Obowi?zek Minjanu i Unikalna Liczba Dziesi??

M3391D-1001Ludzie cz?sto si? myl?, my?l?c ?e obowi?zek minjanu jest czym? ?wsp??czesnym?, czyli jaki? minhag (hebr. zwyczaj) kt?ry kiedy? tam powsta?. Ale obowi?zek do minjanu – czyli ?e dziesi?ciu doros?ych m??czyzn musz? wykonywa? tefila (hebr. modlitwa) razem aby wykonywa? pewne cz??ci tej tefila, pochodzi z Tory. Ju? w Torze Pisanej widzimy, ?e kongregacja sk?ada si? z co najmniej dziesi?ciu m??czyzn. Czy pami?tacie opowie?? z Tory o dwunastu szpiegach? Dwana?cie szpieg?w z dwunastu plemion mieli wyszpiegowa? Ziemi Izraela i oszacowa? jaki najlepszy spos?b aby zdoby? Ziemi?. Z tych dwunastu, dziesi?? zgrzeszyli natomiast dwa nie zgrzeszyli (Jehoszua bin Nun nast?pca Moj?esza i Kalew ben Jefune). Haszem opisuje tych dziesi?ciu grzesz?cych szpieg?w jako ??? ??? – kongregacja z?ych ludzi. Widzimy tu wprost, ?e kongregacja to co najmniej dziesi?? doros?ych m??czyzn. A gdzie Tora nam wskazuje, ?e mamy wykonywa? naj?wi?tsze cz??ci tefily tylko kiedy jeste?my kongregacj?, czyli co najmniej dziesi?ciu m??czyzn? Czytamy w Torze, “Ja mam by? u?wi?cony w?r?d Dzieci Izraela” (Wajikra 22; 32) oraz “Oddzielcie si? ze w?r?d kongregacji” (Wajikra 16; 21). Tora u?ywa s?owo ???? (“ze w?r?d) w kontek?cie u?wi?cenia Haszem oraz w kontek?cie poj?cia “kongregacji”. Z tego widzimy, ?e u?wi?cenie Haszem powinno si? odby? kiedy jeste?my kongregacj?, a kongregacja sk?ada si? z co najmniej dziesi?ciu doros?ych m??czyzn jak winnika z wy?ej wymienionego obja?nienia.
A co z liczb? dziesi??? W Torze widzimy, ?e by?o dziesi?? generacji od Adama do Noego oraz dziesi?? generacji od Noego do Abrahama. Innymi s?owy, to trwa?o ?e tak powiem dziesi?? generacji a? cierpliwo?? Haszem dla grzech?w ludzi si? sko?czy?a. ?wiat by? stworzony poprzez dziesi?? wypowiedzi Haszem, dziesi?? rzeczy by?y stworzone w Erew Szabat (pi?tek), Haszem przetestowa? przekonanie Abrahama przez dziesi?? pr?b; i dziesi?? nadprzyrodzonych zjawisk by?y widome w Beit HaMikdasz (?wi?tynia) w Jerozolimie. Widzimy w wy?ej wymienionych przyk?adach, ?e w Torze Pisanej jak i Torze Ustnej dziesi?? jest wa?n? liczb?, kt?ra opisuje ca?o?? jednostki duchowej. Widzimy r?wnie?, ?e Haszem stworzy? cz?owieka z dziesi?cioma palcami. Rabbi Jehuda ben Becalel Loew (Maharal z Pragi), wielki rabin XVI-ego wieku, wyt?umaczy? dlaczego Haszem nie stworzy? ?wiat poprzez jedn? wypowied?. Je?liby Haszem zu?y? tylko jedn? wypowied?, to by?oby przes?anie dla nas ?e wymogi Haszem od nas s? na zasadzie ?albo… albo…?. Albo jeste? doskona?ym albo jeste? zupe?nie niewartym. Nie ma ?adnego miejsca pomi?dzy i nie ma ?adnej mo?liwo?ci ?eby si? stopniowo polepsza?. Poprzez stworzenie ?wiata z dziesi?cioma wypowiedziami, Haszem wskaza? nam ?e jest sporo miejsca pomi?dzy dobroci? i z?o?ci? i ?e na pewno mo?na (i trzeba) si? stopniowo polepsza?. Kabbala naucza, ?e dziesi?? jest liczb? ?sefirot? ? boskich ?wiate? poprzez kt?rych Haszem stworzy? wszech?wiat. Ciekawy jest r?wnie? fakt, i? oryginalna teoria strun postulowa?a o dziesi?ciu wymiarach istnienia. Widzimy ?e dziesi?? jest liczb?, kt?ra opisuje jednostk? ca?o?ci.
Z b?ogos?awie?stwem z Jerozolimy,
Icchak Rapoport