Paraszat Nicawim-Wajelech

Komentatorzy debatuj? odno?nie tego, czy Parszat Nicawim zawiera jakie? Micwot (przykazania). Dyskusja dotyczy g??wnie jednego wersetu. Kiedy Moj?esz m?wi: ?Gdy? przykazanie to, kt?re ci przykazuj? dzisiaj? (Dwarim 30:11)czy ma on na my?li wszystkie przykazania, tj. ?przykazanie to? oznaczaj?ce og?lny nakaz pod??ania za Tor?; czy te? chodzi mu o to, co napisane jest w poprzedzaj?cym wersecie ? kiedy Moj?esz m?wi nam, ?e wr?cimy do B-ga?
Pytanie to, zwi?zane z perspektyw? bardziej, ni? z analiz? tekstu, brzmi: czy istnieje obowi?zek robienia Tszuwy (powr?tu do B-ga)? Z pewno?ci? wszyscy zgodz? si? co do tego, ?e kiedy kto? pope?nia przewinienie, jest zobowi?zany do naprawy szkody jak? uczyni?, i do wykonania pracy na rzecz skr?cenia dystansu, jaki powsta? w wyniku przewinienia, pomi?dzy nim a B!giem. To jednak tylko w przypadku gdy kto? dokona? przewinienia, co jednak je?li nie grzeszymy? Wydawa? si? mo?e, ?e osoba wolna od grzechu, nie musi dokonywa? Tszuwy, ?e Tszuwa jest tylko rozwi?zaniem sytuacji, kt?rej mo?na by unikn??, i je?li uda?o nam si? jej unikn??, tym lepiej dla nas.
Inni komentatorzy twierdz?, ?e j?zyk i idea u?yte w tym miejscu w Torze s? jasne; grzeszenie jest nieuniknione, je?li ty sam nie jeste? czemu? winny, to napewno kto? inny w narodzie, i st?d my wszyscy ponosimy jak?? form? odpowiedzialno?ci. Tora stwierdza wyra?nie, ?e nar?d upad? i b?dzie spada? ze swego wznios?ego stanu duchowego, i ?e po okresie tarzania si? w b?ocie, jeste?my zobligowani do powrotu.
Tora zawiera wiele takich Micwot, np. najlepiej gdyby ludzie nie rozwodzili si? nigdy, jednak w przypadku kiedy rozw?d ma miejsce, m?? zobowi?zany jest do dania swej ?onie Get (documentu rozwodowego). Cho? wszyscy zgadzaj? si? co do tego, ?e danie Getu stanowi Micw?, nikt nie twierdzi, ?e rozwodzenie si? jest Micw?. Kiedy, bro? B-?e, ma??e?stwo rozpada si?, m?? ma przykazane, co i jak zrobi?.
Istnieje r?wnie? trzecia perspektywa na t? spraw?, wedle kt?rej proces Tszuwy nie jest zwi?zany koniecznie z przewinieniem, czy to natury osobistej czy narodowej, lecz sama natura lub rzeczywisto?? wymaga Tszuwy. Raw Awraham HaKohen Kook wyja?nia w swym dziele Orot Hatszuwa, ?e B!g stworzy? ?wiat w stanie nie uporz?dkowanym, i my powinni?my to naprawi?. ?e ka?dy z nas jest cz??ci? osobistego, narodowego i intergalaktycznego procesu powrotu. ?wiat zosta? stworzony jako miejsce zamieszkania dla B!ga, ale zrealizowanie procesu prowadz?cego do stworzenia miejsca zamieszkania dla B!ga zale?y od pracy ka?dego z nas.

Rabini Talmudu stwierdzaj? w s?ynnym wersecie, ?e ?nawet ca?kowity Cadik nie mo?e si?gn?? wy?yn, jakich si?ga Baal Tszuwa (ten, kt?ry dokona? Tszuwy)?. Widzimy tutaj, ?e Tszuwa to nie tylko zwyk?y powr?t i naprawa, ale stanowi osi?gni?cie samo w sobie. Po tym jak Micwa Tszuwy wyra?ona jest w Parszat Nicawim, otrzymujemy Micw? Haekel w Parszy Wajelech. Raz na siedem lat, pod koniec roku Szmity, ca?y nar?d gromadzi si? po to by wys?ucha?, jak Kr?l publicznie odczytuje ca?? Ksi?g? Dwarim. Po roku w kt?rym nar?d odpoczywa od pracy w rolnictwie, po odpoczynku maj?cym na celu po?wi?cenie uwagi i czasu duchowym aspiracjom, kr?l ponownie ?wi?ci nar?d i potwierdza przymierze opisane w rozdzia?ach Tory z ostatnich tygodni.

Nicawim i Wajelech to dwie najkr?tsze Parsze w Torze, z najd?u?szymi zdaniami w Torze. To czego brakuje im w obj?to?ci, zast?puj? z?o?ono?ci?. Zawsze czytane s? w czasie poprzedzaj?cym Rosz Haszana i Jom Kippur, jako ?e informuj? nas jednoznacznie o procesie Tszuwy, wymaganym przez oba te ?wi?ta. W Nicawim widzimy, ?e proces ten jest obowi?zkiem spoczywaj?cym na wszystkich ludziach, niezale?nie czy s? oni sprawiedliwymi czy grzesznikami. W Wajelech czytamy, ?e Tszuwa ma sw?j pocz?tek na poziomie fizycznym, szmita, a nast?pnie przechodzi na poziom duchowy, Haekel. Na dalszych etapach proces ten dotyczy ca?ego narodu i ca?ego ?wiata.

Niezale?nie od tego, kim jeste?my, lub co zrobili?my, Rosz Haszana i Jom Kippur przychodz? do nas, by poprosi? nas o to, by?my si? oczy?cili i zarysowa? nam dalsz? drog? wzrostu. Ka?dy z nas ma w sobie czyste ?wiat?o, dostajemy narz?dzia dzi?ki kt?rym mo?emy ujawni? inny aspect tego ?wiat?a i w ten spos?b o?wieci? ca?y ?wiat.

Szabat Szalom,
Z mi?o?ci?, Yehoshua