Parashat Hukat

Nazwa Parszy na ten tydzie? brzmi Hukat; Huk stanowi prawo, kt?rego znaczenie i uzasadnienie jakie posiadamy nie s? jasne, jak np. jest z prawami dotycz?cymi Kaszrutu lub zakazu mieszkania we?ny i lnu. Na pocz?tku naszej Parszy Rashi, komentator Tory z XI wieku, wyja?nia koncept Huk. ?Poniewa? oskar?yciel i narody ?wiata drwi? z Izraela m?wi?c: ?Jakie jest znaczenie i cel tej Micwy?? St?d te? napisane jest tutaj Huka, prawo, kt?re Ja (B!G) ustanowi?em i nie dozwolone jest by?cie mieli jakie? w?tpliwo?ci co do niego.?Nazwa Parszy na ten tydzie? brzmi Hukat; Huk stanowi prawo, kt?rego znaczenie i uzasadnienie jakie posiadamy nie s? jasne, jak np. jest z prawami dotycz?cymi Kaszrutu lub zakazu mieszkania we?ny i lnu. Na pocz?tku naszej Parszy Rashi, komentator Tory z XI wieku, wyja?nia koncept Huk. ?Poniewa? oskar?yciel i narody ?wiata drwi? z Izraela m?wi?c: ?Jakie jest znaczenie i cel tej Micwy?? St?d te? napisane jest tutaj Huka, prawo, kt?re Ja (B!G) ustanowi?em i nie dozwolone jest by?cie mieli jakie? w?tpliwo?ci co do niego.?Nazwa Parszy na ten tydzie? brzmi Hukat; Huk stanowi prawo, kt?rego znaczenie i uzasadnienie jakie posiadamy nie s? jasne, jak np. jest z prawami dotycz?cymi Kaszrutu lub zakazu mieszkania we?ny i lnu. Na pocz?tku naszej Parszy Rashi, komentator Tory z XI wieku, wyja?nia koncept Huk. ?Poniewa? oskar?yciel i narody ?wiata drwi? z Izraela m?wi?c: ?Jakie jest znaczenie i cel tej Micwy?? St?d te? napisane jest tutaj Huka, prawo, kt?re Ja (B!G) ustanowi?em i nie dozwolone jest by?cie mieli jakie? w?tpliwo?ci co do niego.?

Huk stanowi jedno z wielu praw, przedstawionych jako pozbawionych celu, nieuzasadnionych. Huk opisany na pocz?tku naszej Parszy to prawo dotycz?ce Czerwonej Ja??wki. Popi?? jaki pozosta? po czerwonej krowie, kt?ra zosta?a ubita i spalona zgodnie z tradycj?, ma zdolno?? usuwania nieczysto?ci jakie tworz? si? w konsekwencji kontaktu z martwym cia?em. Kohen musi zmiesza? ten popi?? z wod? i pokropi? ni? tych, kt?rzy s? nieczy?ci. Kohen, kt?ry dokonuje tego rytua?y sam staje si? wtedy nieczysty (inn? form? nieczysto?ci). Na czym polega wielka tajemnica? Ostatecznie to normalne, ?e stajemy si? nieczy?ci wtedy gdy czy?cimy kogo? innego. Jednak w procesie opisanym przez nasz? Parsz? nie istnieje ?aden roznosiciel nieczysto?ci, co wi?cej gdyby istnia?, gdyby zarysowana by?a droga roznoszenia si? nieczysto?ci, osoba dokonuj?ca pokrapiania, zosta?aby zanieczyszczona innym rodzajem nieczysto?ci.To, co jest tutaj opisane nie jest w ?aden spos?b zgodne z innymi prawami dotycz?cymi rytualnej nieczysto?ci, z jakimi mamy do czynienia w Torze.

Jak ju? wcze?niej wspomina?em, judaizm pe?en jest praw, kt?re nie posiadaj? ?adnego logicznego wyja?nienia, dlaczego wi?c Tora wyr??nia tego tygodniow? Parsz? nadaj?c jej nazw? Huk? Koncept Huk polega na tym, ?e istniej? rzeczy ustanowione jako prawo przez B!Ga kt?re wydaj? si? funkcjonowa? w opozycji do jakiegokolwiek innego ustanowionego systemu. W Parszy na ten tydzie? napotykamy na dwa fakty z ?ydowskiej historii, kt?re nadal n?kaj? nasz nar?d i nasz? wiar? w B!Ga.
W tego tygodniowej Parszy mamy do czynienia z r??nymi narodami, kt?re odmawiaj? wsp??pracy, niezale?nie od tego, co jest im oferowane. Kr?lestwo Edomu, potomkowie Esawa (nasi kuzyni) odmawiaj? nam przej?cia przez ich ziemi?, pomimo, ?e mogli oni na tym bardzo skorzysta?. Widzimy tutaj, i? istniej? ludzie wype?nieni niezrozumia?? nienawi?ci? do narodu Izraela. Ludzie, kt?rzy s? gotowi zaszkodzi? samym sobie ni? pozwoli?, by cokolwiek dobrego nas spotka?o. W p??niejszym czasie jeste?my zaatakowani przez Kr?la Aradu, kt?ry bierze nas niewol?. Cierpi? niewinni ludzie.

Te dwa fakty prze?laduj? nas do dzi? dzie?, istniej? ludzie, kt?rzy nas nienawidz? bez ?adnego powodu i kiedy wyra?aj? oni t? nienawi??, cierpi? niewinni ludzie. Widzimy to w ostatnim czasie na przyk?adzie porwania trzech student?w Jesziwy w Izraelu. B!G informuje nas tutaj, ?e jest to wbudowane jako cz??? rzeczywisto?ci. Niezale?nie od tego jak dobrzy jeste?my, niezale?nie od tego, jaki jest nasz wk?ad w rozw?j tego ?wiata, nie mamy ?adnej gwarancji, ?e b?dziemy kochani, lub nawet lubieni, lub ?e zas?u?ymy sobie na to, by nie cierpie?.

B!G pragnie, by ludzie s?u?yli mu z mi?o?ci. Gdyby stworzy? On ?wiat, w kt?rym ka?de pozytywne dzia?anie wywo?ywa?oby korzystn? reakcj?, nie mieliby?my ?adnego wyboru jak tylko czyni? dobro. Kochanie polega na dawaniu, im wi?cej dajemy drugiemu cz?owiekowi, tym bardziej go kochamy. Czysta mi?o?? polega na tym, ?e dajemy nie oczekuj?c ?adnej nagrody, lecz dajemy jedynie ze wzgl?du na to jak czujemy si? wobec odbiorcy.

W tym tygodniu B!G informuje nas o tym, ?e podobnie jak nie mo?emy zrozumie? pewnych praw, tak?e spos?b funkcjonowania ?wiata pozostanie poza zasi?giem naszych idei. Daje nam to mo?liwo?? kochania B!Ga nie w celu otrzymania nagrody, lecz jedynie ze wzgl?du na to, ?e go kochamy. Podobnie jak Para Aduma daje nam mo?liwo?? oczyszczenia si? z najwi?kszego poziomu nieczysto?ci, tak nasza zdolno?? do postrzegania ?wiata jako niesprawiedliwego, daje nam mo?liwo?? kochania B!Ga czyst? mi?o?ci?.

Z mi?o?ci?,
Yehoshua Ellis