Paraszat Wa?Etchanan

moses-mount-nebo?B?aga?em B!ga by spe?ni? me ?yczenie w tamtym czasie.? Tymi s?owami Moj?esz otwiera Parsz? na ten tydzie?. Troch? do dziwne, ?e Moj?esz ma ochot? podzieli? si? tym faktem z innymi. Znajdujemy si? obecnie na pocz?tku Ksi?gi Dwarim. Dwarim, w przeciwie?stwie do pozosta?ych czterech ksi?g Tory,zosta?a napisana przez Moj?esza jako ostatnia przemowa skierowana do narodu Izraela, zaraz przed wkroczeniem narodu do Erec Izrael (Ziemi Izraela). Nar?d ma wej?c do Erec Izrael bez niego, bez Moj?esza. W Dwarim jest wiele powt?rze?, jednak widzimy je tutaj z perspektywy Moj?esza. Parsza na ten tydzie? to przede wszystkim ostrze?enia i napomnienia dotycz?ce prawid?owego przestrzegania Micwot, dlaczego wi?c Moj?esz rozpoczyna zdaniem w kt?rym opowiada o swej pro?bie skierowanej do B-ga?
Moj?esz b?aga B!ga by pozwoli? mu na wej?cie do Erec Izrael. M?wi do B!ga ? pozwoli?e? mi zobaczy? cuda, jakich nie jest w stanie stworzy? ?adna inna si?a, wi?c pozw?l mi wej?? do Erec Izrael, by zobaczy? ziemi? po drugiej stronie Jordanu. Moj?esz prosi tu B!ga o to, by B!g ujawni? siebie Moj?eszowi w innym aspekcie ni? dotychczas. Do tej pory Moj?esz do?wiadcza? B!ga jako cudotw?rc?; zniewolenie Dzieci Izraela w Egipcie i starania Faraona o to, by zg?adzi? ca?y nar?d stanowi?y straszne do?wiadczenie, b?d?ce poza rzeczywisto?ci? natury. Ca?a historia Izraela, pocz?wszy od wej?cia do Egiptu do wyj?cia jest rezultatem niezliczonych objawionych cud?w. Podobnie spos?b w jaki Moj?esz po raz pierwszy rozmawia? z B!giem r?wnie? by? cudem, p?on?cy krzak kt?ry nie sp?on??.

Moj?esz b?aga teraz B!ga ? otrzyma?em tyle b?ogos?awie?stw. mog?c pozna? ciebie poprzez zjawiska nadprzyrodzone. Wyra?nie zosta?o mi pokazane, ?e trzymasz ?wiat w swej r?ce i kszta?tujesz je zgodnie z Twoj? wol?. Woda mo?e zamieni? si? w suchy l?d, a ogie? i l?d mog? razem wsp??istnie?. To czego chc? teraz to co? zupe?nie innego. By?em ?wiadkiem tego jak objawia?e? si? poprzez cuda, i chcia?bym zobaczy? jak objawiasz si? poprzez natur?, poprzez ?ycie codzienne. Izrael to ziemia, na kt?rej, jak obieca?e?, b?dziesz ?y? po?r?d swych dzieci. Moj?esz pragn?? wej?? do Ziemi Izraela nie ze wzgl?du na pi?kn? ziemi?, cho? bez w?tpienia tak? ona jest; nie dlatego ?e jest to ziemia przepe?niona bogactwem. Moj?esz pragn?? ujrze? najwi?kszy cud ?wiata ? B!ga kszta?tuj?cego histori? przez normalne ?ycie.
Szabat Szalom
Z mi?o?ci?,
Yehoshua Ellis