Szmini Aceret: Wnioski i Wielki Pocz?tek

image?wi?to Szmini Aceret stanowi dla nas pewnego rodzaju zagadk?. Sukkot jest wyra?nie opisane w Torze i okre?lone poprzez sza?asy, kt?re dawa?y Izraelitom schronienie przez czterdzie?ci lat na pustyni, podobnie jak cztery gatunki , kt?rymi potrz?sami w te dni. Simchat Tora, z kolei, wyra?a naturaln? ch?? radowania si? z okazji kulminacji rocznego cyklu czytania Tory (zako?czenie i rozpocz?cie nowego cyklu). Nasze dzieci ta?cz? z Lulawem lub Etrogiem, lub z ma?? Ksi?g? Tory, to wszystko ma dla nas sens.

Szmini Aceret jednak nie posiada ?ci?le okre?lonej jako?ci. Nie istnieje ?aden baner czy ?adna flaga jak? mo?emy wznie?? tego dnia, oddaj?ca w?a?ciwie ducha tego dnia. Szmini Aceret wydaje si? nie mie? ?adnego tematu.

Co wchodzi w zakres tego dnia? Dwa dodatki do modlitwy porannej ? modlitwa na deszcz i Jizkor. Ponadto, zamiast okre?la? ten dzie? mianem Sukot, m?wimy na? Szmini Aceret. Mimo tego, w dalszym ci?gu nie zdefiniowali?my istoty tego dnia.

By? mo?e mo?na zwr?ci? si? do Biblii, w celu uzyskania odpowiedzi na nasze dylematy. W rozdziale dwudziestym trzecim Ksi?gi Wajikra, gdzie wymienione s? wszystkie ?wi?ta, znajdujemy p?? wersetu po?wi?conego temu dniu: ?Bajom Haszmini mikra kodesz jehje lachem…aceret hi, kol…?
??smego dnia b?dzie dla was zwo?anie ?wi?te …to jest zatrzymanie. Nie b?dziecie wykonywa? [w tym dniu] ?adnej pracy. ?

Co wy?ania si? z tego wersetu to dwa nowe s?owa opisuj?ce ten dzie? ? Szmini Aceret. Jakie jest znaczenie tych s??w? Szmini oznacza oczywi?cie osie? lub ?smy. ?smy dzie? czego? Sukot. Wygl?da na to, ?e tak jak Pesach ma siedem ?wi?tych dni, Sukot ma osiem. Jednak drugie s?owo ? aceret ? mimo ?e istnieje pewna niejasno?? zwi?zana z rozumieniem tego s?owa, jego najprostsz? interpretacj? jest ?zatrzymanie?. Zatrzymanie czego, mo?na zapyta?? Niekt?rzy t?umacz?, ?e chodzi o zatrzymanie pracy, mimo ?e nast?pna linijka o tym w?a?nie m?wi ? ?Nie b?dziecie wykonywa? [w tym dniu] ?adnej pracy. ?

Wedle drugiej interpretacji chodzi o zatrzymanie uroczysto?ci poprzedzaj?cych ten dzie?. Zerwanie z przesz?o?ci?. Nasi rabini og?osili: ?Szmini Aceret stanowi ?wi?to samo w sobie?. Posiada swe w?asne ofiarowanie, ma swe w?asne cechy, na co wskazuje b?ogos?awie?stwo ?szechechejanu? ? specjalne b?ogos?awie?stwo, jakie recytujemy z okazji nowych wydarze? i wa?nych ?ydowskich okoliczno?ci.

Podsumowuj?c, Szmini nosi ze sob? po??czenie z przesz?o?ci?, z Sukot, tworzenie jednego ci?g?ego ?wi?ta. S?owo Aceret sugeruje niezale?no?? od Sukot, i tworzenie nowego autonomicznego dnia, odmiennego od swego macierzystego ?wi?ta ? Sukot. W skr?cie, Szmini Aceret to dwa sprzeczne ze sob? wyrazy, czyli ? oksymoron.

Mamy wi?c dwie opcje, naszym zadaniem jest zadecydowanie o to?samo?ci tego dnia, czy jest to dodatek do Sukot, czy jeste?my ?wiadkami narodzin zupe?nie nowego ?wi?ta.

W tym miejscu zastrzegam sobie prawo do zrobienia czego? bardzo ?ydowskiego. Zamiast wybra? jedn? lub drug? opcj?, zamierzam stworzy? trzeci?.

Alternatywne stanowisko polega na tym, ?e mo?na zaakceptowa? obie te tezy, tzn powiedzie? ?e dzie? ten jest zar?wno Szmini, po??czony z poprzednim ?wi?tem, jak i jest Aceret, niezale?ne i kreatywne. Zrobi? jeszcze krok dalej, i powiem, ?e kreatywne aspekty Aceret z pewno?ci? istniej?, i jad? one na barkach Szmini, swego macierzystego ?wi?ta.

Istnieje dobrze-znany Midrasz, pr?buj?cy okre?li? natur? Szmini Aceret. Pewien kr?l zaprasza swe dzieci do swego pa?acu na miesi?c pe?en zabawy i radowania sie. W dniu w kt?rym dzieci maj? wyjecha?, i nie wr?ci? przez d?u?szy czas, kr?l zwraca sie do dzieci i m?wi ?tak trudno mi rozsta? si? z wami, zosta?cie ze mn? na kolejny dzie??. Tak w tym przypadku B?g, kt?ry raduje si? z obecno?ci swego narodu na czas Wielkich ?wi?t i w trakcie Sukot, zwraca si? do Swego ludu i m?wi, ?zosta?cie ze mn? na kolejny dzie??.

Mamy wi?c teraz poczucie, ?e dzie? ten jest niezale?ny na sw?j spos?b, jednak tylko na mocy poprzedzaj?cych go ?wi?t, trwaj?cych w sumie miesi?c ca?y. Porzez Sukot, istnieje Szmini Aceret. Szmini Aceret ?wieci ?wiat?em w?asnej gwiazdy, lecz gwiazda ta wchodzi w sk?ad konstelacji przesz?ych, poprzednich ?wi?t.

By? mo?e w ?wietle tego o czym w?a?nie m?wili?my, mo?na zrozumie? teraz dodanie Yizkor do tego dnia. Jizkor definiowany jest jako czas pami?ci. Wspominamy naszych bliskich; pami?tamy do?wiadczenia, momenty, blisko?? jak? czuli?my z naszym krewnym, i wyra?amy to w naszych modlitwach.

?mier? naszych ukochanych pozostawia w nas pustk?. Powszechnym podej?ciem do radzenia sobie z takimi wydarzeniami jest , z jednej strony, pozostawienie za sob? tego wydarzenia, kontynuowanie swego ?ycie; z drugiej strony, pozwolenie raz na jaki? czas na ?a?ob? i b?l, w sytuacjach kiedy wspominamy przesz?o??. Judaizm nie akceptuje takiego rodzaju podzia?u odno?nie uczu? zwi?zanych z nasz? rodzin?. W Talmudzie czytamy, ?e dzieci stanowi? przed?u?enie swych rodzic?w (w przeciwie?stwie do metafory jab?a spadaj?cego z drzewa, podej?cie Judaizmu jest bardziej intymne ? wrodzone).

Nie mo?emy spogl?da? na nasze relacje z dzie?mi, rodzicami, czy rodze?stwem jako zatrzymane przez fizyczne bariery; musimy postrzega? naszych bliskich jako udzialaj?cych nam cz??? siebie. Tak my jeste?my cz??ci? ich. W tym kontek?cie przes?anie Szmini Aceret jest jasne. Podobnie jak ?wi?to, kt?re ?wi?tujemy dzi?, stoi na w?asn? r?k?, sieje i kosi, tak ci, kt?rzy stoj? prosto w synagodze, ?yj? swe ?ycie jako przed?u?enie tych, kt?rych pozostawili?my za sob?.

Je?li nasz poprzednik by? osob? dzia?aj?c? charytatywnie, nie powinni?my dawa? dotacji z powodu poczucia winy jakie wobec niego czujemy; powinni?my za to zda? sobie spraw? z tego, ?e osoba ta jest teraz cz??ci? nas i jej dotacje s? nasze.

Podobnie, kontynuuj?c ?ydowsk? edukacj? naszych dzieci, podtrzymujemy pami?? o naszej rodzinie, naszych fundamentach, w tym samym czasie buduj?c nasze rodziny.

Szmini Aceret, stanowi kulminacj? bliskiej relacji, jak? B?g posiada ze swym ludem, i t?umaczona jest ona w naszym ?yciu jako synteza przesz?o?ci z przysz?o?ci?. Zdaj?c sobie spraw? z tego, ?e nasi bliscy s? cz??ci? nas, mo?emy wbi? obcasy w ziemi?, wyznaczaj?c nowe terytoria w s?u?bie Bogu.