Paraszat Wajakel – Pekudei

shabbatTora ju? zape?ni?a dwie i p?? parshe instruktarzem przekazanym Moj?eszowi przez B-ga dotycz?cym budowy Miszkan. Te wyja?nienia s? do?? wyczerpuj?ce i zrozumia?e, dlaczego wi?c potrzebujemy jeszcze bardziej realistyczny opis samego aktu budowy, zw?aszcza, gdy po kontroli Moj?esz stwierdza, ?e Izraelici uczynili wszystko, jak B-g im przykaza??

Wcze?niej, gdy B-g wyja?nienia sprawy zwiazane z Miszkan natychmiast nakazuje Moj?eszowi zachowywa? Szabat. To rozmieszczenie tekst?w uczy nas, ?e ?ydzi powstrzymywali si? od budowy Miszkan w Szabat. W zwi?zku z tym mo?emy ekstrapolowa? z pracy, kt?r? wykonywano w ramach tworzenia Miszkan, jakie konkretne rodzaje pracy s? zakazane w Szabat. Skoro dowiadujemy si? o formach pracy zabronionych w Szabat w poprzedniej parszy, to czego dowiadujemy si? z kolejnego przytoczenia tego tematu w naszej parszy? Ponadto, pocz?tkowy nakaz w odniesieniu do Szabatu, pojawia si? od razu po instrukcjach o budowie Miszkan; dlaczego wi?c tutaj jest wymieniony jako pierwszy?

Istnieje sp?r dotycz?cy chronologicznego porz?dku r??nych cz??ci Tory. Jedna koncepcja przyjmuje, ?e jest mo?liwe, ?e gdy B-g poucza? Moj?esza na G?rze Synaj, najpierw wyja?ni? mu zobowi?zania zwi?zane z Szabatem, a potem poleci? mu budow? Miszkan i Moj?esz tylko powt?rzy? jego nauki w kolejno?ci ich otrzymania. Drugia koncepcja przyjmuje, ?e decyzja Moj?esza o nauczaniu Izraela o Szabacie, przed poinstruowaniem ludu o budowie Miszkan by?a motywowana pedagogicznymi wzgl?dami. Wiedzia?, ?e gdyby poinstruowa? nar?d o Szabacie na samym ko?cu, to lud by?by ju? przej?ty budow? ?wi?tyni i nie skupi? by si? na dajszych wyja?nieniach. Obie te koncepcje maj? swoj? racj? i warto??, ale jest tutaj jeszcze g?ebszy przekaz, kt?rego mamy si? nauczy?.

Szabat jest niew?tpliwie najwi?ksz? warto?ci? i wyzwaniem w ?yciu ?yda. Pewien cz?owiek, kt?ry niedawno zrobi? gijur-konwersj? powiedzia? mi, co by?o dla niego szokiem, gdy wyja?niono mu zasady zwi?zane z Szabatem. “Tam, sk?d pochodz? (Etiopia)”, wyja?ni?, “wolne dni s? raz w roku, a nie raz w tygodniu.”

Szabat jest naprawd? wyj?tkow? i niepowtarzaln? rzecz?, odsuni?cie si? od trosk ?ycia codziennego raz na siedem dni, daje szans? na wype?nienie pozosta?ych sze?ciu dni rado?ci? i ?wi?to?ci?. To odsuni?cie si? od trosk jest nie lada osi?gni?ciem, na og?? wymaga czasu i zabiegu podczas pozosta?ych sze?ciu dni, aby sprosta? praktycznym przygotowaniom.

Przygotowanie do Szabatu na poziomie intelektualnym i duchowym to jeszcze wi?ksze wydarzenie. Z tych kilku ostatnich parsz Tory rabini wywnioskowali trzydzie?ci dziewi?? r??nych kategorii prac, kt?re s? zakazane w czasie Szabatu. Ka?da kategoria nast?pnie rozga??zia si? na tysi?ce konkretnych dzia?a?, je?li nie wi?cej. Jeden z najwi?kszych traktat?w zar?wno Miszny jak i Talmudu jest po?wi?cony wyja?nieniu tych praw. Miszna Berura, to praktyczny przewodnik do prawa zwi?zanego z dniem codziennym, tygodniem oraz dorocznymi ?wi?tami, po?wi?ca oko?o jedn? trzeci? swojego tekstu na Szabat. Wreszcie istniej? dziesi?tki, je?li nie setki ksi??ek specjalnie po?wi?cone prawom Szabatu.

Z wszystkich niezliczonych szczeg???w wydaje si?, ?e mo?na doj?? do wniosku, ?e nikt tak naprawd? nie mo?e zna? wszystkich praw Szabatu, a ju? tym bardziej nie mo?e ich przestrzega?. Ale parsza z tego tygodnia chce nam udowodni? co? przeciwnego. Ilustruj?c w szczeg??ach tworzenie poszczeg?lnych cz??ci Miszkan Tory pokazuje, ?e z B-?? pomoc?, jeste?my wstanie sprosta? pracy, kt?r? nam B-g nakaza?. Je?li mamy wiedz? konieczn? do wykonywania okre?lonych zada?, kt?re B-g nam wyznaczy?, z pewno?ci? umiemy te? od nich odpocz??. Moj?esz pouczaj?c o przestrzeganiu Szabatu zanim pouczy? lud o budowie Miszkan, powiedzia? tym samym Izraelowi, ?e przestrzeganie Szabatu jest istotnym elementem budowy Miszkan. Ponadto dowiadujemy si?, ?e podczas budowy Miszkan Izrael przestrzega? Szabatu.
Szabat jest jedn? z pierwszych micwot, kt?re zosta?y nam nadane; na pewno poprzedza przykazanie budowy Miszkan. Zanim otrzymali?my nakaz, by stworzy? miejsce, w naszym obozie dla obecno?ci Boga, nakazano nam przeznaczenie jednego dnia w tygodniu na odpoczynek z B-giem. W tym tygodniu dowiemy si?, ?e bez wzgl?du na to, jak wielkie wyzwania s? przed nami stawiane, zawsze mamy wiedz? i materia?, aby stworzy? w naszym ?yciu miejsce dla B-ga, w kt?rym On mo?e zaistnie?.

Szabat Szalom,
Serdeczno?ci,
Jehoszua