Paraszat Chaje Sara

4344ed_c89f2e4d26959714e8a3ec96ca4a2bebW moim przekonaniu, Parsza na ten tydzie? posiada dwa naprawd? niezwyk?e fragmenty. Pierwszy z nich to powt?rzenie historii Eliezera, s?yszeli?my ju? wcze?niej t? histori?, dlaczego wi?c tekst dokumentuje ka?de s?owo jakie Eliezer skierowa? do rodziny Rywki? Drugi fragment dotyczy nieobecno?ci aktywnego g?osu B!ga; z trzech Parszy w kt?rych wyst?puje Abraham, Parsza na ten tydzie to jedyna, gdzie s?owa ?i B!g rzek?? nie pojawiaj? si? ani razu. Z trzech Parsz w kt?rych wyst?puje Abraham, to jedyna, gdzie Abraham wyst?puje bez Sary (zmar?ej ju?), i widzimy tutaj, ?e prorocza moc Abrahama zale?na by?a od obecno?ci Sary w jego ?yciu. W odniesieniu do zesz?otygodniowej Parszy, Raszi komentuje, ?e prorocza moc Sary by?a wi?ksza ni? moc Abrahama, by? mo?e to jej proroctwo umo?liwi?o jego proroctwo? Lub mo?e chodzi o to, ?e Abraham nie by? w stanie odzyska? rado?ci, jak? Sara wnosi?a wcze?niej do jego ?ycia; Rambam twierdzi, ?e duch proroctwa przychodzi jedynie do tych, kt?rzy posiadaj? w sobie rado??.
Niezale?nie od tego jaka by?a realnie tego przyczyna, faktem jest, ?e bez Sary u swego boku, Abraham przestaje s?ysze? g?os B!ga. Czy oznacza to, ?e Boska obecno?? nie by?a do?wiadczana ju? wi?cej w domu Abrahama? Aby odpowiedzie? na to pytanie, pojawia si? powt?rzenie historii Eliezera.
Wiele mo?emy dowiedzie? si? na podstawie specyficznego j?zyka, u?ytego przez Eliezera w celu opisania swego zadania, dla Lawana i Betuela, stanowi?cego najbardziej oczywisty szczeg??, bior?c pod uwag?, ?e postrzega? on aktywn? obecno?? B!ga w ka?dym momencie swej podr??y i we wszystim, co mia?o miejsce w domu Abrahama. Nie tylko Abraham i Itzchak, ale nawet ich s?u??cy nauczyli si? postrzega? r?k? B!ga w ka?dym wydarzeniu ? zar?wno w ?mierci Sary i zar?czynach Itzchaka. Ich postrzeganie by?o tak silne i jasne, ?e Eliezer by? nawet w stanie przekona? Lawana i Betuela, obojga ba?wochwalc?w, o bosko?ci swej misji.

Parsza na ten tydzie? uczy nas, ?e posiadamy moc by s?ysze? g?os B!ga, jedynie wtedy gdy nasz dom jest kompletny, a sytuacja w nim uporz?dkowana, jak wtedy gdy w domu Abrahama by?a Sara; kiedy w domu nie ma r?wnowagi,g?os B!ga przestaje by? s?yszalny. To, ?e nie s?yszymy g?osu B!ga nie oznacza, ?e on zamilk?, w takich sytuacjach musimy szuka? jego g?osu w szczeg??ach naszego ?ycia. B!g obieca?, ?e jego obecno?? zawsze znajdowa? si? b?dzie z Izraelem, i pomimo, ?e nasz dom popad? w nier?wnowag?, wci?? widzimy, ?e jego b?ogos?awie?stwo towarzyszy nam do dzi? dzie?.
Chcia?bym nam pob?ogos?awi?, by?my posiadali mo?liwo?? dostrzegania r?ki B!ga w naszym ?yciu, i by to rozumienie wyposa?a?o nas w si?? i wiar?, potrzebnych do przywr?cenia r?wnowagi w naszych ?yciach i w ?yciu naszego narodu.
Szabat Szalom!
Z mi?o?ci?,
Yehoshua