Raduj?c sie ?yciem – Paraszat Caw

13772882015_6d5a4effcb_oTen tydzie? to pierwszy tydzie? miesi?ca Nisan. Podczas gdy ca?y ?wiat ?wi?tuje pierwszy dzie? miesi?ca Tiszrei jako pocz?tek roku, Nisan jest pocz?tkiem roku dla Narodu Izraela. W zesz?ym tygodniu czytali?my: ?Miesi?c ten, b?dzie wam pocz?tkiem miesi?cy; pierwszym on dla was z miesi?cy roku!?(Szemot 12:2)Dlaczego Nisan jest tak wa?nym miesi?cem dla nas? Poniewa? jest to miesi?c, w kt?rym zrodzony zosta? nasz nar?d; tak jak pierwszy Tiszrei stanowi rocznic? stworzenia ?wiata, Pesach jest rocznic? stworzenia Izraela.

W efekcie wi?c mamy dwa nowe roki, i s? one usytuowane w odr?bie p?? roku od siebie. Rabin Zalman Schachter-Shlomi wyja?nia, i? dwa dni ?wi?tuj?ce nowy rok w jednym roku sugeruj? istnienie dw?ch r??nych ?wiatopogl?d?w, jakie cz?owiek powinien przyswoi?; ka?dy Nowy Rok przynosi nam zmian?, b?d?c? okazj? do refleksji nad przesz?o?ci?, i przygotowaniem do przysz?o?ci. Przysz?o?? jak? przygotowujemy przy okazji Nisan to przysz?o?? kie?kowania, wzrostu, rozrostu; podczas gdy Tiszrei to czas wyciszenia si?, pojednania i hibernacji. To dodaje kolejny dow?d na twierdzenie, ?e w Izraelu nie ma wiosny i jesieni, jedynie zima i lato.

Zatem Rosz Chodesz Nisan jest pocz?tkiem naszego czasu letniego. To nie tylko nowy rok, nowe odliczanie, lecz zupe?nie nowy spos?b istnienia w ?wiecie. Jesieni? natomiast, nowy rok Rosz Haszana, przychodzi wyposa?ony w ca?? grup? nowych zwyczaj?w i dzia?a?, sp?dzamy ca?y miesi?c przygotowuj?c si? do Rosz Haszana. Co z Nisan, jaka specjalna Micwa czeka na nas po drugiej stronie Rosz Chodesz? Birkat Hailanot.13772882015_6d5a4effcb_o}

Pocz?wszy od Rosz Chodesz Nisan, praktykujemy szukanie drzew owocowych w rozkwicie, i na widok takiego drzewa wypowiadamy b?ogos?awie?stwo “B?ogos?awiony jeste? Adonai, Elohejnu, kr?lu wszech?wiata, ?e niczego nie brakuje na tym ?wiecie, ty kt?ry stworzy?e? dobre stworzenia i dobre drzewa, kt?re maj? da? nam przyjemno??.” Wypowiadamy ow? Brach? tylko raz w roku, i cho? dozwolone jest by powiedzie? j? tak?e w innych porach roku, je?li, na przyk?ad, drzewa nie kwitn? w Nisan, lecz w innym miesi?cu, jak mo?e by? w przypadku Polski, najlepiej powiedzie? j? w ci?gu miesi?ca Nisan. W Izraelu wielu os?b i spo?eczno?ci udaje si? natychmiast po Tefilot na Rosz Chodesz Nisan, by znale?? drzewo owocowe i wypowiedzie? t? Brach? ze ?piewem i ta?cem.

Jaki jest wi?c sens tej Brachy? S?owa s? jasne. Pierwsza Bracha, nie b?d?ca cz??ci? codziennej lub comiesi?cznej liturgii, kt?r? wypowiadamy na pocz?tku nowego roku- letniego roku, stanowi uznanie tego, ?e ?wiat pe?en jest rzeczy stworzonych dla naszej przyjemno?ci. B-g stworzy? ?wiat, po to aby?my mogli zmaga? si? i odnosi? sukcesy, i poprzez te zmagania, u?wiadamia? sobie warto?? ka?dej rzeczy i ka?dej chwili. Chocia? mo?liwo?? istnienia z korzy?ci? dla innych jest nieod??czn? w?a?ciwo?ci? wszystkich rzeczy, nie jest ona oczywista, dlatego te? potrzebujemy Tory i naszej tradycji. Nasza tradycja m?wi nam wi?c, ?e pierwsz? rzecz? jak? nale?y zrobi?, kiedy nadchodz? letnie dni, to potwierdzi? prawd?, ?e ca?y ?wiat jest naszym partnerem w d??eniu do znalezienia i poznania B!ga i do naszego zbli?enia si? z innymi stworzeniami.

Szabat Szalom,
Z mi?o?ci?,
Yehoshua