Co robimy w synagodze?

A jewish woman prayingOstatnio zwr?ci?a si? do mnie kobieta, kt?ra wyrazi?a swoj? frustracj? z rytua?em synagogalnym kt?ry opisa?a jako ?wielogodzinne mod?y z rygorem wsta?-usi?d??. Ta osoba r?wnie? spotka?a si? z poj?ciem, ?e modlitwa jest ?ofiar? ust?, co j? przerazi?o ze wzgl?du na to, ?e ofiarowanie samego siebie nale?y do religii chrze?cija?skiej.
Poni?ej jest moja odpowied? do niej:
?Chcia?bym na pocz?tku podkre?li?, ?e Judaizm na pewno nie nakazuje kobietom ?aden d?ugi rytua? modlenia si?. Judaizm w og?le nie obowi?zuje kobiet do ?adnej wsp?lnej modlitwy w grupie. Kobieta nie ma ?adnego obowi?zku chodzenia do synagogi, oboj?tnie czy patrzymy w Torze czy w prawie rabinackim, kt?re jest sankcjonowane w Torze ab initio (Dewarim 17; 8-11). Dlatego si? w og?le nie dziwi?, ?e Pani nie ma ochoty na wielogodzinne rytua?y synagogalne i by?bym bardziej zdziwiony je?li Pani mia?aby tak? ochot?. Tora obowi?zuje ka?dego ?yda do jednej TEFILA dziennie, oboj?tnie czy to ?yd czy ?yd?wka. Prawo rabinackie p??niej zobowi?za?o ?ydowskich m??czyzn do trzech TEFILOT dziennie oraz zobowi?za?o ich do wykonywania tych TEFILOT wsp?lnie w grupach o co najmniej dziesi?ciu m??czyzn (MINJAN). ?ydowskie kobiety nie otrzymali takiego dodatkowego obowi?zku prawa rabinackiego i mog? nadal wykonywa? TEFILOT tylko raz dziennie i bez MINJAN.
Z intencj? przesta?em u?ywa? s?owo “modlitwa” i zmieni?em na s?owo TEFILA lub TEFILOT (liczba mnoga). Dlaczego? Dlatego ?e s?owo “modlitwa” jest s?abym i cz??ciowo b??dnym t?umaczeniem s?owa TEFILA. S?owo TEFILA jest rzeczownikiem pochodz?cym od czasownika LEHITPALEL. Nale?y dlatego najpierw zanalizowa? czasownika LEHITPALEL i zrozumie? co on oznacza. Czasownik LEHITPALEL jest zwrotnym czasownikiem, co wida? w jego przedrostku LEHIT- . Ka?dy czasownik posiadaj?cy przedrostek LEHIT- jest czasownikiem zwrotnym. (W zasadzie rzeczy dzielimy czasowniki posiadaj?ce przedrostek LEHIT- na 5 grup, ale to ju? wy?szy poziom poznawania j?zyka hebrajskiego. Wystarczy wiedzie?, ?e ka?dy czasownik z przedrostkiem LEHIT- opisuje czyn kt?ry powoduje jak?? zmian? u wykonuj?cego tego czynu.) Korze? czasownika LEHITPALEL jest “PALEL” co oznacza “s?dzi?” (np. w Dewarim 32; 31) lub “rozs?dza?” (np. w Bereszit 48; 11). Najlepsze t?umaczenie s?owa LEHITPALEL jest dlatego “s?dzi?/rozs?dza?/rozwa?a? samego siebie”. S?owo “modlitwa” po polsku ma zupe?nie inne konotacje! S?owo “modlitwa” wskazuje wy??cznie na “pro?b?”. Z tego co ja wiem o j?zyku polskim, to mo?na si? tylko modli? “o czym?” jak np. “modlitwa o deszcz” lub “za czym?” jak np. “modlitwa za ojczyzn?”. Konotacje hebrajskiego s?owa LEHITPALEL brakuj? zupe?nie w polskim s?owie “modlitwa” i dlatego powinno si? by? bardzo ostro?nym w u?ywaniu s?owo “modlitwa” jako t?umaczenie tego, co ?ydzi maj? obowi?zek robi? w synagodze trzy razy dziennie w MINJAN a ?ydowskie kobiety maj? obowi?zek robienia tego raz dziennie gdziekolwiek chc? oraz bez obowi?zku do MINJAN.?
W mojej odpowiedzi do tej pani spr?bowa?em przedstawi? pogl?d i zrozumienie tego co robimy co dziennie w synagodze lub poza synagog?. To zrozumienie wydaje mi si? wyzwala cz?owieka z poczucia rytua?u synagogalnego jako czego? przygniataj?cego.
Szalom z Jerozolimy,
rabin Icchak Rapoport