Paraszat Ki Tawo: Kontaktuj?c si? z nasz? Rozdwojon? Osobowo?ci?

Scales_of_justicePowiedziane jest w imieniu Reb Simcha Bunim z Przischa (Przysuchy), ?e cz?owiek powinien mie? dwie ?kieszenie?; w jednej trzyma? werset

?????? ???? ????? (dla mnie zosta? stworzony ?wiat), a w drugiej ????? ??? ???? (jestem py?em i popio?em). Wygl?da na to, ?e Reb Simcha zrozumia?, ?e w ?ydowskiej? perspektywie rozdwojenie osobowo?ci, to nic z?ego! Wyja?ni?. Wszyscy znamy zasad? ?z?otego ?rodka? Rambama, wedle kt?rej mamy za zadanie szuka? ?rodkowej drogi ? uciekaj?c od skrajno?ci po jednej czy po drugiej stronie. Aby pod??a? t? ?rodkow? drog?, musimy zaakceptowa? to, ?e ka?dy z nas ma w sobie skrajne tendencje i nasza praca polega na tym, by ukierunkowa? owe skrajno?ci na bardziej umiarkowane tory. Nie mo?emy by? chciwi i nie daj?cy Cedaki, lecz z pewno?ci? musimy trzyma? si? pewnych pieni?dzy, by m?c si? utrzyma?. Mamy za zadanie znale?? r?wnowag? pomi?dzy gorliwo?ci? a apati?, tak by?my mogli funkcjonowa? w spo?ecze?stwie i przyk?ada? si? do jego rozwoju.

Owo rozdwojenie wyra?a si? w parszy na ten tydzie? poprzez ide?, kt?r? wszyscy my powinni?my rozwa?a? w tych dniach ? chodzi o rachunek sumienia. Co powinni?my my?le? o sobie, w tych dniach zbli?aj?cych si? do jom hadin ? dnia s?du? Czy lepiej jest przyj?? filizofi? Musaryst?w i czyni? sobie wym?wki za wszystkie nasze wyst?pki? A mo?e lepiej przyj?? leseferystyczne podej?cie do naszych ?ydowskich zobowi?za??

Parszat Ki Tawo wydaje si? sugerowa? nam by?my przyj?li karz?ce podej?cie do naszego post?powania. Z sze??dziesi?ciu o?miu wersett?w w rozdziale 27, pi??dziesi?t pi?? (!) skierowanych jest na nagan?, podczas gdy jedynie trzyna?cie obdarza nas b?ogos?awie?stwami. Tora zdaje si? sugerowa?, ?e naszym ludzkim przeznaczeniem jest pope?nia? przewinienia, potyka? si?, upada?,? nie spe?nia? oczekiwa? Boga i Cz?owieka. Jejku! Co gorsza, w przeciwie?stwie do Parszy Bechukotai, kt?ra ko?czy si? nagan? z pocieszeniem, w parszy na ten tydzie?, nie ma pocieszenia; parsza ko?czy si? niepewno?ci? i strat?! Czy to ma by? ostateczny wniosek na temat nas samych? Czy to jest spos?b w jaki winni?my rozpocz?? dni trwogi?

Zanim zaczniemy panikowa?, musimy zwr?ci? uwag? na dwa pierwsze odcinki Parszy Ki Tawo. Zaczyna si? ona jak bajka. ?Kiedy dotrzesz do kraju, zajmij go, osi?d? w nim, zasiej i zbieraj owoce, przynie? je do arcykap?ana i ?wi?tyni i zadeklaruj, ?e osi?gn??e? szczytowy punkt ?ydowskiej historii. I teraz jeste? TUTAJ, DZISIAJ, jako, ?e przyby?e? do Ziemi, kt?r? obieca? ci B?g.? Tekst Tory nast?pnie pos?uguj?c si? kwiecistym j?zykiem opisuje do?wiadczenie przynoszenia Bikurim.

Bardziej niezwyk?a jest druga parsza, m?wi?ca o wyznaniu, spowiedzi ? vidui. Masz na my?li vidui? Czy vidui to nie walenie si? w klatk? piersiow? i recytowanie ?al chet?? W?a?nie ?e nie! Wygl?da na to, ?e ?spowied?? mo?e mie? bardzo pozytywny wyd?wi?k. W tej sekcji tekstu, jednostka staje przed Bogiem i deklaruje, ?e wype?ni?a Micwot zwi?zane z trzecim rokiem Maaser. Cz?owiek usun?? kodesz z domu, da? go Lewitom, Konwertytom i Wdowom, o niczym nie zapomnia?, ani nie naruszy? ?adnych praw ?????? ??? ??? ?????? (Zrobi?em wszystko, co by?o mi nakazane).

Wi?c o kt?re vidui chodzi? Ponury, przera?aj?cy rachunek sumienia, czy zach?caj?cy, urzeczywistniaj?cy?

Reb Sincha Bunim m?g? powiedzie? ? ?Parszat Ki Tawo przypomina nam, w tym okresie czasu poprzedzaj?cym Rosz Haszana, ?e ?wi?to to stanowi zar?wno dzie? s?du jak i po?wi?cenia. Jom Hadin i Jom Tow!

Robi?c nasz w?asny cheszbon hanefesz (rachunek sumienia) powinni?my pami?ta? zar?wno o czasach, kiedy odnie?li?my sukces, jak i czasach, kiedy si? nam nie uda?o. Je?li przypomnimy sobie czasy, kiedy spe?niali?my micwot i trzymali?my si? prawa, sprawimy, ?e nasza introspekcja b?dzie mia?a zdrowszy charakter i b?dzie bardziej kompleksowa, a my sami nabierzemy lepszy stosunek do siebie jako ?yd?w.

Szabat Szalom