Tablice i rozbite tablic

?????I zrobi? ark? z drzewa akacjowego…w arce za? umie?cisz ?wiadectwo kt?re dam tobie?.

Co znajdowa?o si? w Arce Przymierza z Haszem?

Rabin Yehuda Amar pisze: W posiadaniu Izraelit?w na pustyni znajdowa?y si? dwie skrzynie (arki); jedna, w kt?rej znajdowa?a si? Tora, i druga w ktorej znajdowa?y si? rozbite Tablice Przymierza. Ta arka, w kt?rej umieszczona by?a Tora, znajdowa?a si? w Miszkanie. Napisane jest: ?A Arka Przymierza i Moj?esz nie ust?powali z obozu. Ta arka, w kt?rej znajdowa?y sie rozbite Tablice Przymierza, wyrusza?a wraz z Izraelitami i wraz z nimi wraca?a. Inni rabini m?wi? jednak, ?e istnia?a jedna arka, pewnego razu opu?ci?a ob?z i dosta?a si? do niewoli.”

Istnia? sp?r dotycz?cy tego czy u?ywano jednej czy dw?ch skrzy? (arek), czy pe?ne tablice znajdowa?y si? w jednej arce a rozbite tablice w drugiej, czy mo?liwe ?e zar?wno pe?ne tablice jak i rozbite znajdowa?y si? w tej samej arce?

Z pewno?ci? pe?ne tablice, w nienaruszonym stanie, idealne (st?d mo?na by oczekiwa?, ?e tylko one znajdowa? si? b?d? w Arce Przymierza), ale co z rozbitymi tablicami,

Natomiast tablice rozbite przez cz?owieka (st?d nie oczekiwaliby?my, ?e znajdowa? si? one w Arce Przymierza), dlaczego i one tam by?y?

Co sk?ada?o si? na owe tablice ? stworzenie cz?owieka, realizacja boskiej woli stworzenia wszech?wiata, strzeszczenie umys?u, ducha, pokory jednego cz?owieka, kt?ry si?gn?? szczyt?w i wzni?s? si? ponad oczekiwania swego Boga. Czy mo?liwe ?e ?miertelnik mo?e oczekiwa? na Kr?la Kr?l?w? Czy mo?liwe, ?e ten kt?ry skosztowa? przewinienia (zabi?, uniemo?liwi? przyj?cia odpowiedzialno?ci, op??ni? dokonanie przykaza?) wzniesie si? pod niebiosa i podda si? autorytetowi Boga i Jego s?dowi? Odpowied?-wznios?a, szlachetna, pocieszaj?ca i zach?caj?ca ? brzmi: tak! St?d te? tablice te zosta?y umieszczone w Arce Przymierza Haszem.

Po pocieszaj?cym wyja?nieniu zachowa? cz?owieka….spotkamy si? z rozbitymi tablicami.

Z czego sk?adaj? si? rozbite tablice ? z boskiego rozczarowania cz?owiekiem. ?Id?, zst?p ? bo skazi? si? lud tw?j?, ?I porazi? Haszem lud za to, ?e zrobili cielca, kt?rego wykona? Aron?. Rozbite tablice reprezentuj? to co mieli?my i stracili?my; co by?o w naszych r?kach i co spad?o g??boko, g??boko pod ziemi?; cz?owieka kt?ry spada nisko, kt?ry bierze co? wykonanego przez Boga i rozbija to na kamienie, zwyk?e kamienie nie-?wi?te, nie czyste.

Te dwa miejsca w arce pokazuj? z?o?ono?? naszego ?ycia. Mo?emy w ?yciu do?wiadczy? blisko?ci Boga, jego kr?lestwa, ciep?o, duchowe wzniesienia, szczyty, poczucie ?e znajdujemy si? na drodze kt?ra prowadzi nas do celu. W tym samym czasie, w tej samej chwili, przypominamy sobie jak bardzo jeste?my lud?mi, smutni, krusi, z?amani, zniewoleni przez nasze instynkty, chwilowe rado?ci.

By? mo?e dwa zestawy tablic s? ze sob? jako? po??czone i razem, w jednym miejscu, spoczywaj? w Arce Przymierza. By? mo?e przes?aniem tego wszystkiego jest, ?e powinni?my prze?kn?? tragedi? w kt?rej ?yjemy, spu?ci? troche z wy?yn na kt?rych si? usadzili?my i zaakceptowa? z?o?ono?? ka?dego z nas osobna jak i narodu Izraela w ca?o?ci.

?Czym jest cz?owiek, ?e o nim pami?tasz,
i czym – syn cz?owieczy, ?e si? nim zajmujesz??

Uczyni?e? go niewiele mniejszym od istot niebieskich,
chwa?? i czci? go uwie?czy?e?.? (Ksi?ga Psalm?w 8:5)

Oby?my mogli uczy? si? na naszych b??dach i wzrasta? dzi?ki naszym trudnym chwilom, tak by?my mogli podnosi? si?, wznosi? si? ku chwale Wiekuistego.