Mi?oserdzie dla okrutnych wyra?nie prowadzi do szcz??cia (ironiczne)

Pisz? ten artyku? z ci??kim sercem. Przez ostatnie par? tygodni prze?yli?my tu w Jerozolimie wielokrotne ataki terorystyczne i dzisiaj rano chyba ten najstraszniejszy dotychczas, kiedy dwai muzu?ma?scy terory?ci weszli do jednej z synag?g w Jerozolimie i zamordowali 5 os?b. Tym obrzydliwym czynem ci terory?ci doprowadzili do sytuacji 25-u osieroconych dzieci i 5-u wd?w. Niesamowita tragedia i oby Haszem pocieszy? tych kt?rzy s? w ?a?obie i zem?ci? krew niewinnych ofiar.
W Midraszu jest napisane: ?Ten, kt?ry pokazuje lito?? dla okrutnych, b?dzie w ko?cu okrutnym do lito?ciwych? (Kohelet Raba 7:16). Ta wypowied? Midraszu jest z przykro?ci? bardzo trafna do naszej dzisejszej sytuacji w Izraelu. Przez wiele lat m?wiono ci?gle o braku wra?liwo?ci dla sytuacji ?biednych Arab?w? i ?e je?li oni tylko dostan? mo?liwo?? do samostanowienia to wszystko b?dzie lepiej. A dzisiaj mamy zamiast pokoju i spokoju ju? pocz?tek trzeciej fali morderstw arabskich nad izraelczykami. Odrzucam nazw? intifada bo intifada oznacza powstanie, a mordowanie cywilnych ludzi nie jest ?adnym powstaniem. To co muzu?ma?scy Arabowie w Izraelu robi? od roku 1987 jest tylko i wy??cznie morderczym i krwio?erczym teroryzmem. Pierwsza fala tego morderczego teroryzmu by?a w latach 1987 do 1991 (albo 1993); druga fala w latach 2000 do 2006 (albo do roku 2009 kiedy Izrael wyrzuci? ponad 9000 w?asnych obywateli wbrew ich woli ze strefy Gazy i odda? Gaz? Arabom); i trzecia fala si? w?a?nie niedawno rozpocz??a. R?znica pomi?dzy dzisiejsz? trzeci? fal? teroryzmu a poprzednimi jest taka, ?e dzisiejsze morderstwa s? wykonane przez arabskich obywateli Izraela. Dzisiejsze morderstwa s? wykonane przez ludzi kt?rzy maj? pe?ne uprawnienia obywatela izraelskiego: maj? prawo do g?osu i w?asne partie polityczne w Knesecie; maj? pe?ne ubezpiecznie medyczne niegorsze ni? jakikolwiek inny obywatel Izraela; maj? takie same mo?liwo?ci studiowania na uniwersytetach i osi?gni?cia akademiczne lub biznesowe (w rzeczywisto?ci maj? lepsze mo?liwo?ci akademiczne ni? inni obywatele Izraela bo istniej? minimalne ?kwoty? arabskich student?w w uniwersytetach kt?re powoduj? ?e Arabowie dostaj? si? na studiach z gorszymi ocenami ni? inni izraelczycy) . Ale jednak… Pomimo tych wszystkich uprawnie? widzimy jeszcze raz i jeszcze raz teroryzm z ich strony i zupe?ny brak sprzeciwiania si? do tego teroryzmu przez ich lider?w. Mahmoud Abbas zajmuje si? gratulacjami morderc?w kt?rzy zostali wypuszczeni z izraelskich wi?zie? dzi?ki ?gestu polityczniego? ze strony izraelskiej, zatrudnianiem tych morderc?w w swoim aparacie rz?dowym, dawaniem im pensji i emerytury. Czym wi?ksza ilo?? zamordowanych izraelczyk?w tym wy?sza pensja albo emerytura. Abbas r?wnie? oddaje cho?d by?ym terorystom, nazywaj?c place i ulice po by?ych mordercach, np. tych kt?rzy w 1978 roku zamordowali 38 cywilnych izraelczyk?w w autobusie, w?r?d nich 13 dzieci. Po ka?dej fali teroryzmu Izrael dawa? im kolejny kawa??k ziemi, maj?c nadziej? ?e:
a. To da im mo?liwo?? do samostanowienia i doprowadzi do pokoju i spokoju;
b. i/albo co najmniej b?dzie ich trzyma? daleko od izraelczyk?w.
Widzimy dzisiaj rezultat, ?e takie u?agodzenie doprowadzi?o do sytuacji w kt?rej jeste?my dzisiaj mordowani przez ?naszych? muzu?ma?skich Arab?w ? pe?nych obywateli Izraela kt?rzy maj? pe?ne uprawnienia i kt?rym nie mo?na po prostu da? nowy kawa?ek ziemi w celu oddalenia ich od nas.
Aby?my si? nie ?nudzili? pomi?dzy falami teroryzmu, mieli?my w tym czasie r?wnie? 3 wojny z muzu?ma?skimi Arabami w Gazie: w 2008-2009, w 2012 i w ci?gu lata 2014. Jednak najbardziej zdumiewaj?cy i strasz?cy jest fenomen jak ?wiat po?yka i z ca?ego serca rozpowszechnia muzu?ma?sko-arabskie k?amstwa i nieustannie t?pi Izrael.
A co m?wi o tym nasza Tora?
Tora opowiada o narodzie Amalek: ?Pami?taj co ci uczyni? Amalek w czasie drogi, gdy wyszli?cie z Egiptu, ?e stan?? ci w drodze i gdy ty by?e? zm?czony i strudzony, wybi? wszystkich os?abionych, kt?rzy pozostali w tyle, i nie ba? si? Boga. Gdy tedy Haszem, B?g tw?j, sprawi, ?e zaznacie spokoju od wszystkich waszych niepryjaci?? okolicznych w tej ziemi, kt?r? daje ci Haszem, B?g tw?j, w dziedziczne posiadanie, to ty wyma?esz pami?? o Amaleku pod niebem. Nie zapomnij o tym.? (Pi?ta Ksi?ga Moj?eszowa 25;17-19)
Kr?l Szaul, pierwszy kr?? Izraela, mia? wykona? to przykazanie, ale nie potrafi? go wykona?. Wyeliminowa? wszystkich Amalekit?w ale zlitowa? si? nad Agag, kr?lem Amalekit?w, oraz zatrzyma? sobie najlepsze owce i byd?o Amalekit?w. Pomy?ka ze zlitowaniem si? nad Agag mo?na by nazwa? ?byciem bardziej papieskim ni? sam papie??. Szaul my?la? ?po co zabi? Agag je?li ju? zabi?em ca?e jego plemie ? przecie? on sam nie potrafi nam zrobi? ?adnej krzywdy?. Dzi?ki temu Agag zd?rzy? sp?odzi? dziecko z kt?rej linii pochodzi? Haman z Ksi?gi Estery. Ten sam Haman kt?remu si? prawie ?e uda?o wymordowa? wszystkich ?yd?w (zobacz Ksi?g? Estery). Wi?c lito?? kt?r? wykaza? kr?l Szaul dla okrutnego Agaga umo?liwi?o okrutno?? potomk?w Agaga w stosunku do ?yd?w.
A czy przykazanie wyeliminowanie Amalekit?w nadal mo?na stosowa? dzisiaj? S? tacy, kt?rzy uwa?aj?, ?e istnienie narodu Amalekit?w nale?y do odleg?ej przesz?o?ci i dlatego przykazanie Boga o zniszczenie Amalekit?w r?wnie? nale?y do odleg?ej historii. Rabin Josef Dov Soloveitchik, wybitny rabin i filozof ?ydowski 20-ego wieku, nie zgadza? si? z takim twierdzeniem. Udowodni?, ?e wed?ug Maimonidesa Amalek istnieje r?wnie? w naszych czasach i przykazanie o zniszczeniu Amalekit?w istnieje dlatego r?wnie? dzisiaj. W jaki spos?b to udowodni?? Poprzez por?wnanie mi?dzy dwiema wypowiedziami Maimonidesa: jedno w stosunku do wyeliminowania Amalekit?w, a drugie w stosunku do wyeliminowania siedmiu plemion kt?re znajdowa?y si? na ziemi Kannan w trakcie zdobywania tej ziemi przez nast?pc? Moj?esza, Jozue.
Je?li chodzi o przykazanie Boga o zniszczeniu siedmiu plemion, Maimonides pisze (Hilchot Melachim 5;4): ?pami?? o tych siedmiu plemion jest r?wnie? stracona?. To zdanie omija Maimonides, gdy opisuje prawa dotycz?ce wyeliminowania Amalekit?w (ibidem 5; 5). Rav Soloveitchik pisze (w ?Kol Dodi Dofek?, ?Divrei Hagut VeHa?aracha):
Z jego s??w, wydaje si?, ?e Amalek nadal istnieje w ?wiecie, podczas gdy siedem plemion zosta?y skazane na zapomnienie. Pismo ?wiadczy o tym, ?e Amalek wci?? istnieje. Zwr??cie uwag? na to co Tora m?wi: “Haszem b?dzie mia? wojn? z Amalekitami z pokolenia na pokolenie”, jest wi?c niemo?liwe, ?e Amalek b?dzie ca?kowicie zniszczony przed przyj?ciem Mesjasza. Wed?ug twierdzenia M?drc?w: ?Boski tron nie b?dzie ca?y i Boskie Imi? nie b?dzie ca?e, a? potomkowie Amaleka b?d? ca?kowicie zniszczone.? Ale ? gdzie znajduj? si? ci Amalekici? S?ysza?em kiedy? odpowied? od mojego ojca i mistrza (rabi Mosze Soloveitchik b?ogos?awionej pami?ci), a mianowicie, ?e ka?dy nar?d, kt?ry spiskuje aby zniszczy? nar?d Izraela staje si? wed?ug halachy, Amalekitami. Werset ?Haszem b?dzie mia? wojn? z Amalekitami z pokolenia na pokolenie?, nie odnosi si? tylko do wsp?lnego prowadzenia obowi?zkowej wojny przeciwko konkretnej rasy, ale obejmuje r?wnie? obowi?zek ci?g?ej walki przeciwko ka?dej grupie ludzi wype?nionej maniakaln? nienawi?ci?, kt?ra kieruje swoj? wrogo?? wobec narodu Izraela. Kiedy ludzie pisz? na swoim sztandarze: ?Cho?my odci?? ich od egzystencji jako nar?d, ?eby pami?? o nazwie Izrael znikne?a?, to oni staj? si? w ten spos?b Amalekitami?.
Ze s??w rabina Soloveitchika wydaje si?, i? mamy prowadzi? otwart? wojn? przeciwko wszystkim ludziom z wy?ej opisanym przekonaniem a? co najmniej zmieni? sw?j ?wiatopogl?d wobec narodu Izraela. Bior?c pod uwag? si?? wojska Izraela my?l? ?e to nie zaje?oby du?o czasu. Ale trzeba mi?c… (czy wiecie jakie s?owo omin??em?)
Szalom z Jerozolimy,
rabin Icchak Rapoport