Shavei Israel organizuje szabaton dla polskich nastolatk?w oraz spotyka Stevena Spielberga

Polscy nastolatkowie na spotkaniu ze Stevenem Spielbergiem (trzeci od lewej) w Warszawie.
Polscy nastolatkowie na spotkaniu ze Stevenem Spielbergiem (trzeci od lewej) w Warszawie.

Co sprawia, ?e impreza ?ydowska jest udana? Gdy wszyscy uczestnicy m?wi?, ?e chc? powt?rki… tak szybko, jak to mo?liwe. Prekursor ?Szabatonu dla nastolatk?w? zorganizowany przez Shavei Israel odby? si? w Warszawie na ko?cu zesz?ego roku. W rezultacie wielkiego sukcesu drugie spotkanie odby?o si? w ten weekend (wi?cej informacji poni?ej).

Przygotowania do pierwszego Szabatonu dla m?odych polskich ?yd?w rozpocz??y si? dawno. Pomys? na zorganizowanie wydarzenia pojawi? si? na pocz?tku roku 20114, zaraz po tym jak naczelny rabin Polski Michael Schudrich wyznaczy? na rabina Katowic rabina Yehoshue Ellisa. Wydawa?o si?, ?e brakuje program?w dla nastolatk?w. We wsp??pracy z JDC (Joint Distribution Committee) w Polsce rabin Ellis zorganizowa? Szabaton, kt?ry wreszcie mia? miejsce w listopadzie. Udzia? w nim wzi??o 18 os?b.

Wydarzenia weekendu rozpocz??y si? w pi?tek wieczorem zapaleniem ?wiecy i modlitw? w warszawskiej historycznej synagodze No?yk?w. No?yki zosta?a zbudowana w latach 1898-1902, a dzi? jest jedynym zachowanym ?ydowskim domem modlitwy w mie?cie (spo?r?d 400, kt?re funkcjonowa?y przed rozpocz?ciem II wojny ?wiatowej). Obecnie dzia?a zar?wno jako synagoga jak i miejsce, gdzie znajduje si? Gmina ?ydowska oraz inne ?ydowskie organizacje.

Kolacja szabatowa odby?a si? w pobliskim JCC. Po za ta nastolatkami udzia? w niej wzi?li naczelny rabin Polski Michael Schudrich, rabin Ellis, dzia?czka ?ydowska w Polsce Miriam Gonczarska oraz szef edukacji dla Agencji ?ydowskiej w Polsce Magda Dorosz.

W godzinach porannych nast?pnego dnia ka?dy mia? dwie mo?liwo?ci: ci, kt?rzy chcieli poszli razem z rabinem Ellisem z powrotem do No?yk?w pomodli? si?. Inni poszli na wycieczk? “?ydowska literatura w Warszawy.” Wszyscy razem spotkali si? potem na Adon Olam – ?piewaniu ko?cowej piosenki porannego szabatowego nabo?e?stwa. W synagodze odby? si? kidusz, lunch oraz go?cinny wyk?ad ?Zapytaj rabina? rabina Schudricha.

“To by? jeden z moich g??wnych cel?w podczas organizowania szabatonu? – m?wi Rabin Ellis. “Chcia?em da? uczestnikom jak najwi?cej mo?liwo?ci kontaktu z rabinem Schudrichem. Uwa?am, ?e jest to istotne, ?eby mieli dost?p i zwi?zek z tak wa?nym liderem polskiego ?ydostwa “. W szabatowe popo?udnie grupa podzieli?a si? na chevruty czyli studiowanie w parach, kt?re studiowa?y fragmenty Tory. Aby wprowadzi? ?wi?te s?owa w ?ycie uczestnicy odgrywali r??ne sceny z biblijnego ?ycia. Szabat szybko zbli?a? si? do ko?ca, ale zabawa w?a?nie si? rozpoczyna?a. W sobot? wiecz?r odby?a si? impreza z okazji pierwszych urodzin JCC w Warszawie. Nastolatki do??czy?y do uroczysto?ci, kt?rej cz??ci? by?a hawdala na koniec szabatu oraz pizza.

Szabaton zako?czy? si? w niedziel?. Ale wcze?niej nastolatki mia?y jeszcze dwa zadania: wolontariat w godzinach porannych na JCC oraz uczestnictwo w meczu pi?ki no?nej Maccabi Warszawa.

To by?a tr?ba powietrzna dzia?a?, ale op?aci? si? wysi?ek w nie w?o?ony. Rabin Ellis poinformowa? Shavei Israel, ?e otrzyma? informacje zwrotne z JDC. Podobno “Dzieci uwielbia?y szabaton. Dla wszystkich by?o to wspania?e do?wiadczenie i ka?dy chce takiego ponownego.najbardziej podba?y si? spotkania z rabinami oraz praca nad tekstem.

W miniony weekend w Warszawie odby? si? drugi szabaton dla nastolatk?w. Tym razem tematem by?y “dobre uczynki”. Podczas szabatonu studiowane teksty zosta?y wprowadzone w dzia?anie.

Nastolatkipomg?y przygotowa? szabatowy lunch dla ?Dzieci Holokaustu?, z kt?rymi si e spotka?y oraz sporz?dzi?y paczki ?ywieniowe dla niekt?rych z bezdomnych warszawiak?w. Podczas tych kilku dni by?y modlitwy, ?piewania, ta?ce i kolejny wyk?ad pt. ?Zapytaj rabina?.

Steven Spielberg wyg?upiaj?cy si? z polskimi nastolatkami w Warszawie.
Steven Spielberg wyg?upiaj?cy si? z polskimi nastolatkami w Warszawie.

Na sam koniec wyjazdu pojawi?a si? najwi?ksza niespodzianka: podczas wycieczki POLIN ? w Muzeum Historii ?yd?w Polskich w Warszawie, nastolatki natkn??y si? na zwiedzaj?c? muzeum grup? z Fundacji Shoah, kt?ra zosta?a za?o?ona przez re?ysera Stevena Spielberga. G??wnym zadaniem fundacji jest zbieranie zezna? wideo ocala?ych z Holokaustu. Akurat razem z grup? w muzeum by? sam Spielberg. Re?yser ?Listy Schindlera? i dziesi?tk?w innych najlepszych film?w do??czy? do wyk?adu Rabina Schudricha, ?eby pos?ucha? o ?yciu ?ydowskim w Polsce.

Oto kilka zdj?? w szabatonu:

Instagramming it on a train
W poci?gu
Grupa podczas szabatonu.
Grupa podczas szabatonu.
Wyg?upy
Wyg?upy

 

 

Zdj?cie grupowe
Zdj?cie grupowe?

Polscy nastolatkowie na spotkaniu ze Stevenem Spielbergiem (trzeci od lewej) w Warszawie.