Dwa D?wi?ki Szofaru, Dwa Rodzaje Tszuwy

___1_~1Kilka dni temu ?wi?towali?my Rosz Haszan?, G?ow? Roku, dzie? znany w Torze jako ?Jom Terua?, Dzie? D?wi?k?w Terua. Co to s? d?wi?ki ?terua?, wygrywane na szofarze i stanowi?ce istot? obchod?w Rosz Haszana? W Talmudzie wymienione s? dwie opinie na temat tego, co to jest terua: wedle jednej z nich terua to genuchei ganach, co oznacza ?wzdychanie?; wedle drugiej chodzi o jelulei jalil, czyli ?zawodzenie?. D?wi?k ?wzdychania? stanowi? trzy ?rednio-d?ugie zad?cia, zwane w synagodze szewarim, symbolizuj?ce wzdychanie cz?owieka. ?Zawodz?ce? lub ?p?acz?ce? d?wi?ki to, z kolei, dziewi?? kr?tkich zad??, zwanych w synagodze terua, symbolizuj?ce p?acz cz?owieka (kr?tkie oddechy). W sensie praktycznym i chalachicznym nie wiemy, kt?ra z dw?ch opinii jest prawid?owa; dmiemy wi?c zar?wno szewarim jak i terua. Aby pokry? r?wnie? trzeci? mo?liwo??, dmie si? tak?e szewarim-terua, ??cz?c ze sob? ?wzdychanie? i ?zawodzenie?.

Jednak dwa r??ne terua, ?wiadcz? jednak o czym? istotniejszym. Chodzi o najwa?niejsz? rzecz w ca?ym przedsi?wzi?ciu Wielkich ?wi?t, czyli dwa rodzaje tszuwy. Niekt?rzy ludzie intelektualnie dochodz? do tego, ?e co? nie tak jest z ich ?yciem. Dr??? spraw? dalej i dochodz? do wniosku, ?e brak im B-ga lub chocia?by odpowiedniej blisko?ci z B-giem, w zwi?zku z tym robi? tszuw?; powracaj? do B-ga. Mo?emy to okre?li? mianem ?inteletualnej tszuwy?. Cz?owiek, kt?ry intelektualnie doszed? do przekonania, ?e musi powr?ci? do B-ga prawdopodobnie westchn??by g?o?no, i odpowiednim symbolem tego by?yby d?wi?ki szwarim. Inni ludzie s? mniej intelektualni, a bardziej emocjonalni. Mog? oni czu? nagle, ?e brakuje im w ich ?yciu B-ga, i poprzez to bolesne uczucie zdecydowa? si? na powr?t do B-ga; dokonuj?c tego, co ja nazywam ?emocjonaln? tszuw??. Taka osoba prawdopodobnie zacznie p?aka?, i dlatego te? d?wi?k terua jest odpowiednim symbolem takiej tszuwy.

Najwa?niejszym przes?aniem zwi?zanym z d?ciem d?wi?k?w zar?wno szewarim jak i terua, jest to, ?e musimy dokona? zar?wno tszuwy intelektualnej jak i emocjonalnej. Cz?owiek to zar?wno umys? jak i serce, i ludziom, kt?rzy dokonuj? tylko jednego rodzaju tszuwy, czego? brakuje. Wiadomo, ?e nie jest ?atwe dla osoby o intelektualnym zaci?ciu, by wyra?a? wiele emocji; natomiast dla bardzo emocjonalnej osoby trudne jest, by osi?gn?? ?dystans? typowy dla intelektualist?w; i to w?a?nie stanowi wyzwanie! Tszuwa oznacza ?powr?t?. Cz?owiek musi powr?ci? do B-ga i innych ludzi, lecz przede wszystkim musi wr?ci? do siebie. Musi si? ze sob? na powr?t skontaktowa? i znale?? odpowiedni? cz?stotliwo?? na dostrojenie zar?wno umys?u i serca. Lecz gdzie mo?na znale?? si?? potrzebn? do wykonania tak monumentalnego zadania?

Wierz?, ?e odpowied? na to pytanie kryje si? w trzecim rodzaju zad?cia, czyli tekiji. Tekija to d?ugi d?wi?k i symbolizuje wezwanie do walki. U?ywaj?c s??w Maimonidesa w Hilchot Tszuwa (Prawa Skruchy 3:4) ?Ty, kt?ry ?pisz, obud? si?! Prze?led? swe drogi, dokonaj skruchy i pami?taj o swym Stw?rcy?. D?ugie zad?cie symbolizuje si?? i tekija ma miejsce przed i po przerwanych d?wi?kach, czyli po szwarim i terua. Symbolizuje to, ?e stanowimy dwa razy wi?cej jako ?cali? ni? ?z?amani?. Jeste?my ?z?amani? przez wszystkie nasze winy, lecz jeste?my dwa razy wi?cej jako ?cali? poniewa? wiemy, ?e Haszem otrzymuje i akceptuje nasz? tszuw?. Wiedza ta inspiruje nas i daje nam si?? do zrobienia tszuwy. Kto nie rozpocz?? by wspinaczki na Mount Everest, gdyby?my mieli wcze?niej zapewnione, ?e dojdziemy na szczyt?
Z b?ogos?awie?stwami z Jerozolimy,
Rabin Jitzchak Rapoport