Paraszat Shoftim

img368236?Przebud? si? ze snu swego??oto cytat z Majmonidesa, zwiazany z ide? szofaru.

Dlaczego dmiemy w szofar, w czasie wa?nych ?wi?t?

Dlaczego mamy tradycj?, aby s?ucha? d?cia w szofar codziennie rano, pocz?wszy od pocz?tku? miesi?ca Elul?

Rambam wyja?nia:

Znaczy to, niechaj przebudz? si? ?pi?cy ze swojego snu, i niech przebudz? si? zasypiaj?cy ze swojej drzemki. Aby zastanowi? si? nad swoimi uczynkami, aby dokona? skruchy, aby nawr?ci? si?, aby pami?ta? o Stw?rcy. Ci, kt?rzy zapomnieli o prawdzie marnuj? czas, zatraceni s? w ?nie swoim, kt?ry jest pusty, kt?ry nie pomo?e, i nie ocali ich dusz, i nie naprowadzi ich na dobr? drog?. Niechaj ka?dy z nich pozostawi swoj? z?? drog?, niechaj pozostawi z?e my?li, kt?re nie s? dobre.

Oto jego s?owa.

Szofar wzywa do przebudzenia si? ? tak jakby chcia? powiedzie?, przebud?cie si? ?piochy ze swojego letargu. Wyrwijcie si? ze swojego transu… ? Po co my mamy si? obudzi?? Jak powiedzia? Rambam: ?Aby zastanowi? si? nad swoimi uczynkami, aby dokona? skruchy, aby nawr?ci? si?, aby pami?ta? o Stw?rcy…?.

Szofar to duchowy budzik, dzia?aj?cy w czasie miesi?ca Elul, budz?cy nasze duchowe zegary w przygotowaniu na ‘Dni Grozy’, czyli dni kiedy os?dzani jeste?my za na nasze czyny i nasze wyst?pki.

W zwi?zku z tym wstrz?saj?ce d?wi?ki Shofar podnosz? nasz? ?wiadomo?? i kieruj? nasz? ?wiadomos? na wa?niejsze zagadnienia, czyli nasz? relacj? z Bogiem, nasz? duchow? ?wiadomo?? i los naszego narodu.

Ale Szofar ma jeszcze inny wymiar, inny rodzaj budzenia. Opr?cz aspektu duchowego, dla nas jako ?yd?w, ma r?wnie? ludzk?, bardzo fizyczn? i przyziemn? stron?, aspekt bardziej praktyczny i ziemski. Rzeczywi?cie opr?cz prze?ycia w sensie duchowym, ?skupiamy si? bardzo na naszym fizycznym przetrwaniu. Mamy za sob? d?ug? histori? pr?b przetrwania. Sp?jrzmy na karty naszej historii, masakry, pogromy, czy te? po prostu antysemickie nastroje, kt?re stanowi? dla nas wyzwanie w ka?dym pokoleniu. Wystarczy spojrze? na starsze osoby w naszej spo?eczno?ci, oni byli bezpo?rednimi ?wiadkami koszmaru, i to stanowi inny rodzaj alarmu, to jest pytanie o przetrwanie.

Pobudka, alarm. Czy to mo?liwe, ?e symbolika Shofaru, co?, co ma nas alarmowa?, mo?e objawia? si? w gniewie i przera?eniu. Smutn? prawd? jest to, ?e tak w?a?nie si? dzieje i tak si? b?dzie dzia?,? chyba ?e nadejdzie zmiana.

Istniej? dwa rodzaje budzenia, pierwszy ma wp?yw na nasze dusze, tu chodzi o Szofar.? Drugi wp?ywa na nasze cia?o, przychodzi on wraz okrucie?stwami, kt?re oferuje nam ?wiat; ?wiat, kt?ry pozatym jest ca?kiem normalny.

Musimy zda? sobie spraw?, ?e tak jak nie mo?emy rozdzieli?? cia?a i duszy, tak owe dwa budzenie s? ze sob? ?ci?le zwi?zane.

???? ?????? ????? ?????? Ten kt?ry do?wiadcza cierpienia i niezas?u?onych prze?ladowa?, niech sprawdzi swoje duchowe sposoby.

Cz?owiek by? zadowolony z siebie wiedz?c ?e zabi? ?yd?w, B?g mia? inny plan, plan, kt?ry trwa? millennia- ??? ??? ????? ?? ????- wieczny charakter narodu ?ydowskiego nigdy nie b?dzie s?abn??.

Miejmy nadziej?, ?e w nowym roku alarm obudzi nas, tak by?my dokonali tszuwy, stali ?si? lepszymi lud?mi, i by ta pobudka zatrzyma?a si? w naszych duszach, daj?c naszym? cia?om wytchnienie od tej bezsensownej nienawi?ci.

Przes?aniem Szofaru jest to, by nas obudzi?. Nie zasypiajmy ponownie.