Psalm 95

ti2bcdrt__w470h283q85Modlitwa w pi?tek wiecz?r nazywa si? Kabalat Szabat. W niej recytujemy najpierw sze?? rozdzia??w psalm zwi?zane z sze?cioma dniami tygodnia, rozdzia?y 95 do 99. W 95-ym rozdziale jest werset, kt?ry budzi zadziwienie. Werset (numer 6) brzmi: ?… nisztachawe wenichraa niwrecha lifnei Haszem oseinu?. T?umaczony na polski brzmi: padajmy na twarz i k?aniajmy si? kl?czmy przed Haszem kt?ry nas wywy?sza [przecinki nie istnia?y w czasach kr?la Dawida autor Psalm?w i dlatego nie s? tutaj wpisane].

Zadziwienie tego wersetu jest kolejno?? jego czasownik?w. Najpierw padajmy na twarz a potem k?aniajmy si? oraz kl?czmy. Logicznie powinno by? odwrotnie. Najpierw kl?kn?? i k?ania? si? a potem pada? na twarz albowiem jak mo?na k?ania? si? lub kl?kn??, je?li si? ju? le?y na twarzy?

Ponadto powstaje pytanie gramatyczne. Werset m?wi padajmy na twarz i k?aniajmy si? kl?czmy..?. Dlaczego s?owo ‘i’ stoi mi?dzy pierwszym i drugim czasownikiem a nie mi?dzy drugim i trzecim? Powinno by?: padajmy na twarz k?aniajmy si? i kl?czmy..?. Odpowied? le?y w g??bszym zrozumieniu poj?cia ?padanie na twarz?.

?Padanie na twarz? jest po hebrajsku histachawaja i oznacza zupe?ne wyprostowanie si? na ziemi z dotkni?ciem twarzy do ziemi. Miejscem dla takiego wyrazu zupe?nego oddania si? do Haszem jest wy??cznie ?wi?tynia w Jerozolimie [i by? mo?e r?wnie? na G?rze ?wi?tyni]. W innych miejscach halacha zabrania padanie na twarz (zobacz Szulchan Aruch, Orach Chaim, rozdzia? 131; 8). S?owo histachawaja dzieli korze? ze s?owem chawaja, co oznacza pojedyncze prze?ycie. Innymi s?owy, padanie na twarz jest wyrazem najg??bszego prze?ycia oddania si? do Haszem i nale?y dlatego wy??cznie do miejsca, kt?re Haszem wybra? dla tego celu.

Kolejno?? czasownik?w ?padajmy na twarz?, ?k?aniajmy si?? i ?kl?czmy? jest wskaz?wk? do rozwoju s?u?by cz?owieka do Haszem. One przedstawiaj? etapy emocjonalne cz?owieka, kt?ry decyduje si? s?u?y? Haszem. Najpierw on jest gorliwy i ma pasj? i chce si? zupe?nie odda? dla s?u?by, jak wskazane w wyrazie ?padajmy na twarz?. Uznaj?c po jakim? czasie, ?e jego pasja nie osi?gn??a celu i nadal jakby nie ?doszed?? do Haszem, zmienia spos?b s?u?by na introwertywno??, maj?c nadzieje, ?e to doprowadzi do celu. Pasja i gorliwo?? ?ostyga? i zmienia si? do pewnego poziomu pasywno?ci. Zamiast pada? na twarz on si? ?tylko? k?ania. Z punktu widzenia pierwszego etapu on ?ostyg?? i si? teraz ?tylko? k?ania; natomiast z jego punktu widzenia on si? rozwin?? po zrozumieniu, ?e pasja nie doprowadzi dalej.

Wtedy powstaje wyzwanie, jak znale?? ?rodkow? drog? pomi?dzy gorliwo?ci? i pasywno?ci?, pomi?dzy padaniem na twarz i k?anianiem si?. Psalmista kr?l Dawia opisa? ten trzeci etap wyrazem ?kl?kni?cie?. S?owo kl?kni?cie po hebrajsku, niwrecha, jest po??czone ze s?owem berech, co oznacza kolano. Tak jak kolano ??czy ko?ci uda i podudzia, tak samo kl?kni?cie ??czy padanie na twarz i k?anianie si?.

Nasz przyk?ad do ww. rozwoju s?u?by do Haszem pochodzi od naszych trzech praojc?w. Droga Abrahama w s?u?bie do Haszem by?a drog? ekstrawertywn?, natomiast droga Icchaka w s?u?bie do Haszem by?a drog? introwertywn?. Jaakow potrafi? po??czy? drog? swojego ojca z drog? swojego dziadka i tym samym zas?u?y? na imi? Israel. Nota bene, my nazywamy si? Bnei Israel, Dzieci Izraela.

Rozumiemy teraz, dlaczego s?owo ?i? by?o napisane pomi?dzy pierwszym i drugim czasownikiem a nie pomi?dzy drugim i trzecim. Dwa pierwsze czasowniki przedstawiaj? te dwie drogi do Haszem, kt?re razem w syntezie tworz? trzeci? drog? ? trzeci czasownik.

Jeste?my w trakcie ?wi?ta Pesach a 50 dni po pierwszym dniu Pesach jest ?wi?to Szawuot. W Pesach nasi przodkowie pokazali niezwyk?? gorliwo?? i pasj?, ofiaruj?c na rozkaz Haszem baranka Pesachowego w staro?ytnym Egipcie gdzie baran by? uwa?any za ?wi?tego. Wyrazili, ?e s? zupe?nie oddani do Haszem a? do poziomu zupe?nego odrzucenia bo?k?w staro?ytnego Egiptu. 50 dni p??niej stali przy G?rze Synaj i otrzymywali Tor?. Ich wielki czyn przed tym wydarzeniem by?o to, ?e byli zjednoczeni. Rabini opisali stan narodu Izraela przed G?r? Synaj s?owami ?am echad belew echad? ? zjednoczony nar?d z jednym sercem. Widzimy, ?e Pesach przedstawia pierwsz? drog? s?u?by do Haszem, a Szawuot przedstawia drug? drog?. Po ?wi?cie Szawuot jest wielki okres bez ?adnych ?wi?t, a? do Rosz HaSzana (oko?o 4 miesi?ce p??niej). Przes?anie dla nas jest takie, ?e w Pesach rozpoczynamy pierwsz? drog? s?u?by do Haszem; w Szawuot rozpoczynamy drug?; a potem mamy 4 miesi?ce dla po??czenia tych dw?ch dr?g razem, aby by? ?ca?ym? przy ?wi?cie Rosz HaSzana. Oby si? nam uda?o.

Pozdrowienia z Jerozolimy,
Rabin Icchak Rapoport