Paraszat Szmote

Na pocz?tku Parszat Szmote, kiedy c?rka Faraona otwiera koszyk, w kt?rym znajduje si? Mosze, i lituje si? nad nim, wypowiada ona owe s?owa: ?On jest z Hebrajczyk?w.? (Szmote 2:6) Czego uczy nas to zdanie, przecie? dopiero co zosta?o nam powiedziane, ?e ojciec i matka ch?opca oboje pochodzili z plemienia Lewiego ? czy? nie wiemy ju?, ?e jest on ?ydem? Zdanie wypowiedziane przez c?rk? Faraona nie informuje nas niczego o Mosze, lecz o niej samej. Zobaczy?a ?ydowskiego ch?opca, i pomimo ?e jej ojciec zarz?dzi?, i? wszystkie ?ydowskie niemowlaki maj? by? utopione tego dnia, a odmowa wykonania tego zarz?dzenia karana by?a ?mierci?, zlitowa?a si? ona nad nim i uratowa?a jego ?ycie. Wydarzenie to stanowi pierwszy akt prze?ladowania ?yd?w w historii, a c?rka Faraona to pierwszy goj ryzykuj?cy swe ?ycie dla ratowania ?yd?w, przeciwstawiaj?c si? tyranii religijnej nienawi?ci i antysemityzmowi. C?rka faraona by? pierwszym Sprawiedliwym W?r?d Narod?w ?wiata.

Dlaczego Tora decyduje si? by zamie?ci? w Torze opis dzieci?stwa Moszego? Dlaczego nie rozpocz?? Tory opisem p?on?cego krzaku i jego wezwania do odkupienia Izraela? Opowiadaj?c nam histori? bohaterstwa i empatii c?rki Faraona, dowiadujemy si?, ?e ca?y nasz nar?d istnieje dzi?ki odwadze jednej kobiety, nie-?yd?wki, kt?ra ryzykowa?a ?ycie, ?eby ratowa? ?ydowskiego ch?opca. ?ydowski nar?d istnieje dzisiaj z powodu tej jednej Sprawiedliwej W?r?d Narod?w ?wiata; nasze odkupienie zaczyna si? wraz z jej aktem odwagi.

W ci?gu ca?ej naszej historii n?kani byli?my przez okresy czasu nasilonej nietolerancji i antysemityzmu. Holokaust europejskich ?yd?w stanowi? ostateczny wyraz owej nienawi?ci. Te okresy ciemno?ci rozja?niane by?y ?wiat?em mi?o?ci pochodz?cym z dzia?a? naszych nie?ydowskich przyjaci?? i s?siad?w; Holokaust tak?e by? przyk?adem niez?omnego ratowania ?yd?w przez nie-?yd?w z nara?eniem ich ?ycia.
Przes?anie Parszat Szmone brzmi: jeste?my winni tym ludziom i ich rodzinom nasz? dozgonn? wdzi?czno??, za to ?e nar?d nasz istnieje dzi?ki ich gotowo?ci do po?wi?cenia wszystkiego dla naszego dobra.

Ksi?ga Szmote to ksi?ga naszego odkupienia; stanowi model dla ca?ej ?ydowskiej historii i w zwi?zku z tym model naszego ostatecznego odkupienia, oby nadesz?o ju? wkr?tce. Widzimy wi?c, ?e u podstaw naszego odkupienia le?y ofiarne i bezinteresowne dzia?anie nie-?yda. Dlaczego nasze odkupienie rozpoczyna si? aktem Chesed (mi?osierdzia) dokonanym przez kogo? spoza naszego narodu? Po to by uzmys?owi? nam, ?e odkupienie nie dotyczy tylko nas, ani nie nadejdzie tylko dzi?ki naszym dzia?aniom. Nasze odkupienie tylko wtedy b?dzie pe?ne kiedy obejmie ca?y ?wiat, a nasza t?sknota za odkupieniem nie b?dzie zaspokojona dop?ki nie b?dzie ona t?sknot? za odkupieniem wszystkich.

Szabat Szalom!
Z mi?o?ci?
Yehoshua