Paraszat Masei

JudeanDesertIstnieje wiele dyskusji pomi?dzy komentatorami Tory, dyskusji dotycz?cych celu przy?wiecaj?cemu planowi podr??y Izraelit?w po pustyni. Podczas gdy wszystkie miejsca obozowania narodu Izraela wymienione s? dok?adnie, bardzo ma?o powiedziane jest na temat ca?ej reszty ? geografii, czasu pobytu czy wa?niejszych wydarze? ? to wszystko zosta?o pomini?te w opisie naszej Parszy, nawet nadanie Tory nie zosta?o tu wspomniane. Owe czterdzie?ci zda? czyta si? jak rozk?ad jazdy poci?gu, a nie plan czterdziestoletniej podr??y od niewolnictwa do Ziemi Obiecanej.

Rashi postrzega to, ?e Izrael obozowa? w tak niewielu miejscach przez czterdzie?ci lat w?dr?wki, jako dow?d na mi?o?? B!ga do Izraela. Be?er Jitzchak dodaje, ?e B!g by? na tyle ?askawy, ?e wspomnia? miejsca w kt?rych rozgniewali?my B!ga, bez wspomnienia naszych z?ych czyn?w. My wiemy co zrobili?my, on nie chce nas dodatkowo zawstydza? poprzez wyra?ne wymienienie owych czyn?w. Rambam z kolei twierdzi, ?e lokalizacja oboz?w podana jest po to, by udowodni?, i? podr?? przez pustkowia by?a pewna cud?w.

Wi?kszo?? komentator?w koncentruje si? na znaczeniu owej podr??y dla Izraela i dla relacji narodu z B!giem. Raw Lewi Itzchak z Bardiczewa patrzy na ow? podr?? z perspektywy globalnej. Ka?dy przystanek i czas przebywania w danym miejscu mia? wp?yw na Tikun ( uzdrawianie/naprawianie) w tym danym miejscu i w strukturze rzeczywisto?ci. Wyj?ciowa ?wi?to?? stworzenia zosta?a rozrzucona po ca?ym ?wiecie. Poprzez nasze dzia?ania mo?emy podnie?? iskry ?wi?to?ci kt?re uwi?zione zosta?y w fizycznej materii ka?dego miejsca. Trasa podr??y Izraelit?w, oparta na czterdziestu dw?ch przystankach, ilustruje nam uwalnianie si? ukrytej ?wi?to?ci ka?dego z tych miejsc.

Liczba czterdzie?ci dwa pochodzi od sz?stki i si?demki. Cz?owiek zosta? stworzony w sz?stym dniu i reprezentowany jest przez numer sze?? w ?ydowskiej my?li mistycznej. Si?demka to Szabat – ?to dzie? odpoczynku, dope?nienie, apogeum tw?rczo?ci; reprezentuje Boskie objawienie w ?wiecie przyrody. Podr?? Dzieci Izraela po pustyni zawiera w sobie te dwa aspekty, wol? ?B!ga i czyny cz?owieka, kt?rych celem by?o uzdrawienie i napraw? ?wiata, ?wiata poza Ziemi? Izraela, przed ich wej?ciem do tej Ziemi.

W Misznie (Kelim 1: 6) czytamy, ?e istnieje dziesi?? poziom?w ?wi?to?ci w ?wiecie, a Ziemia Izraela znajduje si? na najwy?szym poziomie. Poprzez Ziemi? Izraela ca?y ?wiat ma kontakt ze ?wi?to?ci?. Podobnie nar?d Izraela zobowi?zany jest, przez B!ga, aby stanowi? “?wiat?o dla narod?w”. Nar?d Izraela wyposa?a inne narody ?wiata w ?wiat?o za po?rednictwem Tory, przykaza? i s?u?by B!gu. Pokolenie Lewiego zapewnia ?wi?to?? Izraelowi jako stra?nicy s?u?by B!gu, przekaziciele? tradycji i nauczyciele narodu.

W parszy na ten tydzie? czytamy o tym, jak miasta Lewiego rozrzucone s? po Ziemi Izraela po to, by wszystkie plemiona mia?y dost?p do Lewit?w. Lewici otrzymali czterdziesci dwa miasta odowiadaj?ce czterdziestu dw?m przystankom w podr??y Izraela po pustyni. Ponadto zosta?o im danych, dodatkowo, sze?? Miast Schronienia, co razem daje liczb? czterdziestu o?miu miast. Czterdzie?ci osie? to liczba b?d?ca wynikiem mno?enia sz?stki i ?semki. ?semka to dope?nienie (si?demka) plus jeden, reprezentuje objawienie B!ga poprzez nadprzyrodzone moce i reprezentowana jest poprzez ?wi?tyni? w Jerozolimie, gdzie ?wi?to?? akt?w maj?cych tam miejsce przewa?y?a nad prawami dotycz?cymi Szabatu. Lewici byli odpowiedzialni za ka?dy szczeg?? pracy w ?wi?tyni.

Czterdzie?ci osiem miast Lewit?w stanowi ostateczny cel narodu Izraela w ziemi Izraela; po??czenie czyn?w B!ga i czyn?w cz?owieka. Aby osi?gn?? ow? liczb?, miasta Lewit?w zosta?y po??czone z Miastami Schronienia. Przypadkowy morderca reprezentuje niepewno?? ludzi, kt?rzy schodz? do poziomu ?w?tpliwych moralnie dzia?a?. Podczas gdy nie zabijaj? oni celowo, jasne jest, ?e to inne dzia?ania w ich ?yciu przywiod?y ich do tego nieszcz??liwego wydarzenia. Podobnie ?mier? ich ofiary, rozumiana jest jako celowe dzia?anie? niebios. W wyniku b??dz?cych dzia?a? obu stron stworzona zosta?a nier?wnowaga, i owa przypadkowa ?mier? rozpoczyna proces naprawy owej nier?wnowagi.

Lewici funkcjonuj? na poziomie wy?szym od reszty spo?ecze?stwa; nie posiadaj? ?adnego terytorium, i w zwi?zku z tym pozosta?a cz??? narodu ich wspiera, podczas gdy oni sami po?wi?caj? sw?j czas sprawom ?wi?to?ci. Przypadkowi mordercy funkcjonuj? na poziomie poni?ej spo?ecze?stwa, jako uchod?cy ?yj?cy w mrocznym ?wiecie, gdzie ?mier? i grzech czaj? sie na ka?dym kroku. Naprawa grzechu nast?puje poprzez zanurzenie si? w mie?cie,kt?rego mieszka?cy po?wi?caj? ca?y sw?j czas ?wi?to?ci. Uzdrawianie przypadkowego mordercy nie sprowadza ?wiata z powrotem do jego naturalnego stanu, ale raczej poprawia ?wiat i wprowadza na poziom nadprzyrodzonej ?wi?to?ci.

Mieszanka kadzide? w ?wi?tyni sk?ada si? z jedenastu zapach?w. Pierwsze dziesi?? to s?odkie i aromatyczne zapachy. Galbanum, ostatnia przyprawa, ma ostry odra?aj?cy zapach. Dodanie Galbanum nada?o mieszance kadzide? ich legendarny zapach. Kadzid?o musi sk?ada? si? ze wszystkich jedenastu zapach?w, po to by by? oferowanym. Wola B!ga nie jest wype?niana tylko poprzez dzia?ania tego, co jest czyste. Przejawem B!ga w najwy?szej formie jest po??czenie efekt?w czystego i nieczystego oraz ?wiata w takiej formie, gdzie r?ka B!ga ujawniona jest w ka?dym dzia?aniu.

Szabat Szalom, z Mi?o?ci?

Yehoshua