Znikn?? Tutaj – Paraszat Tecawe

F0_0400_0000_rrgdParsza Tecawe posiada wyr??niaj?c? j? cech?, jako ?e czytana jest w ka?dy nie-przest?pny rok zaraz przed Purim. W zwi?zku z czym nie jest dla nas zaskoczeniem, ?e g??wnym tematem Parszy jest wyj?tkowe ubranie, zak?adane po to by s?u?y? B!gu. Stanowi to doskona?y opis kostium?w purimowych i jasny dow?d na to, ?e przebieranie si? na Purim to nie tylko zwyczaj dla dzieci.

Parsza Tecawe jest wyj?tkowa z innego powodu; to jedyna Parsza spoza Ksi?gi Bereszit, w kt?rej nie pojawia si? imi? Moj?esza. Nasza tradycja ??czy to ze stwierdzeniem wypowiedzianym przez Moj?esza w nast?pnej Parszy. ? A teraz, czy mo?esz przebaczy? grzech ich?? (Szmote 32:32). Podobnie Megilat Ester jest jedyn? ksi?g? w ca?ym Tanachu ca?kowicie pozbawion? imienia B!ga. Widzimy wi?c, ?e nasza Parsza zwi?zana jest z Purim w g??boki i mistyczny spos?b. Czego mamy si? nauczy? dzi?ki temu po??czeniu, jakie jest znaczenie tego, ?e imienia Moj?esza i B!ga nie pojawiaj? si? w tych dw?ch tekstach?

Dlaczego Moj?esz pozwala na to by jego imi? zosta?o wymazane? Moj?esz b?aga B!ga by ten wybaczy? Izraelitom po grzechu z?otego cielca. By? to pierwszy raz po otrzymaniu Tory, jak Izrael dokona? przewinienia, i Moj?esz ustala? w tym momencie warunki na jakich B!g przebaczy narodowi to przewinienie i wszystkie przewinienia w przysz?o?ci. Moj?esz m?wi B!gu, ?e jest got?w by zosta? wymazany z Tory, podstawy ca?ej rzeczywisto?ci. To w?a?nie by?o to, co chcia? us?ysze? B!g. Moj?esz m?wi B!gu, ?e jego mi?o?? do Izraela by?a wystarczaj?co wielka, ?e m?g?by zaryzykowa? nie tylko swe w?asne ?ycie, ale i sam fakt istnienia narodu. Mi?o?? Moj?esza dla Izraela by?a wyrazem jego mi?o?ci do B!ga, poniewa? nar?d Izraela reprezentuje B!ga po?r?d narod?w. Moj?esz wyznaczy? tu standardy dla lider?w Izraela i indywidualnego wyra?enia mi?o?ci do B!ga.

Co w zamian otrzyma? Moj?esz od B!ga? Zapewni? nam to, ?e niezale?nie od tego jak drastyczne b?dzie przewinienie, zawsze istnie? b?dzie mo?liwo?? ca?kowitej Tszuwy. Aby to osi?gn??, Moj?esz zaryzykowa? ca?e swe istnienie.

Megilat Ester rozpoczyna si? przewinieniem Izraelit?w, kt?rzy uczestnicz? w imprezie wyprawionej przez Achaszewrosza, ?wi?tuj?cego fakt, ?e nie spe?ni?o si? proroctwo Daniela. Daniel przepowiedzia?, ?e nar?d izraelski powr?ci do ziemi Izraela po siedemdziesi?ciu latach wygnania. Achaszwerosz nieprawid?owo obliczy? pocz?tek wygnania, i po up?ywie siedemdziesi?ciu lat (wedle jego nieprawid?owych oblicze?), wyprawi? uczt? z okazji tego, ?e B!g, B!g Izraela, nie jest wszechmocny. Ku naszej wielkiej nies?awie, wielu cz?onk?w naszego narodu, do??czy?o do ?wi?towania. Otwarcie ?wi?towali?my fakt, ?e nasz B!g nie jest B!giem! To ogromny grzech. Ponadto je?li nar?d Izraela reprezentuje B!ga, a on nie istnieje, nasze istnienie nie ma racji bytu. Dalsza cz??? Megili to B!g kt?ry tak organizuje wydarzenia, po to by da? narodowi sposobno?? dokonania Tszuwy za ten wielki i ci??ki grzech.

Jedynym sposobem na dokonanie ca?kowitej Tszuwy jest to, by ca?y nar?d rozpozna? istnienie B!ga i jego kontrol? nad ?wiatem, w okoliczno?ciach, gdzie B!g wydaje si? ca?kowicie nieobecny. Wi?c B!g pod??a za przyk?adem B!ga, i got?w jest by jego imi? zosta?o wymazane z istnienia. Jak to zrobi?? Po to by ca?y nar?d m?g? dokona? Tszuwy, zagro?one musi by? istnienie ca?ego narodu. Je?li nar?d Izraela mia? przesta? istnie?, bro? B!?e, B!g nie mia?by nikogo kto by go reprezentowa? i dzia?a? w jego imieniu, zosta?by usuni?ty z naszego ?wiata. B!g by? wi?c got?w utraci? ca?y sw?j kosmiczny projekt po to by jeden ma?y nar?d zosta? oczyszczony z grzechu.

Ostatecznym wyrazem mi?o?ci jest danie wolno?ci innej osobie. Wymaga to pewnego samowyrzeczenia, jedynie wtedy kiedy jeste?my gotowi da? innej osobie to, czego ona potrzebuje, a nie tego, czego chcemy, zbli?amy si? do prawdziwej mi?o?ci. W naszej Parszy widzimy wyraz mi?o?ci Moj?esza dla Izraela, w Megilat Ester widzimy mi?o?? B!ga. Oby?my wszyscy w tym tygodniu b?ogos?awieni byli mo?liwo?ci? czucia niewidzialnej r?ki tych, kt?rzy nas kochaj?, i mogli dalej przekaza? t? mi?o?? ucz?c si? r?wnie? jak da? komu? przestrze?.

Szabat szalom,
Z mi?o?ci?,
Yehoshua