Paraszat Wajigasz

Do ko?ca ksi?gi Bereszit pozosta?a nam jedna Parsza i ju? zaczynam za ni? t?skni?. Bereszit nazywana jest Sefer Hajaszar, ksi?ga ?w linii prostej?, gdy? opowiada ona zasadniczo histori? o trzech pra-Ojcach i pra-Matkach. Parsza kt?r? czyta? b?dziemy w przysz?ym tygodniu stanowi przypis, pos?owie do ca?ej ksi?gi. W zwi?zku z tym Parsza na ten tydzie? to w gruncie rzeczy ostatni rozdzia? historii o powstaniu narodu Izraela. Wajigasz to bez w?tpienia kulminacyjne wydarzenie w relacji pomi?dzy synami Jakuba. Parsza w zesz?ym tygodniu zako?czy?a si? najlepsz? opisan? chwil? napi?cia w ca?ej staro?ytnej bliskowschodniej literaturze, jednak posiada ona og?lnie du?o wi?ksze znaczenie. Oczywi?cie g??wnym bohaterem Bereszit jest Jakub. Spo?r?d dwunastu rozdzia??w Bereszit, siedem odnosi si? do Jakuba. Co wi?cej, to jego imieniem nazwano ca?y nar?d. Czy my?licie ?e Abraham i Icchak byli zazdro?ni?

Zazdro?? to g??wny temat ?ycia Jakuba, od momentu swego pocz?cia do walki ze swym bratem bli?niakiem o to, kt?ry z nich urodzi si? pierwszy, o pierwor?dztwo i bosk? misj?. Dla Jakuba to walka o ?ycie i ?mier?, wie on ?e los ?wiata zale?y od rezultatu tej braterskiej potyczki. Dla Esawa chodzi jedynie o to, kto dostanie wi?kszy kawa?ek tortu. Esaw nie chce przewodzic narodowi, a ju? napewno nie ?wiatu, on poprostu chce by? dzieckiem maj?cym najwi?ksze zabawki. Po tym jak Jakub og?asza swe pierworodne b?ogos?awie?stwo, zazdro?? Esawa jest tak wielka, ?e Jakub w trosce o swe ?ycie musi ucieka?.

Jakub przybywa do Padam Aram gdzie zazdro?? Lawana o sukcesy Jakuba zatruwa ka?d? ich interakcj?. Lawan podst?pem sprawia, i? Jakub po?lubia dwie siostry, przez co ziarno zazdro?ci staje si? podstaw? domu Jakuba. Ostatecznie zazdro?? Lawana staje si? tak wielka, ?e Jakub zn?w musi ucieka?.

Ostatecznie Jakub powraca do domu, ziarno kt?re zasia? Lawan zaczyna kie?kowa?, i przeradza si? w konflikt mi?dzy Josefem i innymi synami Jakuba. Natomiast dwie zazdrosne siostry wydane za m?? za jednego m??czyzn? walcz? nieustannie o mi?o?? Jakuba i jego uwag?, co owocuje i? ich dzieci zaczynaj? rywalizowa? o to, kto stanowi? b?dzie podstaw? dla budowy narodu Izraela. Ostatecznie zazdro?? ta manifestuje si? w formie sprzeda?y Josefa do niewoli. Wygl?da na to, ?e zazdro?? zakorzeniona u podstaw rodziny Jakuba sprawi?a, ?e ca?y rodzinny dom upad?.

W tym tygodniu jednak Jehuda odbudowuje dom Jakuba, zbli?aj?c si? do Jakuba. Midrasz wyja?nia, ?e przemowa Jehudy skierowana do Josefa na pocz?tku Parszy otwiera si? gro?b?, ?Powiniene? wiedzie?, ?e ja sam jestem ksi?ciem, synem ksi?cia B-ga?. Lecz zamiast kontynuowa? konfrontacj? Yehuda uni?a si? przed Josefem i reszt? braci. Kiedy Jehuda ostatecznie sugeruje siebie jako niewolnika zamiast Benjamina, stanowi to ostateczny cios burz?cy zazdro??, kt?ra do tej pory stanowi?a zagro?enie dla istnienia m?odego narodu Izraela. Okazanie bezinteresownej mi?o?ci swemu bratu sprawia, i? bracia zbli?aj? si? do siebie w swych sercach, co ostatecznie niszczy zazdro?? kt?ra pozosta?a sercu Jehudy.

Zazdro?? prawie zniszczy?a nar?d Izraela, zanim si? on uformowa?. Zazdro?? stawia pomi?dzy lud?mi granice; granice pomi?dzy nami i osobami kt?re kochamy lub powinni?my kocha?, tworz?c dystans pomi?dzy tym kim jeste?my, a tym kim powinni?my by?. Istnieje wiele sposob?w na pokonanie tego z?ego impulsu, najlepsza droga do tego polega na zbli?eniu si? do tych, do kt?rych czujemy zazdro??. Kiedy czujemy si? bli?ej z osobami z kt?rymi prowadzimy ow? rywalizacj?, i przez kt?re czujemy ?e co? nam brakuje, u?wiadamiamy sobie ?e wszystko co oni posiadaj? nie wystarczy im do zaspokojenia ich potrzeb, a wszystko co ja mam nie wystarczy mi do zaspokojenia mych potrzeb. Jedyn? drog? dla obu stron do zaspokojenia naszego ?yciowego celu, jest pozby? si? zazdro?ci i zbli?y? si? do naszych braci. Nazwa tegotygodniowej Parszy ? Wajigasz ? ?zbli?y? si?? uczy nas, ?e sekret przezwyci??enia r??nych wyzwa? polega na zwr?ceniu si? ku nim, i zdaniu sobie sprawy ?e s? oni nasz? drog? do osi?gn?cia pe?ni.

Szabat Szalom,
Z mi?o?ci?, Yehoshua