Paraszat Wajeszew

W parszy na ten tydzie? obserwujemy niepokoj?cy trend, jakim jest podzia? wewn?trz ludu Izraela. Na pocz?tku Parszy, pomimo ?e nar?d wsp?lnie zamieszkuje jedn? przestrze?, fizycznie jest razem, ju? na tym etapie jest mocno emocjonalnie podzielony. Niech?? jaka istnieje pomi?dzy Josefem a jego bra?mi jest tak wielka, ?e jego bracia nie s? w stanie nawet sta? w obecno?ci Josefa. Dystans psychologiczny objawia si? poprzez dystans fizyczny w momencie gdy bracia sprzedaj? Josefa do niewoli.

Po tym jak Josef zostaje oddany do niewoli, tekst Tory skupia si? na innym wydarzeniu, i relacjonuje upadek Jehudy. Najpierw umiera dw?jka jego syn?w, nast?pnie przed ca?? rodzin? Jehuda przyznaje si? do obcowania z prostytutkami, posuwa si? on nawet tak daleko, ?e ubiega si? o wzgl?dy swej odwowia?ej synowej. Jehuda upad? naprawd? nisko, mimo ?e duchowo osi?gn?? on szczyt przyznaj?c si? do winy w aferze Tamar, jednak spo?ecznie i osobi?cie znajdowa? si? na dnie.

Poprzez skierowanie uwagi na histori? Jehudy, Tora podkre?la jeszcze jedn? trudno??, z serii pi?trz?cych si? k?opot?w jakie dotyka?y Jakuba i jego rodzin? w obiecanej mu ziemi. Kr?tkie podsumowanie: po wej?ciu do ziemi c?rka Jakuba zostaje zgwa?cona, jego synowie masakruj? Szchem, jego ulubiona ?ona umiera podczas porodu dziecka, jego najstarszy syn obra?a go, jego ulubiony syn rzekomo zostaje rozdarty na kawa?ki, no i na ko?cu kl?ska Jehudy. To ma by? ?ycie narodu wybranego w wybranej ziemi? Gdzie b?ogos?awie?stwo, gdzie dow?d ?aski B!ga?

Por?wnajmy owe wydarzenia z pobytem Jakuba poza ziemi? Izraela. Fakt, ?e dom Lawana stanowi? jaskini? ?mij, jednak nawet taki z?oczy?ca jak Lawan przyzna?, i? b?ogos?awie?stwo B!ga spoczywa na Jakubie. Jakub opu?ci? ziemi? Izraela z niczym przy sobie a powr?ci? jako dwa obozy. Wszelka tragedia jaka dotyka Jakuba ma miejsce w ziemi Izraela. Podobny trend obserwujemy odno?nie Josefa, kt?ry w Izraelu postrzegany by? jako szkodnik i wr?g. W Egipcie natomiast gdziekolwiek si? udaje postrzegany jest jako krocz?cy z B!giem.

Ziemia Izraela stanowi fizyczne ?r?d?o ?wieto?ci w ?wiecie. Wszystkie b?ogos?awie?stwa p?yn? najpierw do Jerozolimy, do miejsca gdzie znajduje si?/znajdowa? si? Beit HaMigdasz; stamt?d rozprzestrzenia si? do reszty Izraela, nast?pnie schodzi do reszty ?wiata i dociera do zamierzonego miejsca. Kiedy B!g wybiera Abrahama i jego potomstwo do otrzymania ziemi Izraela i Tory, ustanawia nas technikami przep?ywu owej ?wi?to?ci. W ka?dym z nas umie?ci? On potencja? do kierowania ow? energi?; zrobi? to poprzez po??czenie nas z ziemi? Izraela, i po??czenie ziemi Izraela z nami. Kiedy wi?c ?yjemy w ziemi Izraela b?ogos?awie?stwo to nie jest ?atwo dostrzegane, tak jak niemo?liwe jest dostrzec promienie s?o?ca kiedy patrzymy bezpo?rednio na s?o?ce (co nie jest wog?le zalecane).

Kiedy tylko Dzieci Izraela opuszczaj? ziemi? Izraela, ich ?wiat?o widzialne jest, i oczywiste dla tych, kt?rzy ich spotykaj?.? Kiedy mieszkamy poza ziemi? Izraela nikt nie ma problemu z dostrzeganiem naszej jasno?ci, ciemno?? bardzo dobrze kreuje kontrast, potrzebny do zobaczenia tego, kim jeste?my. To w?a?nie stanowi pow?d dla kt?rego mamy tak du?? trudno?? z ?yciemm w Ziemi Izraela. ?yj?c w morzu ?wiat?a okazjonalnie zaczynamy traci? z oczu nasze po??czenie i cel jaki jest z tym zwi?zany. Kiedy zaczynamy traci? uwag? i rozumienie wielko?ci ?wiat?a, sprawiamy ?e ciemno?? zaczyna si? do nas przykleja? (bro? B!?e!) tworz?c kontrast potrzebny do zobaczenia tego, kim jeste?my.

W tym tygodniu jeste?my ?wiadkami tego jak trudno?ci i upokorzenie Dzieci Izraela, jakie dotykaj? je w ziemi Izraela, posiadaj? ten sam cel, do kt?rego prowadz? nas sukces i bogactwo poza t? ziemi?. Poza Ziemi? Izraela nasza niezaprzeczalna jasno?? o?wietla ciemno?? reszty ?wiata i w ten spos?b przypomina nam o naszym w?asnym ?wietle, i o naszym zobowi?zaniu by ?wiat?o to rozprzestrzenia?. Podobnie jak ciemno?? kt?ra ogarnia nas w ziemi Izraela, ujawnia nam towarzysz?cy nam blask ?wiat?a.

Szabat Szalom,

Z mi?o?ci?, Yehoshua