Paraszat Ki Tece

??-???Wojna to temat nie b?d?cy najbardziej lubianym przez ludzi. W gruncie rzeczy wielu z nas nie rozumie, dlaczego wojny wci?? si? tocz? na ?wiecie. Ludzko?? jest w stanie postawi? cz?owieka na ksi??ycu, lecz wci?? nie mo?e znale?? lepszej metody rozwi?zywania konflikt?w ni? wojna? W gruncie rzeczy mamy na koncie wiele osi?gni?? je?li chodzi o dziedzin? rozwi?zywania konflikt?w zbrojnych, a mimo tego bro? staje si? coraz bardziej niebezpieczna i wci?? wszczynane s? wojny.
Nasza tradycja obiecuje nam, i? wojny sko?cz? si? wraz z ko?cem czas?w; od pocz?tku czas?w a? do teraz, mieli?my ich sporo. Ju? w pierwszej Parszy naszej Tory mamy do czynienia z Kainem zabijaj?cym swego brata, w pierwszej walce w historii zg?adzi? on pi??dziesi?t procent ludzkiej populacji. To samo ma r?wnie? miejsce na pocz?tku ?ydowskiej historii. Tylko dwa rodzia?y po tym jak Awraham wezwany zosta? do opuszczenia Ur Kasdim, anga?uje si? w wojn? z czterema kr?lami.
Nasza tradycja jest ca?kowicie jednoznaczna; pok?j przewy?sza wojn? na wiele sposob?w. Pok?j stanowi co?, do czego d??ymy zar?wno na poziomie narodowym jak i globalnym. Nie wystarczy kocha? pok?j, mamy nakazane by go urzeczywistnia?. Musimy czyni? pok?j we w?asnych domach i d??y? do niego za granic?. Nie oznacza to jednak, ?e wojna jest z natury z?a. Czyni? pok?j to nie to samo co unika? wojny; pok?j osi?gany jest przez sprawiedliwo?? i obron? s?abych i wra?liwych. Dlatego te?, stosowanie przemocy jest czasami konieczne.
W ostatnich dw?ch tygodniach Tora szeroko zajmuje si? tematem wojny. Tytu? tegotygodniowej Parszy to ?Kiedy Wyruszasz na Wojn??. Tora wprowadza rewolucyjn? ide?, m?wi?c? o tym, ?e prowadzenie wojny nie zwalnia nas z obowi?zku bycia moralnymi. Trzy tysi?ce lat przez piewsz? Konwencj? Genewsk?, Tora nada?a narodowi Izraela jasne prawa dotycz?ce wojny.
Pod koniec listy praw odnosz?cych si? do wojny, istnieje jedno z najbardziej wyj?tkowych zda? w ca?ej Torze. Ostatnia Halacha dotycz?ca procedur wojskowych to nakaz utrzymywania obozu w duchowej czysto?ci. Aby to osi?gn??, ka?dy ob?z ma mie? na stanie ?opat?, i kiedy kto? chce si? uda? do toalety, ma zabra? ze sob? ?opat?, wyj?? poza ob?z i wykopa? dziur?. Tora informuje nas nast?pnie, ?gdy? Haszem, B!g tw?j, przechadza si? po twoim obozie?. To naprawd? niesamowite. Podczas gdy widzimy w innych miejscach w Torze inne odniesienia do B!ga przechadzaj?cego si? mi?dzy nami lub wysy?aj?cego nam anio?a, kt?ry towarzyszy? ma nam podczas drogi, w ?adnym innym miejscu w naszej tradycji nie istnieje tak niesamowite zdanie.
Co to oznacza, ?e B!g przechadza si? po naszym obozie? To, ?e on przy??cza si? do naszych dzia?a?! B!g nie kiwa jedynie g?owy z aprobat?, On pcha nas do przodu i popiera w naszych przedsi?wzi?ciach. Trzy razy dziennie ko?czymy nasze modlitwy s?owami stwierdzaj?cymi, ?e B!g kt?ry sprawia, i? w niebiosach panuje pok?j, zapewni nam pok?j na ziemi. Tora m?wi nam w tym miejscu o tym, ?e kiedy walczymy prowadz?c sprawiedliw? wojn? w czysto?ci, B!g przy??cza si? do nas w tym dzia?aniu, kt?re ostatecznie przyniesie nam pok?j.
Po trzech tysi?cach lat, wielu sukcesach i tragediach, nasz nar?d kontynuuje sw? originaln? misj?, jak? nasi praojcowie otrzymali od B!ga; misj? maj?c? na celu wype?nienie ?wiata mi?o?ci?, sprawiedliwo?ci? i pokojem. Obrona naszego narodu jest obron? tych w?a?ciwo?ci i dlatego te? nie mo?e by? osi?gni?ta przy ich braku. W tym tygodniu widzimy, ?e ?cie?ka sprawiedliwo?ci nie jest zachowana dla tych, kt?rzy chc? pozby? si? reszty ?wiata, podobnie nie dozwolona jest ?cie?ka barbarzy?stwa. Tora wymaga by?my podj?li dzia?ania w obronie tego co jest dobre i w obronie tych, kt?rzy sami nie mog? si? obroni?. Tora ponadto wymaga, by nasze dzia?ania w trakcie wojny nie zosta?y zdeprawowane przez przemoc i agresj?.
Szabat Szalom,
Z mi?o?ci?,
Yehoshua