?Trzy niezwyk?e Polki odwiedzi?y Izrael, by wzmocni? w sobie osobist? podr?? do judaizmu?

Olga, Kinga I Kasia na targu Mahane Yehuda w Jerozolimie

Matka Kingi mia?a zwyczaj m?wienia w pi?tek wieczorem Gut shabbos (w j?zyku jidysz oznacza to “Dobrego szabatu”). Nie mia?a poj?cia, co oznacza?y te s?owa. “Moja matka po prostu powtarza?a je bo podoba?o jej si? ich brzmienie? opowiada Kinga wspominaj?c swoje dzieci?stwo. Dopiero gdy wyjecha?a na studia zacz??a ??czy? kawa?ki uk?adanki i odkrywa? prawd? o swoim dziedzictwie ?ydowskim.?

Rodzina Olgi wzi??a j? i jej rodze?stwo do obozu koncentracyjnego do Auschwitz. Olga mia?a wtedy dopiero 5 lat. “To by?o co? co robili Polacy” powiedziano jej wtedy. Siedem lat p??niej dowiedzia?a si?, ?e jest ?yd?wk?. Wtedy ta wczesna wizyta nabra?a zupe?nie innego znaczenia.

Katarzyna nie ma ?ydowskiego pochodzenia, ale w ci?gu ostatnich 10 lat pracowa? jako przewodnik z grupami przyje?d?aj?cymi do Polski z Izraela i Po?udniowej Afryki. Regularnie bierze udzia? w Marszu ?ywych, kt?ry ma miejsce w Auschwitz. Obecnie jest w trakcie procesu konwersji.

Trzy bardzo r??ne historie z jednym wsp?lnym tematem: dzi?ki organizacji Shavei Israel Kinga, Olga i Kasia by?y niedawno w Izraelu na kilkunastodniowej wycieczce. Intensywny program nauki mia? pom?c im w lepszemu poznaniu judaizmu. Polscy go?cie zostali ugoszczeni przez emisariusza Shavei Israel na Krak?w rabina Aviego Baumola. Rabin odegra? rol? nauczyciela, przewodnika i asystenta podczas tej dwutygodniowej podr??y.
Program zawiera? szereg atrakcji mo?liwych tylko w Izraelu: wizyta przy ?cianie Zachodniej, duchowe uniesienie w synagodze podczas wizyty w domu rabina Baumola, do?wiadczenie demonstracji naprzeciwko rezydencji premiera; przechadzanie si? po targu Mahane Yehuda w ?rodku Jerozolimy, powa?ne studiowanie Tory w religijnej szkole dla kobiet Nishmat, zakupy w starej cz??ci miasta, nast?pnie zwiedzanie ruin Cezarei. Co by?o punktem kulminacyjnym? Wszystkie trzy odpowiadaj? ch?rem: Szabat. (Kobiety sp?dzili?my weekend na przedmie?ciach Jerozolimy w Efracie.) “To jest tak jak powinno by?” m?wi Katarzyna. Zauwa?aj?c, ?e cho? przestrzegaj? szabatu w Polsce dopiero tutaj “bycie w spo?eczno?ci, gdzie ka?dy ?wi?tuje razem szabat i jest to rzecz normalna by?o inspiruj?ce?. “To by?o bardzo silne prze?ycie. Ka?dy by? oddany temu dniu i ?piewy by?y tak wspania?e” dodaje Kinga.

To Kinga wychowywa?a si? w tym dziwnym pozdrowieniu Gut Shabbos. W jej domu pojawia?y si? jeszcze inne niecodzienne zwyczaje, kt?rych znaczenie odkry?a p??niej. Na przyk?ad jej babcia na weekendy zawsze piek?a chleb przypominaj?cy cha?ki. Rodzina nigdy nie miesza?a mleka z mi?sem. Dopiero gdy Kinga wyjecha?a na studia do Krakowa odkry?a, ?e by?y to zwyczaje ?ydowskie. “Inni studenci zobaczywszy jak gotuje wyt?umaczyli mi sk?d to si? wzi??o. Moja mama zawsze twierdzi?a, ?e tak jest po prostu zdrowiej? m?wi.

Dopiero gdy Kinga, obecnie 26-letnie studencka Krakowskiej Akademii Sztuk Pi?knych wyjecha? z Polski na semestr w Pary?a prawdziwie odkry?a swoje korzenie. Przez przypadek, jej wsp??lokatorka by?a z Izraela. ?Nie by?a zupe?nie religijna? wspomina Kinga. ?ale gdy us?ysza?am jak m?wi po hebrajsku zrozumia?am, ?e w?a?nie tego szuka?am.

?wiadomo?? ?ydowska zacz??a rosn?? we mnie i zacz??em od przestrzegania szabatu”. Gdy w Krakowie pojawi? si? rabin Baumol Kinga zacz??a uczy? si? z nim i sta?a si? aktywnym cz?onkiem Centrum Spo?eczno?ci ?ydowskiej.

27-letnia Olga nie przesz?a tego samego procesu odkrywania jak Kinga. Jej mama zawsze wiedzia?a, ?e jest ?yd?wk? (cho? nie powiedzia?a o tym c?rce, dop?ki Olga nie sko?czy?a 12 lat). Zawsze k?ad?a nacisk na poznanie kultury ?ydowskiej. Olga pocz?tkowo nie poczu?a si? tak bardzo zwi?zana ze swoimi korzeniami. “By?am dumna z bycia ?ydem, ale pocz?tkowo nic po za to” m?wi. “Pi?? lat p??niej przyjecha?am do Krakowa na studia i zapragn??am jakiego? zwi?zku z gmin? ?ydowsk?.”

Olga do??czy?a do cz?onk?w Centrum Spo?eczno?ci ?ydowskiej, o kt?rym m?wi “drugi dom”. Tematem jej doktoratu jest “Holokaustu i nazizmu w popkulturze.” Podaje przyk?ady film?w propagandowych nakr?conych podczas II Wojny ?wiatowej. Jednym z nich jest produkcja Walta Disneya. “W niej, Kaczor Donald zagra? niemieckiego ?o?nierza, a film mia? pokaza?, jak trudne jest ?ycie w Niemczech i o ile lepiej by?oby znale?? si? w Stanach Zjednoczonych” wyja?nia.

32-letni? Katarzyn? przyci?gn? judaizm gdy zacz??a prac? z grupami ?ydowskimi w Polsce. “Pozostawa?am z kontakcie z lud?mi, kt?rych spotka?am i to umocni?o moje nowe zainteresowania? opowiada. “Ludzie m?wili mi, ?e praca z grupami ?ydowskimi b?dzie trudna, ale dla mnie wcale taka nie by?a. W rzeczywisto?ci by?o zupe?nie przeciwnie?.

Kasia napisa? prac? magistersk? na temat wp?ywu krakowskiego corocznego “Marszu Pami?ci” na dzielnice miasta Podg?rze i jako znaczenie w promowaniu ?dialogu? mi?dzy ?ydami i Polakami. Obecnie studiuje psychoterapi? i pracuje w kancelarii prawnej, aby mie? z czego zap?aci? rachunki.

W synagodze w Efracie podczas szabatu rabin Baumol wyg?osi? referat na temat swojego do?wiadcze? podczas wycieczki Kingi, Olgi i Kasi do Izraela. W wype?nionym 75 angloj?zyczno osobami ? by dziewczyny rozumia?y wszystko co si? dzieje (po hebrajsku m?wi? nieco mniej p?ynnie) przytoczy? histori? odnosz?c? si? do proroctwa Ezechiela:

Zawsze mia?em problemy z zasad? “zmartwychwstania”. Co to znaczy, ?e ka?dy mo?e zosta? przywr?cony do ?ycia z drug? szans?? Sp?dziwszy ostatnie sze?? miesi?cy w Polsce na nowo zrozumia?em znaczenie cudownego proroctwa. S?ysza?em ostatnio wstrz?saj?c? opowie?ci, kt?ra mia?a miejsce w dniu wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Birkenau Trzech m??czyzn chcia?o powiedzie? kadisz za ojca jednego z nich, ale nie mieli si?y, by sta?. Zmuszeni byli siedzie? na martwych cia?ach dooko?a. Gdy jeden m??czyzna zapyta? drugiego, gdzie jego ojciec zosta? pochowany, ten odpowiedzia? “w?a?nie na nim siedzisz.”

Jak mog? ?ydzi kiedykolwiek my?le? o przysz?o?ci po takiej historii? A mimo tym tragicznym wydarzeniom uda?o im si? zbudowa?, przebudowa? i rozbudowa? ostatecznie tworz?c nowoczesne pa?stwa Izrael, kt?re jest przystani? dla wszystkich ?yd?w i ?wiat?em dla ?wiata. Czy? to w?a?nie nie jest “zmartwychwstanie umar?ych?”

Co wi?cej, w ci?gu 20 lat od upadku komunizmu w Polsce jest ogromne odrodzenie ?ydowskiego ?ycia w Polsce! Polacy odkrywaj?, ?e maj? ?ydowskie korzenie i zaczynaj? si? zastanawia? co to dla nich oznacza. Dziewczyny, kt?re zabra?em ze sob? z Polski do Izraela maj? w?a?nie podobne historie. Czy to nie jest istot? proroctwa Ezechiela, do kt?rego B?g m?wi? wieku temu?

Je?li chcesz wesprze? prac? Szawe Izraela w Polsce i pom?c wnie?? ducha odrodzenia do ?ydowskiej spo?eczno?ci “ukrytych ?yd?w” prosimy o rozwa?enie przekazania darowizny na naszej stronie Support page.

Poni?ej zdj?cia z wyprawy dziewcz?t do Izraela.