Psalm 92: ?Mizmor szir ((????? ??? na dzie? Szabatu?

Jednym z najbardziej znanych psalm?w w ?ydowskiej liturgii jest psalm nr 92, recytowany m.in. w pi?tek wieczorem przy rozpocz?ciu Szabatu. W?r?d wielu gmin przyj?tym jest, ?e rozpoczynamy przestrzeganie Szabatowych nakaz?w i zakaz?w w?a?nie podczas recytowania tego psalmu ? nawet, je?li jeszcze daleko do zachodu s?o?ca. Chcia?bym w tym artykule zbada? pierwsze s?owa tego psalmu a mianowicie ?mizmor szir? (????? ???) cz?sto t?umaczone jako ?Psalm Pie???. Z g?ry powiem, ?e nie zgadzam si? z tym t?umaczeniem.

Zacznijmy od zwr?cenia uwagi na fakt, i? kolejno?? s??w w wyra?eniu ?mizmor szir? mo?e by? inna. Kr?l Dawid napisa? wyra?enie ?mizmor szir? w pierwszych wersetach pi?ciu psalm?w oraz napisa? wyra?enie ?szir mizmor? w pierwszych wersetach pi?ciu innych psalm?w. Dok?adnie taka sama liczba dla ka?dego z tych dw?ch wyraz?w pokazuje nam, ?e to nie jest przypadek. Spr?bujemy zrozumie? definicj? ka?dego z tych dw?ch s??w, aby m?c zrozumie? przes?anie kr?la Dawida przy wyborze pomi?dzy rozpocz?ciem psalmu z wyra?eniem ?mizmor szir? albo z ?szir mizmor?.

S?owo ?szir? (???) dzieli korze? ze s?owem ?sorer? (????), co oznacza ?rz?dzi??. Z korzenia ?sorer? pochodzi na przyk?ad s?owo ?sar? (???), co oznacza ksi??? albo minister. Gdzie le?y ??cznik znaczeniowo-etymologiczny pomi?dzy s?owami ?szir? (pie??) i ?sorer? (rz?dzi?)? S?owo rz?dzi? ma konotacje bycia wy?szym od innych. Taki jest r?wnie? cele pie?ni, aby?my poprzez ni? wznie?li si? wy?ej od naszego codziennego monotonnego ?ycia.

Natomiast korze? s?owa ?mizmor? (? psalm) sk?ada si? z literek ?zajin, mem, rejsz? (???). Ten korze? jest identyczny do korzeniu s?owa ?zmira? (?????), co oznacza ?przycinanie?. S?owa ?pie??? i ?przycinanie? dziel? ten sam korze?! Co to ma oznacza?? Celem przycinania jest, aby oddzieli? to, co jest niedobre lub zb?dne od tego, co jest g??wne i wa?ne. Taki sam jest w?a?nie cel ?mizmor?, ?eby wyeliminowa? z g?owy i z serca wszystkie obce my?li i uczucia, aby m?c ?piewa? pochwa?? Boga ca?ym sercem i ca?ym umys?em.
Obydwa s?owa ?mizmor? i ?szir? odnosz? si? do ?piewania, ale ?mizmor? jest ?piewem, kt?ry ma wyeliminowa? z serca i z umys?u wszystkiego obcego, natomiast ?szir? jest po prostu ?piewem na chwa?? Boga.

Nale?y zwr?ci? uwag?, ?e za ka?dym razem, kiedy psalm zaczyna si? z wyra?eniem ?szir mizmor? to zaraz potem mamy identyfikacj? autora danego psalmu. ?Szir mizmor Asafa? (nr. 83); ?szir mizmor dzieci Koracha? (nr. 88); ?szir mizmor Dawida? (nr. 108).
Natomiast za ka?dym razem, kiedy psalm zaczyna si? z wyra?eniem ?mizmor szir? to potem wyst?puje jaki? temat. ?Mizmor szir na dzie? Szabatu? (nr. 92) oraz ?mizmor szir na inauguracj? ?wi?tynie przez Dawida? (nr. 30).
Zrozumieli?my teraz przes?anie kr?la Dawida. Je?li chcemy zaj?? si? czym? duchowym jak np. ?wi?towanie Szabatu lub ?wi?tyni? to nale?y najpierw wykona? mizmor, czyli przyci?? serca i umys?u od wszystkiego cudzego, poniewa? tylko wtedy potrafi si? wykona? szir ? ?piew na chwa?? Boga. Te przes?anie jest tak samo wa?ne dzisiaj jak by?o wa?ne 3000 lat temu, kiedy kr?l Dawid o tym pisa?.

Pozdrowienia z Jerozolimy,
Rabin Icchak Rapoport