Paraszat Jitro

“Czy na ?wiat nadci?ga pow?d??”

I pojawi?y si? grzmoty i b?yskawice oraz ci??kie chmury nad g?r?.
?W?wczas Narody ?wiata, kt?re by?y ?wiadkami tego wydarzenia uda?y si? do Balaama z pytaniem: Czy nadci?ga potop, kt?ry zagrozi ?wiatu? Balaam odpowiedzia? cytuj?c Tor?: ?Pan da si?? swojemu ludowi, pob?ogos?awi i nape?ni Pan lud sw?j pokojem?.?

Midrasz wspania?y, ale nieco problematyczny: Dlaczego narody ?wiata, gdy ujrza?y grzmoty i b?yskawice nagle zacz??y obawia? si? powodzi? Czy?by z nieba pada? deszcz? I dlaczego narody ?wiata zwracaj? si? do proroka Balaama, by zrozumie?, co si? dzieje? Jaki przekaz zawiera w sobie ten midrasz???M?j dziadek odpowiedzia? na to pytanie 40 lat temu i jego przekaz ma znaczenie nawet dzisiaj, w szczeg?lno?ci w Izraelu.

To nie grzmoty i b?yskawice, kt?re towarzysz? Nadaniu Tory, wprowadzi?y narody ?wiata w stan szoku. Byli ?wiadkami jeszcze innego przera?aj?cego i bardzo rzadkiego zjawiska w obozie ludu Izraela. Co zobaczyli?

– Jedno??.

?Lud Izraela obozowa? tam u podn??a g?ry w jedno?cim jak jeden cz?owiek z jednym sercem?
Nar?d Izraela przez chwil? siedzia? w ciszy, wsp?lnocie i pokoju.??Gdy narody ?wiata zobaczy?y to dziwne zjawisko, po prostu by?y w szoku, to przeczy?o regu?om ?wiata! I zadali sobie pytanie: Kiedy ostatni raz ci, kt?rzy s? przyzwyczajeni do wsp?lnej nienawi?ci, do wyzysku, walki i k??tni, ci kt?rzy nawzajem sobie gro?? i konkuruj? ze sob? usiedli razem w milczeniu a nawet w pokoju? Odpowied? jest prosta: Podczas potopu. W?wczas wilk i owca siedzieli ko?o siebie bez ?adnego problemu.
Co by?o prawdziwym powodem do takiego zachowania zwierz?t? Ich wsp?lne zmartwienia. Gdy martwi? ci? wsp?lne troski, nie ma czasu na walk?, nie ma czasu na nienawi??. Sytuacja wymaga wsp??pracy i wsp?lnego zaanga?owania na rzecz dobra og??u.??Nagle narody ?wiata zobaczy?y to samo zjawisko, to samo odczucie i w tej samej dziwnej ciszy i przysz?o im na my?l, ?e mo?e jaka? straszna katastrofa spotka ?wiat. I potem, gdy us?yszeli grzmoty i b?yskawice pobiegli do swojego proroka, aby dowiedzie? si?, co si? dzieje i czy przypadkiem nie grozi ?wiatu pow?d????Balaam powiedzia? im, ?e jest jeszcze co? innego i szczeg?lnego, co ??czy syn?w Izraela. Ich spoiwem s? nie tylko k?opoty, nie tylko ataki i zagro?enie ze strony wrog?w, ale co? znacznie istotniejszego i skuteczniejszego:

?Haszem da si?? swojemu ludowi, pob?ogos?awi i nape?ni Haszem lud sw?j pokojem?.
Narody ?wiata nie zrozumia?y, ?e istnieje nowy idea?, kt?ry nadci?gn?? na ?wiat. Pow?d? Tory, morze Talmudu, kana?y z Pustyni Negew przekazuj?ce spok?j, pok?j, jedno??. Czasami nast?puje takie zjednoczenie odzwierciedlaj?ce Tor? ?ycia, kt?re przyznaje, ze istnieje co? co jest wieczne, niezb?dne i ostateczne, co przyci?ga uwag? wszystkich ?yd?w, chocia?by na te kilka minut.??To do?wiadczenie jedno?ci p?yn?ce z mi?o?ci do Tory, pragnienia, aby s?u?y? Mu z ca?ego serca i z ca?ej duszy swojej, pragnienia by doznawa? B-ga i i?? jego droga, to jest w?a?nie moc p?yn?ca z Nadania nam Tory, kt?rego sens i istot? powinni?my szczeg?lnie w naszych czasach piel?gnowa?.??Dzisiaj, podobnie jak przed tysi?cami lat, wci?? mamy problemy nacieraj?ce na nas z zewn?trz i niestety r?wnie? jeste?my targani wewn?trznymi sporami. Oby?my z mocy woli B-ga, zas?u?yli sobie na sprawdzenie si? przekazu Tory i stan?li w jedno?ci by przyj?? Haszem z rado?ci? i mi?o?ci?, i aby nadszed? dzie?, w kt?rym narody ?wiata b?d? si? zn?w dziwi? i po raz kolejny us?ysz? t? sam? odpowied?:

?Haszem da si?? swojemu ludowi, pob?ogos?awi i nape?ni Haszem lud sw?j pokojem?.?