Z?e Sny

insomnia-counting-sheepW Talmudzie jest napisane: ?Rav Hama syn Guria powiedzia? w imieniu Rav: G?od?wka jako odpowied? na [z?y] sen jest na tyle efektywna jak ogie? dzia?a na len [czyli go zupe?nie spala]. Rav Chisda pewiedzia?: [G?od?wka] musi by? wykonana [od razu] w tym samym dniu [po ?nie]. Rav Josef powiedzia?: Nawet je?liby to wypad?o w Szabat? (traktat Szabat, folio 11b). Wy?ej wymieniona opinia rabina Hama syna Guria sprzecza si? z opini? innego talmudzkiego rabina a mianowicie Rabbi Meir, kt?ry powiedzia? ?To co dowiadujemy si? przez sny ani nie pomaga ani nie szkodzi? (traktat Horajot, folio 13b). Rabin Awraham Icchak HaKohen Kook (1865-1935), pierwszy Naczelny Rabin Ziemi Izraela, spr?bowa? wyt?umaczy? wy?ej wymienony cytat Talmudu. Rabin Kook napisa?, ?e nale?y rozumie? sny jako odpowiedniki duchowe do fizycznych reakcji cia?a. Zdrowe cia?o reaguje na rzeczy kt?re mog? mu zaszkodzi?. Je?li na przyk?ad cz?owiek po?yka i jedzenie mu wchodzi w nie to gard?o to zacznie kaszle?, a? to jedzenie z tamt?d wyjdzie i wejdzie to prawid?owego gard?a. Tak samo, t?umaczy rabin Kook, zdrowa dusza reaguje na duchowe wp?ywy negatywne. Je?li co? pr?buje sci?gn?? dusz? do ni?szego powiomu duchowego to dusza ?zacznie kaszle?? czyli b?dzie cz?owiek na przyk?ad mia? z?y sen. Ten ?z?y sen? wstrz?sa dusz? tak samo jak kaszlenie wstrz?sa cia?o. I w tym podobna jest dusza do cia?a: czym czysciejsze cia?o tym wra?liwsze i tym bardziej b?dzie reagowa?o na ka?de negatywne rzeczy co dotyczy cia?a; i tak samo duszy. Czym czysciejsza dusza tym bardziej reaguje nawet na male rzeczy. ?eby dusz? wyleczy? to tak samo jak z wyleczeniem cia?a: czym wi?cej si? czeka tym wi?ksze b?d? wymagane wysi?ki aby dokona? wyleczenia. Do tego wskaza? rabin Chisda ze swoim twierdzeniem, ?e g?od?wka z powodu z?ego snu musi by? wykonana od razu w tym samym dniu jaki by? sen ?eby mia?a efekt. ?eby nikt nie my?la? b??dnie, ?e to sama g?od?wka co pomaga, zacytuj? s?owa rabina Israela Meira Kagana (autor Chofetz Chaim oraz Miszna Berura; 1838-1933), ?e g?od?wka musi by? razem z cedak? (ja?mu?na), z modlitw? i ze studiowaniem Tory aby by? efektywna (Miszna Berura 288;7).

Z drugiej strony nale?y wiedzie?, ?e interpretacja sn?w jest czym? bardzo niebezpiecznym. Konsekwencje snu b?d? takie jaka by?a jej interpretacja i dlatego wiele m?drc?w odradzali interpretowa? sny i rekomendowali stara? si? ich zapomn??. W Midrasz Rabba (rozdzia? 1, punkt 18) czytamy nast?puj?c? opowied?:

Przysz?a jedna kobieta do rabina Elazara i powiedzia?a: ??ni?o mi si?, ?e belka mojego domu zosta?a podzielona?. Rabin Elazar jej odpiedizia?: ?To oznacza, ?e urodzisz syna?. I tak si? wydarzy?o. Przy innej okazji przysz?a [ta sama kobieta] i powiedzia?a: ??ni?o mi si?, ?e belka mojego domu zosta?? podzielona?.? Powiedzia? jej Rabbi Elazar: ?To oznacza, ?e urodzisz syna?. I tak si? wydarzy?o. Trzeci raz przysz?a do niego ale jego nie by?o w Beit Midraszu. Zapyta?a jego student?w: ?Gdzie jest wasz nauczyciel?? Odpowiedzieli jej: ?A co ty od niego chcesz?? Odpowiedzia?a im: ?By? mo?e wy jeste?cie tak samo m?drzy jak wasz nauczyciel w interpretowaniu sn?w?? Powiedzieli jej: ?Opowiedz nam i my tobie go zainterpretujemy?. Opowiedzia?a im: ??ni?o mi si?, ?e belka mojego domu zosta?a podzielona?. Odpowiedzieli jej: ?To znaczy, ?e pochowasz twojego m??a?. Po tym, ?e ich opu?ci?a zacz??a p?aka?. Rabin Elazar tego us?ysza? i spyta? swoich student?w: ?Dlaczego ta kobieta p?acze?? Odpowiedzieli mu: ?Ona przysz?a i chcia?a z Tob? rozmawia? ale Ciebie nie znalaz?a?. Zapyta? swoich student?w: ?O czym pyta?a?? Odpowiedzieli mu: ??eby zainterpretowa? sen?. ?A co wy jej powiedzieli?cie??, zapyta? Rabbi Elazar. Opowiedzieli mu ?a?cuch wydarze?. Rabbi Elazar im powiedzia?: ?Zamordowali?cie m??czyzn?, bo jest powiedziane ?I sta?o si? tak, jak [on] nam te [sny] wyt?umaczy?? (Ks. Rodzaju 41;13)?.

Tak jak w medycynie b??dna interpretacja lekarza mo?e spowodowa? tragedi? tak samo przy z?a interpretacja sn?w. Trzymajmy si? dlatego z daleko od takich rzeczy.

Z b?ogos?awie?stwem z Jerozolimy,

rabin Icchak Rapoport