Wsp??czesny Syjonizm i cel istnienia Izraela ? Szaul, Dawid i Szlomo

????Dobrze znanym faktem jest to, ?e Raw Kook, pierwszy Naczelny Rabin Ziemi Izraela (1865-1935) wierzy?, ?e ?wiecki ruch syjonistyczny stanowi cz??? planu Haszem, w szczeg?lno?ci jako pocz?tek procesu odkupienia ?ydowskiego narodu. Mniej znanym faktem? jest to, ?e Raw Kook postrzega? odkupienie jako proces sk?adaj?cy si? z trzech etap?w, symbolizowanych przez trzech kr?l?w Izraela: Szaula, Dawida i Szlomo. Ci trzej kr?lowie rz?dzili ca?ym terenem Izraela ? dopiero po panowaniu Szlomo kr?lestwo zosta?o podzielone. Rz?dy tych trzech kr?li symbolizuj? trzy stopnie odkupienia.

Jako pierwszy wyst?puje Szaul z plemienia Benjamina. G?ownym celem panowania Szaula wydaje si? by? zapewnienie bezpiecze?stwa ludowi w ramach granic Izraela. Zebra? on armi? do walki z wrogami, jednak nie zapewni? on ?adnego szczeg?lnego powodu dla zjednoczenia si? ludu ponad ten cel. Jego centrum panowania stanowi?y ziemie jego plemienia i miejsce zwane Giwa (oznaczaj?ce wzg?rze). Pozostaj?c w obr?bie ziem swego w?asnego plemienia Szaul przes?a?, cho? mo?e nie?wiadomie, jasny komunikat , ?e nie interesowa? go dalszy rozw?j ludu Izraela ponad podzia?y plemienne. ?Rz?dy Szaula symbolizuj? pierwszy etap odkupienia ? ?wiecki Syjonizm. ?wiecki Syjonizm powsta? i istnia? ze wzgl?du na potrzeby zapewnienia bezpiecze?stwa ?ydowskiemu narodowi. Ideologiczny ojciec ruchu ?wieckiego syjonizmu, Theodor Herzl, by? przekonany i? ?ydzi potrzebuj?, by mie? swe pa?stwo, po to by wydosta? si? ze szpon?w antysemityzmu. ?ydzi w swym pa?stwie nie b?d? prze?ladowani za antysemityzm, i je?li wszyscy ?ydzi ?wiata przeprowadz? si? do Izraela, inne kraje ?wiata pozb?d? si? ?problemu ?ydowskiego? ? pisa? Herzl. Fizyczne bezpiecze?stwo, symbolizowane przez kr?lestwo Szaula, a p??niej przes ?wiecki Syjonizm, stanowi pierwszy etap odkupienia.

Nast?pym kr?lem Izraela by? Dawid. Dawid r?wnie? prowadzi? wojny o bezpiecze?stwo kraju jednak bezpiecze?stwo nie stanowi?o g??wnego celu rz?d?w Dawida. Dawid podbi? Jerozolim? ? naj?wi?tsze miasto dla narodu Izraela, gdzie Itzchak ofiarowa? si? na ofiar? i gdzie Jakow ?ni? sw?j sen o drabinie do nieba. Dawid przyni?s? ?wi?t? Ark? Przymierza do Jerozolimy i zapewni? ca?emu narodowi miejsce duchowego zjednoczenia. Lud Izraela nie by? ju? tylko zbiorem dwunastu plemion, kt?re zbiera?y si? razem jedynie dla obrony przed wsp?lnymi wrogami ? lud Izraela stanowi? teraz nar?d.

Co ich zjednoczy?o? W jednym s?owie: duchowo??. Kr?l Dawid symbolizuje drugi etap w odkupieniu, zwany Religijnym Syjonizmem. Podczas gdy Syjonizm narodzi? si? jako ?wiecki ruch maj?cy na celu zapewnienie bezpiecze?stwa przed antysemitami, sta? si? on p??niej ?r?d?em duchowych inspiracji. Slogan ruchu ?Am Israel im Torat Israel be Eretz Israel? ? ?Nar?d Izraela z Tor? Izraela w Ziemi Izraela?, sprawi?, ?e Religijny Syjonizm sta? si? silniejszy jako ruch ni? ?wiecki Syjonizm, i sta?o si? to w ostatnich latach oczywiste, ?e ?wiecki Syjonizm traci poparcie, podczas gdy Religijny Syjonizm ro?nie w si??. To w?a?nie jest drugi etap odkupienia, symbolizowany przez kr?lestwo Dawida.

Trzeci etap symbolizowany jest przez Kr?la Szlomo. Szlomo wybudowa? Pierwsz? ?wi?tyni? i mia? 1000 ?on. Symbolizuje on ostateczny cel ?ydowskiego ludu ? by? ??wiat?em dla narod?w? i inspirowa? inne narody ?wiata do prowadzenia? ?ycia opartego na etycznym monotei?mie. Prorok Jeszajahu? tak opisa? cel istnienia ?wi?tyni: ?bo dom M?j b?dzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narod?w? . Szlomo po?lubi? 1000 ?on, g??wnie ksi??niczki innych narod?w otaczaj?cych Izrael, w celu pr?by zainspirowania tych narod?w do odrzucenia ba?wochwalstwa i do prowadzenia ?ycia opartego na etycznym monotei?mie. Wydaje si?, ?e Szaul poleg? w tych zamiarach, jednak jego rz?dy stanowi? model dla ostatecznego celu istnienia ?ydowskiego narodu na tym ?wiecie. Ostatecznym celem ?wi?tyni nie jest s?u?ba jedynie ?ydom ? lecz s?u?ba ca?ej ludzko?ci. ?ydowski nar?d winien zosta? ?mamlechet kochanim? ? kr?lestwem kap?an?w, tj. kap?an?w dla wszystkich narod?w ?wiata. Jak powiedzia? prorok Zecharia, ?Tak m?wi Pan Zast?p?w: ?W owych dniach dziesi?ciu m???w ze wszystkich narod?w i j?zyk?w uchwyci si? skraju p?aszcza cz?owieka z Judy, m?wi?c: Chcemy i?? z wami, albowiem zrozumieli?my, ?e z wami jest B?g?. To w?a?nie jest trzeci etap odkupienia, jak symbolizowany przez kr?la Szlomo.

Na jakim etapie obecnie si? znajdujemy? Jeste?my teraz w drugim etapie, cho? zaczeli?my ju? obserwowa? etap trzeci. Jeste?my, dzi?ki B-gu, bardziej bezpieczni w obr?bie naszych granic, bardziej ni? kiedykolwiek wcze?niej w historii; mamy mn?stwo jesziwot, kt?re ucz? nasz? m?odzie? by by? dumnymi, kochaj?cymi Tor?, ?yj?cymi zgodnie z Tor? Syjonistycznymi ?ydami. To, co pozosta?o do zrobienia to to, co Haszem powiedzia? do Abrahama, Itzchaka i Jakowa. Do Abrahama powiedzia?: ?przez ciebie b?d? otrzymywa?y b?ogos?awie?stwo ludy ca?ej ziemi? (Bereszit 12:3). Do Itzchaka powiedzia?: ?wszystkie ludy ziemi b?d? sobie ?yczy? szcz??cia [takiego, jakie jest udzia?em]twego potomstwa? (tam?e 26: 4). Do Jakowa powiedzia?: ?wszystkie plemiona ziemi otrzymaj? b?ogos?awie?stwo przez ciebie i przez twych potomk?w? (tam?e 28:14). Niech B-g obdarzy nas si??, by?my mogli zrobi? to, co On nam powiedzia? by zrobi?. Be?ezrat Haszem.

Z b?ogos?awie?stwami z Jerozolimy,

Rabin Yitzhak Rapoport