Paraszat Ekew – Perspektywa

184960238W jaki spos?b dyscyplinowali nas rodzice gdy byli?my mali? A mo?e w?a?ciwsze b?dzie pytanie, jak postrzegali?my w tamtych czasach ?bycie karanym?? (Wydaje mi si?, ?e nie operowali?my wtedy w psychologii wychowawczej terminami takimi jak syndromy, zaburzenia itp.)
Kiedy byli?my dzie?mi, ?ycie nigdy nie by?o sprawiedliwe. Subiektywnie postrzegali?my ka?d? sytuacj? jako zwr?con? przeciwko nam, por?wnywali?my si? z naszym rodze?stwem (otrzymuj?cym lepsze traktowanie) i postrzegali?my ka?dy rodzaj kary lub ?skutek? jako zbyt surowy. Nie byli?my w stanie dokonywa? instrospekcji i analizowa? naszych dzia?a?.
A potem stali?my si? rodzicami.
Zdali?my sobie wtedy natychmiast spraw?, ?e w stosunku do naszych dzieci nie mo?emy by? ?sprawiedliwi?. Ka?de dziecko stanowi sw?j ?wiat. Tak, umieszczamy je razem w domu lub nawet w jednym pokoju, jednak ka?de z nich jest to odr?bna bajka; czy mo?na je wszystkie traktowa? w ten sam spos?b?
Jako rodzice ?wiadomi jeste?my naiwno?ci dzieci i ich oczekiwa?, co do uproszczonych odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie dosta?y tego czego chc?. Nasze dzieci s? jednak niezdolne do poj?cia wszystkiego tego, co sk?ada si? na nasze wychowawcze post?powanie. Czasami chcemy udzieli? dziecku lekcji; czasami chcemy by pokona?y one przeszkod?, dzi?ki kt?rej osi?gn? wy?szy poziom samorealizacji. Czasami m?wimy dziecku, o korzy?ciach p?yn?cych z podj?cia wyzwania. Innym razem zachowujemy to dla siebie, maj?c nadziej?, ?e dziecko samo do?wiadczy tego wgl?du.
Jedyny raz kiedy do?wiadczy?em wgl?du w rodzicielsk? filozofi? mojej matki mia? miejsce po trzydziestu latach, kiedy zaj??em miejsce kierowcy-rodzica, prowadz?cego w?z wychowania swych dzieci.
Pewnego dnia zadzwoni?em do mojej mamy i powiedzia?em poprostu, dzi?kuj?.
Nowa perspektywa sprawi?a, i? uzyska?em wgl?d w m? m?odo??, mo?liwo?? spojrzenia wstecz i wyra?enia wdzi?czno?ci skierowanej do mojej mamy. Mojej mamy, kt?ra da?a mi swobod?, aby dowiedzie? si? tego wszystkiego na w?asn? r?k?.
Dlaczego zajmuj? si? filozoficznymi rozwa?aniami na temat rodzicielstwa i dyscypliny?
? ???????????, ???-????????: ????, ????????? ???????? ????? ???-??????, ?’ ?????????, ????????????. 5 Uznaj w sercu, ?e jak wychowuje cz?owiek swego syna, tak Haszem, B?g tw?j, wychowuje ciebie
Moj?esz, po czterdziestu latach, po pr?bach i har?wce, zwraca si? do nowego pokolenia i m?wi, ?Zawsze byli?cie dzie?mi Boga. Rozpoznajcie warto?? tego statusu, i we?cie na swe barki odpowiedzialno??, jaka si? z tym wi??e. Je?li wydaje si? wam, ?e obci??enie to jest niesprawiedliwe, zastan?wcie si?, w jaki spos?b zdyscyplinowaliby?cie swe dziecko??