Paraszat Matot – ?To jest to?

2012_4_15_15_10_18Moj?esz gromadzi lider?w Izraela na specjalnym spotkaniu. Ma jedyn? szans? przekazania swego filozoficznego spojrzenia na to, co znaczy by? liderem.

???? ????? (roszei hamatot)? przyw?dcy plemion, przyszli liderzy narodu, wkraczaj?cy do Kanaan i rozchodz?cy si? po przydzielonej im ziemi. Aszer na p??nocy, Binjamin w centrum i Juda na po?udniu, ka?de z plemion funkcjonowa? b?dzie na w?asny spos?b; b?dzie to konfederacja pa?stw podporz?dkowana narodowi.

Co wedle Moj?esza stanowi klucz do zrozumienia sekretu dobrego przyw?dztwa? Nedarim (?luby i przysi?gi).

Nedarim? Czy naprawd? nie istnieje istotniejsze przes?anie, wa?niejsza zasada?

Nie.

Ludzie dochodz? do w?adzy i trac? w?adz? na podstawie jednego pytania: czy dotrzymasz swych obietnic? Czy dajesz mo?e fa?szywe nadzieje? Czy dasz komu? swe ?s?owo? a nast?pnie si? z niego wycofasz? Je?li tak, stracisz szacunek, ich pos?usze?stwo i staniesz si? ?jeszcze jednym politykiem?.

Tora w mocnych s?owach opisuje ?wi?to?? ?s?owa? (obietnicy).

?? ??? ????, nie ?amcie swych s??w? S?owo ??? odnosi si? do ???, co oznacza nie?wi?ty dzie? tygodnia, ?wiecki, lecz odnosi si? r?wnie? do ????? ???? (hilul Haszem) bezczeszczenia imienia Boga. ????? ??? wi??emy z antytez? ?ydowskiej ideologii, , jednak wobec ????? ??? (hilul daber) jeste?my o wiele bardziej ?yczliwi.

Kr?l Dawid w psalmie numer 15 wylicza cechy cz?owieka, kt?ry zas?u?y? na to by zamieszka? w przybytku Boga. ?Ten, kt?ry post?puje bez skazy, dzia?a sprawiedliwie, a m?wi prawd? w swoim sercu ? Dalej wymienione s? cechy takie jak uczciwo??, prawo?? i oczywi?cie, ???? ???? ??? ???, “ten, kto dotrzyma, cho? przysi?g? ze swoim uszczerbkiem”.

S?dz?, ?e m?wienie prawdy w swym sercu stanowi klucz do ca?ej idei. Mo?emy k?ama? wszystkim dooko?a? lecz nie samym sobie. W g??bi serca wiemy jakim rodzajem cz?owieka jeste?my i jak prezentujemy si? ?wiatu dooko?a. Po pierwsze musimy m?wi? prawd? w swym sercu, do nas samych, do wn?trza samego siebie. Musimy przyswoi? sobie i zrozumie? na g??bokim poziomie owe s?owa: ?? ??? ????, ??? ????? ???? ????, ?nie mo?e ?ama? swego s?owa, ale winien wype?ni? dok?adnie to, co wyrzek? swymi ustami?. Zanim podejmiemy si? przewodzenia innym musimy sobie zada? pytanie czy zas?ugujemy na zaufanie innych ludzi, kt?rzy pok?adaj? w nas sw? ufno?? i czy akceptujemy owo zaufanie. To w?a?nie stanowi o sile, odwadze prawdziwego lidera.