Wybory Lider?w do Knesetu (Parlamentu Izraelskiego)

imagesTu w Izraelu zbli?amy si? do wybor?w. Jest du?o emocji i codzienne k??tnie pomi?dzy r??nymi kandydatami. Nie mam ?adnej intencji obmawia? kt?rego? z kandydat?w, zreszt? ten artyku? nie jest czytany przez wielu ludzi maj?cych obywatelstwo izraelskie. Chcia?bym zwr?ci? uwag? na pytanie, co m?wi Tora o liderstwie i o wybieraniu lidera?

Zwr??my si? najpierw do znanej wypowied? Talmudu w sprawie liderstwa, wypowiedzi Rabbana Gamliela w traktacie Berachot, folio 27. ?Rabban Gamliel powiedzia?: ten nie wejdzie do Beit Midraszu, kt?ry nie jest wewn?trz tym samym, co na zewn?trz?. Rabban Gamliel uczy, ?e najwa?niejsza cecha charakteru u lidera jest jego szczero?? w przedstawianiu siebie w stosunku do innych. Jego wygl?d zewn?trzny musi by? odbiciem lustrzanym jego wygl?du wewn?trznego, czyli duchowego. Rabban Gamliel wiedzia?, ?e w Beit Midraszu on naucza przysz?ych lider?w narodu Izraela, ale on nie przejmowa? si? ich pocz?tkowym poziomem wiedzy, inteligencji lub bogobojno?ci. Cz?owiek, kt?ry nie by? bogobojny i nie przedstawia? si? jako bogobojny mia? prawo wej?cia do Beit Midraszu i studiowania Tory w celu ewentualnej ordynacji rabinackiej w dalekiej przysz?o?ci. Ale cz?owiek bogobojny udaj?cy ?prostaka?, lub prostak udaj?cy bogobojnego ? ci ludzie nie mieli prawa wej?cia do Beit Midraszu Rabbana Gamliela, czyli do Beit Midraszu g?owy Sanhedrynu [nasi]. Inni rabini uwa?ali Rabbana Gamliela za zbyt surowego w tej sprawie, poniewa? nie ma halachy zabraniaj?cej ludziom wej?cia do Beit Midraszu; ale przes?anie s??w Rabina Gamliela nadal nas du?o uczy. Taki jest m?j pierwszy krok w przygotowaniu si? do wybor?w. Po stwierdzeniu, ?e dany kandydat propaguje mniej wi?cej te idee, z kt?rymi ja si? zgadzam, sprawdzam na ile on jest szczery. To jest krok pierwszy.

Drugi krok polega na g??bszym zrozumieniu s?owa ?lider? po hebrajsku. Po hebrajsku mamy s?owo ?nasi? (????) oraz s?owo ?manhig? (?????). S?owo ?nasi? pochodzi z czasownika ?laset? (????), co oznacza nosi?. Literka ?n? (?) w roli przedrostka tworzy gramatyczn? form? pasywn?, co znaczy, ?e lider z rodzaju ?nasi? widzi siebie w roli lidera ?noszonego?. On nie jest tym, kt?ry nosi; rzecz? odwrotn? jest ten, kt?ry jest noszony. Natomiast s?owo ?manhig? ma zupe?nie inne konotacje. Po pierwsze widzimy literk? ?m? (?) w roli przedrostka. To tworzy gramatyczn? form? aktywn? a nie pasywn?. To jest przes?anie samo w sobie, ale zwr??my r?wnie? uwag?, na inne przes?anie s?owa ?manhig?. Korzeniem s?owa ?manhig? jest ?nahag? (???). Ten korze? jest po??czony etymologicznie z korzeniem ?hegeg? (???), kt?ry oznacza rozwa?a?. On jest r?wnie? po??czony etymologiczne z korzeniem ?neche? (???), co oznacza usatysfakcjonowa? lub ?prowadzi? w spos?b przyjemny?. Na podstawie tego widzimy, ?e ?manhig? jest liderem widz?cym siebie w roli aktywnej, odpowiedzialny za doprowadzenia swoich podopiecznych do satysfakcji. To jest m?j drugi krok w rozwa?aniach, na kogo b?d? g?osowa?. Czy dany kandydat chce by? ?nasi? czy ?manhig?? Czy on sam rozumie r??nic?? Czy on jest dzia?aczem czy gadu???

Z wyborem kandydata, kt?remu oddajemy nasz g?os, ??cz? si? oczywi?cie r?wnie? emocje. Ka?dy wybiera jak chce, natomiast ja chcia?em przedstawi? to, co wed?ug mnie jest drog? Tory. Oby ten, kt?ry zostanie wybrany, dzia?a? na chwa?? Am Israel be-Erec Israel im Torat Israel: Nar?d Izraela w Ziemi Izraela z Tor? Izraela!

B?ogos?awie?stwa z Jerozolimy,

Rabin Icchak Rapoport