Paraszat Wajece

Parsza w tym tygodniu po?wi?ca sporo tekstu na wyja?nienie metody, jak? stosowa? Jakub w celu otrzymania nakrapianych i pstrych owiec, w odr??nieniu do owiec jednokolorowych. Jakub wyja?nia nawet w pewnym momencie swej ?onie, ?e mia? sen, w kt?rym ukaza? mu si? anio?, i to anio? wskaza? mu t? metod?. Zamiast ustali? wysoko?? wynagrodzenia, jakie mia?by otrzymywa? od swego te?cia Lawana, Jakub m?wi mu, ?e chce otrzyma? jednokolorowe owce w zamian za swe us?ugi. R??ne sposoby, stosowane przez Jakuba w celu otrzymania swej cz??ci stada owiec, wydaj? si?, je?li nawet nie nieuczciwe, to robione w z?ej wierze. Jakub wierzy? w B!ga i mia? obiecan? ochron?, dlaczego wi?c ucieka si? do podst?pu? Czy jako lider pokolenia nie by? on zobowi?zany do wykazania si? absolutn? wiar? w B!ga, poprzez pokazanie, ?e wszystkie jego dzia?ania znajduj? si? poza wszelkim podejrzeniem?
Nasza tradycja uczy nas, ?e ka?dy z naszych praojc?w reprezentuje inn? cech? emocjonaln?; Abraham ? Chesed, mi?uj?c? dobro?; Jitzchak ? Gewura, sprawiedliwo??, Jakub natomiast stanowi r?wnowag? pomi?dzy tymi dwoma, czyli Tiferet ? wsp??czucie. Abraham poradzi? sobie ze z?em otwieraj?c szeroko drzwi swego domu, zapraszaj?c z?ych ludzi do ?rodka i zabijaj?c ich z mi?o?ci?. Jitzchak natomiast poradzi? sobie poprzez zamkni?cie mocno swych drzwi i pozostawienie z?oczync?w z konsekwencjami swych dzia?a?. ?rodkowa droga Jakuba polega?a na udaniu si? do domu z?oczy?cy i wyodr?bnieniu czystego od nie czystego.
Jeden z moich koleg?w na studiach cz?sto powtarza?, ?e czasami wyrazem wsp??czucia jest powiedzie? ?nie?; wsp??czucie jako kierunek w ?yciu to znacznie trudniejsza droga i trudniejsza rzecz do osi?gni?cia ni? mi?uj?ca dobro? czy sprawiedliwo??. Wsp??czucie wymaga by?my wczuli si? w sk?r? drugiej osoby i z tamtej perspektywy dowiedzieli si?, czego osoba ta potrzebuje i jak jej to co? da?. Podczas gdy sprawiedliwo?? i mi?uj?ca dobro? posiadaj? swe absolutne standardy, wsp??czucie polega na p?ynnej drodze po?redniej.
Jakub zachowa? si? w stosunku do Lawana, jak Lawan w stosunku do Jakuba. Sprowadzi? mu bogactwo i szcz??cie, jednak wyznaczy? tak?e limit tego bogactwa, poprzez pozwolenie by chciwo?? Lawana sama tego dokona?a. Dok?adny opis dzia?a? podj?tych przez Jakuba w stosunku do stada Lawana, pokazuje nam dok?adn? miar?, wedle kt?rej Jakub odpowiedzia? na wybieg Lawana. Zamiast zmierzy? si? z nim w spos?b otwarty i uczciwy Jakub imituje dzia?ania Lawana. Zachowanie Jakuba jest lustrem, w kt?rym mo?e si? przejrze? Lawan i zobaczy? swe w?asne zachowania.
Najtrudniejszy i w zwi?zku z tym najwa?niejszy spos?b na s?u?b? B!gu to wsp??czucie. ?wiat w kt?rym ?yjemy nie daje nam sposobno?ci na opiekowanie si? jedynie sob? samym, ani nie pozwala nam na to, by?my troszczyli si? jedynie o innych. Parsza na ten tydzie? uczy nas, poprzez Jakuba, ?e nawet je?li mamy doczynienia ze z?odziejami i k?amcami, mo?emy s?u?y? na rzecz B!ga i nie zatraci? siebie w tym procesie; i ?e cz?sto towarzysz?ca temu droga nie jest automatycznie rozpoznawana.
Szabat Szalom!
Z mi?o?ci?
Yehoshua