?ydowski mesjasz i ?ydowskie ?zbawienie

Widzia?em przez pi?? lat w Polsce, jak wa?ne jest poj?cie ?zbawienie? dla katolik?w i ?e ??cz? z poj?ciem ?zbawienie? ide? ?e przez Jezusa otrzymuj? zbawienie/wybaczenie od swoich grzech?w oraz ?e Jezus jest samym zbawieniem. Celem tego artykulu jest ??by pokaza?, ?e poj?cie ?zbawienie? jest wy??cznie chrze?cija?skim poj?ciem. W judaizmie to poj?cie zupe?nie nie istnieje, jak zobaczymy poni?ej.
Zacznijmy z sam? gramatyk? i definicj? s??w. S?owo zbawienie jest u?ywane jako t?umaczenie hebrajskiego s?owa ?jeszua?, pisane hebrajskimi literami ?jud?, ?szin? i ?ajin? ? ???. Ale wida? z etymologii s?owa ?jeszua?, ?e ono nie oznacza zbawienie. Najbli?szy korze? s?owa ?jeszua? jest s?owo ?jesza? z literami ?jud?, ?szin? i ?hej? (???). A korze? ?jud, szin, hej? (?jesza? – ???) oznacza ?istnie??. Prawid?owe t?umaczenie s?owa ?jeszua? jest dlatego ?spowodowa?/pomo? aby co? istnia?o?. Zamiast rozumie? s?owo ?jeszua? jako osi?gni?cie istnienia nadprzyrodzonego nale?y zrozumie? ?jeszua? jako osi?gni?cie istnienia tzn. istnienia normalnego. Ta prozaiczna definicja poj?cia ?jeszua? idzie w parze z prozaiczn? definicj? poj?cia kr?la mesja?skiego, kt?re znajdujemy w Tanachu (?ydowska biblia). Tanach definiuje ?melech hamasziach?, kr?la namaszczonego, nast?puj?co:
zacznijmy z tym, ?e wy??cznie w chrze?cija?stwie s?owo mesjasz ma nadprzyrodzone konotacje ? w judaizmie chodzi o normalnego m??czyzn? kt?ry po wykonaniu wielu wyzwa? na ko?cu zostaje namaszczony i staje si? kr?lem narodu Izraela na ziemi Izraela. Jakie s? wyzwania przysz?ego kr?la namaszczonego (melech hamasziach)? Tanach opisuje sze?? wyzwa?, kt?re on musi wykona? przed tym ?e mo?na potwierdzi? ?e on jest kr?lem mesja?skim:
a. Powr?t wszystkich ?yd?w z wygnania / z diaspory na ziemi? Izraela (zobacz Ksi?ga Powt?rzonego Prawa 30;3, Izajasz 11;11-12, Jeremiasz 30;3 i 32;37, Ezechiel 36;24 i 11;17).
b. Obudowanie ?wi?tyni w Jerozolime (zobacz Izajasz 2;2-3, 56;6-7, 60;7, 66;20, Ezechiel 37;26-27, Malachiasz 3;4)
c. Pok?j na ?wiecie (zobacz Micheasz 4;1-4, Ozeasz 2;20, Izajasz 2;1-4 i 60;18)
d. Wszyscy ?ydzi maj? przestrzega? wszystkie prawa Tory (zobacz Ezechiel 37;24, Ksi?ga Powt?rzonego Prawa 30;8 i 10, Jeremiasz 31;32, Ezechiel 11;19-20 i 36;26-27
e. Ma istnie? uniwesalna wiedza o Bogu w?r?d ca?ej ludzko?ci (zobacz Zachariasz 3;9, 8;23, 14;9 i 16, Izajasz 45;23, 66;23, Jeremiasz 31;33, Ezechiel 38;23, Psalmy 86;9, Sofoniasz 3;9)
f. Kr?l namaszczony (melech hamasziach) musi by? z plemenia Judy oraz potomkiem linii Dawida i Salomona. Przy tym nale?y zaznaczy?, ?e przynale?no?? plemie?ska otrzymuje si? wy??cznie z linii ojca (zobacz Ksi?ga Rodzaju 49;10, 2 Ksi?ga Samuela 7;12-14, 1 Ksi?ga Kronik 22;9-10, Ksi?ga Liczb 1;1-18)
Wszyscy wiedz? ?e Jezus nie wykona? ani jednego z wy?ej wymienionych wyzwa?:
a. Wszyscy ?ydzi jeszcze nie mieszkaj? w Izraelu,
b. ?wi?tynia nadal nie jest odbudowana,
c. Nie ma pokoju na ?wiecie,
d. Wszyscy ?ydzi nadal nie przestrzegaj? wszystkie prawa Tory,
e. Ca?y ?wiat nadal nie pozna? Boga,
f. Wed?ug chrze?cija?stwa Jezus nie mia? ziemskiego ojca.
Podkre?lam, ?e nie mam ?adnej intencji by odwraca? chrze?cijan od swojej wiary. Jedyny cel tego artykulu jest aby wyja?ni? ?ydom jak judaizm definiuje kr?la mesja?skiego kt?rego nadal oczekujemy. Misjonarze chrze?cija?scy pr?buj? obroni? swoje stanowisko wobec ?yd?w z argumentem ?e Jezus ma przyj?? ponownie, tzn. ?e nie wykona? wy?ej wymienonych wyzwa? Tanachu dla kr?la mesja?skiego dlatego ?e wykona ich kiedy wr?ci. Nale?y jednak zaznaczy? i pokre?li?, ?e w judaizmie nie istnieje ?adna idea o drugim przyj?ciu, ta idea jest wy??cznie chrze?cija?ska.
Widzimy ?e Jezus nie mo?e by? ?melech hamasziach? (kr?l mesja?ski/namaszczony) judaizmu. Chrze?cija?stwo ma swoje w?asne i zupe?nie inne zrozumienie tego ni? judaizm. Szanuj? chrze?cijan i ich religi?, ale r?wnie? oczekuj? od chrze?cijan ?eby uszanowali fakt, ?e ja nie uwa?am i nie mam ?adnych powod?w do uwa?ania chrze?cija?skiej wiary jako czegokolwiek innego ni? zupe?nie inn? wiar? od mojej w?asnej.
Pozdrowienia z Jerozolimy,
rabin Icchak Rapoport