Lech Lecha

lech-lechaJakie wymagania mia? spe?ni? Abramaham? Haszem wybra? go na lidera narodu, pob?ogos?awi? gomu, motywowa? go, i sta? si? Abraham bohaterem, ikon? naszej religii i innych religii ?wiata. Jednak je?li chodzi o konkretne dzia?ania, Haszem wymaga? od Abrahama bardzo niewiele.

Znalaz?em jedynie trzy miejsca w Torze, gdzie Haszem m?wi Abrahamowi co ma zrobi?.
Pierwsze miejsce ? ?Lech Lecha? (wyjd?); miejsce drugie ? ?obrzezan? ma by? u was wszelka p?e? m?ska?, miejsce trzecie ? Lech Lecha leHar Morja (?id? na g?r? Morja?) ? zupe?nie inne Lech Lecha (p?j?cie) ni? to pierwsze.

Z jednej strony zrozumia?e jest dlaczego Haszem nic od Abrahama nie wymaga?. Dlaczego? Abraham stanowi? sam z siebie wszystko to, czego Haszem od niego oczekiwa?, dlatego te? przecie? zosta? wybrany. Co ciekawe, nie znane s? pocz?tki ?ycia Abrahama, nigdzie nie s? one opisane, ani jego stosunek do Boga, jego ambicje, jego dzia?ania. By? mo?e powodem dla kt?rego o jego m?odo?ci nie ma nigdzie s?owa, jest to, ?e Haszem wybra? Abrahama dopiero po tym, jak zas?u?y? on sobie na sw?j specjalny status, jako dobry cz?owiek ufaj?cy Bogu. Haszem zauwa?y?, i? ?ycie Abrahama cechuje si? zar?wno dobroci? i prawd?, i wszystkim tym, co potrzebne jest do zbudowania rodziny, wsp?lnoty, kt?ra g?osi? b?dzie przes?anie Boga na ca?y ?wiat.

Wszystko, co Abraham ma do zrobienia to trzy rzeczy:
1. Lech Lecha Mearcecha (Wyjd? z ziemi twojej) ? pozb?d? si? przesz?o?ci
2. Obrzezaj wszystkich przedstawicieli p?ci m?skiej ? zmie? i zaznacz tera?niejszo??
3. Lech Lecha le HarMorja ? b?d? got?w wymaza? tak?e w?asn? przysz?o??.

Imperatyw naszej parszy to w gruncie rzeczy spalenie wszystkich most?w ??cz?cych Abrahama z jego ziemi?, rodzinnym domem, jego ojczyzn?. Pomimo, ?e ojciec Abrahama nie ?y? ju? wtedy, ca?y jego dorobek zwi?zany z Haran i Ur Kasdim, jego reputacja, dobre imi?, jakie przej?? po ojcu ? wszystko to, ma pozostawi? za sob?, spali? i nigdy do tego nie wraca?. Wszystko to zwi?zane jest z zamiarem stworzenia narodu Izraela.

Co wi?cej, po to by wymaza? w?asn? przesz?o??, potrzebne jest by zdecydowanie zmieni? w?asn? tera?niejszo??, nawet w?asny charakter. Jaka jest istota obrzezania, dlaczego w?a?nie to? Jasne jest dla nas, ?e przes?aniem jest tu to, ?e bycie ?ydem polega na byciu innym, na kontrolowaniu swych inklinacji, po??da?, pragnie?. Brit Mila (obrzezanie) symbolizuje ogromn? zmian? w sposobie ?ycia ka?dego potomka Abrahama. Instynkty nie b?d? ci? ju? dominowa?, od dzi? ty b?dziesz nimi rz?dzi?.

Ka?dy ?yd musi zmieni? sw?j charakter, sw? natur?. Obrzezanie jest obowi?zkiem ka?dego ?yda, i kontrola emocji, pragnie? i natury, stanowi o charakterystyce ?yd?w na ca?ym ?wiecie. Ka?dy ?yd, kt?ry dokona? aliji i mieszka w Izraelu wymazuje przesz?o??, przesz?o?? galutu (wygnania), ?wiata Babilonii, Afryki, Hiszpanii, Niemiec czy Stan?w Zjednoczonych ? to stanowi?o do?wiadczenie Abrahama, a my kroczymy jego krokami.

Jest jednak jeszcze jedna rzecz, kt?rej oczekiwa? Haszem od Abrahama, rzecz dosy? wyj?tkowa, je?li chodzi o ludzi uduchowionych, naszych bohater?w, naszych przyw?dc?w ? Haszem chce r?wnie? przysz?o?ci. Pe?na wiara, pe?ne zaufanie oznacza p?j?cie za ni?, na pustyni?, na nie zasian? r?wnie? ziemi?. Podj?? kroki czasami sprzeczne z logik? i urzeczywistnia? s?owo Haszem na tym ?wiecie. Tego oczekiwa? Haszem od Abrahama.

My r?wnie? oczywi?cie po?wi?camy cz??? naszej przysz?o?ci na rzecz Haszem, na rzecz ludu Izraela i naszego kraju. I kiedy czujemy, ?e ta ofiara, to po?wi?cenie jest czym? naturalnym i s?usznym, wtedy naprawd? nale?y nam si? nazwa ?dzieci Abrahama? i mo?emy tak nazywa? samych siebie, w pe?ni cze?ci i chwa?y.