Paraszat Miszpatim: ?le Zachowuj?cy si? ?ydzi

arrogance1Parsza, kt?r? czytali?my w zesz?ym tygodniu to szczyt szczyt?w. Ca?y nar?d Izraela do?wiadczy? wi?kszego objawienia B!ga, ni? mia? okazj? do?wiadczy? jakikolwiek prorok w historii, poza Moj?eszem. Moj?esz, pod koniec Parszy,wchodzi na szczyt G?ry Synaj i sp?dza tam czterdzie?ci dni ucz?c si? Tory bezpo?rednio od samego Autora. Nigdy przedtem co? takiego nie mia?o miejsca, i nigdy p??niej nie b?dzie mie? miejsca. Gdzie wi?c zabierze nas teraz Tekst? By? mo?e opisze nam Miszkan, miejsce wyznaczone na wszystkie nasze przysz?e spotkania z B!giem, lub wy?o?y nam prawa zwi?zane z rytualn? czysto?ci??

Nie, nasza Parsza rozpoczyna si? opisem praw z?odzieja, kt?rego nie sta? by zap?aci? za to co ukrad?. Tora nast?pnie przechodzi do opisu jeszcze gorszych sytuacji: ojca kt?ry sprzedaje sw? c?rk? do niewoli, dziecka kt?re uderza lub przeklina rodzic?w, m??czyzn? kt?ry wdaje si? w bitw? itp. Kiedy czytam Parsz? na ten tydzie?, wype?nia mnie zar?wno duma jak i wstyd. Duma z tego, ?e nasze prawa charakteryzuj? si? tak? wrazliwo?ci? i wstyd z opisanych sytuacji. Czy my naprawd? robimy takie rzeczy, czy jeste?my tak ?li? Tak, tak robimy; tak, tacy jeste?my.

Dlaczego Tora rozpoczyna sw? pierwsz? lekcj? na temat prawa cywilnego, ?ydem winnym kradzie?y i nie zdolnego do sp?aty swego d?ugu? Raw Samson Raphael Hirsch wyja?nia, ?e Tora zawsze wykorzystuje najbardziej ekstremalne przyk?ady do nauczania Halachy. Poznaj?c granice prawa, zostaj? wyposa?ony w narz?dzia do nauki mniej ekstremalnych przypadk?w. Raw Hirsch zwraca nast?pnie uwag? na to, ?e Tora wybiera przyk?ady os?b, kt?re wypad?y tak daleko, ?e s? zupe?nie niezdolne do funkcjonowania w spo?ecze?stwie, po to by zademonstrowa?, ?e jeste?my zobowi?zani przede wszystkim do okazania mi?o?ci i mi?osierdzia wszystkim ludziom niezale?nie od ich pozycji czy zdolno?ci.

Dlaczego jednak B!g decyduje si? wog?le by zaprowadzi? nas w tym kierunku po objawieniu? Dlaczego nie rozpocz?? prawami szlachetnego ?ycia, zanim pogr??ymy si? w rozwa?aniach o tym jak? sprawiedliwo?? stosowa? wobec tych, kt?rzy sami nie potrafi? zadba? o siebie? Arogancja, nie istnieje wi?ksza przeszkoda dla naszej zdolno?ci do otrzymania Tory, us?yszenia g?osu B!ga ni? arogancja. Dlaczego Moj?esz otrzyma? wi?ksz? cz??? Tory ni? wszyscy inni? Poniewa? by? najskromniejszym ze wszystkich ludzi.

A w jaki spos?b my, kt?rzy ?yjemy po objawieniu jakie mia?o miejsce na Synaju, mamy odnie?? si? do wznios?ego poziomu osi?gni?tego przez naszych pra-przodk?w? Czy mamy chwali? si? naszymi osi?gni?ciami, tym ?e mamy za zadanie wskaza? ?wiatu drog? i by? ?wiat?em dla narod?w? To z pewno?ci? kusz?ce i wielu ?yd?w wpad?o w t? pu?apk?. St?d te? zaraz po Synaju B!g przypomina nam, wykorzystuj?c praktyczne przyk?ady, kim jeste?my.

Arogancja stanowi najwi?ksz? przeszkod? do wzrostu, zw?aszcza duchowego wzrostu. B-skie objawienie na Synaju musi nam s?u?y? nie jako ?r?d?o dumy, lecz raczej jako ?r?d?o inspiracji by?my wznie?li si? ponad nasz? dum?. W tym tygodniu B!g bardzo wyra?nie przypomina nam kim jeste?my, po to by nasze wspomnienia zwi?zane z tym co osi?gneli?my, objawienie na Synaju, nie sta?o si? przeszkod? w tym, by?my byli kim jeste?my i byli tym, czego potrzebuje od nas ?wiat.

Szabat szalom!
Z mi?o?ci?,
Yehoshua