Szminia – ?semka – Paraszat Szmini

Number eight made of seashells. Isolated on white. 3d renderMaharal z Pragi wyja?nia, ?e numer sze?? reprezentuje naturaln? pe?ni? wszystkich sfer i kierunk?w ?wiata.?

Sze?? sk?ada si? z czterech kierunk?w na kompasie, oraz dw?ch z g?ry i do?u. Te sze?? kierunk?w oraz dodatkowy punkt – centrum, tworz? cyfr? siedem. Siedem, to Szabat, to jest ta cudowna w?a?ciwo?? natury oraz przyrody, do tworzenia doskona?ej r?wnowagi, do wytwarzania ca?o?ci, tak doskonale wywa?onej, ?e jej pi?kno budzi podziw. Siedem to apogeum stworzenia, Bosko?? wyra?ona poprzez naturalne zjawiska.

W tym tygodniu mamy do czynienia z ?semk?. ?semka jest niezwyk?a i wyra?nie znajduje si? poza sfer? natury; powy?ej natury.

Siedem to jest codzienna rzeczywisto?? narodu ?ydowskiego. W j?zyku hebrajskim tylko jeden dzie? tygodnia, si?dmy dzie? ma nazw? – Szabat, wszystkie pozosta?e dni s? liczone tylko w stosunku do Szabatu. Osiem jest rzeczywisto?ci? historyczn? Narodu Izraela. Co roku wspominamy o tragediach, kt?re nas spotka?y i o cudach, kt?re pozwalaj? nam na kontynuacj?.

B-g postanowi? wnie?? swoj? obecno?? do Miszkanu ?smego dnia, by podkre?li?, ?e pochodzenie i charakter Izraela s? ponad natur?. Si?dmy dzie?, Szabat, jest zawsze dniem odpoczynku. Odpoczynek jest naturalnym zako?czeniem danego cyklu, gdy limit zostanie osi?gni?ty, oznacza to czas na przerw?. Osiem to mo?liwo?? rozwoju, nie pomimo naszych, ogranicze?, lecz poprzez te ograniczenia i raczej z ich powodu.

Istniej? dwa inne ?sme dni wspomniane w Torze opr?cz naszej Parszy: Brit mila (obrzezanie) oraz Szmini Aceret. Widzimy, ?e ten pomys? zwi?zany z ?smym dniem, dotyczny nieograniczonych mo?liwo?ci poprzez ograniczenie, zar?wno w kontek?cie historycznym (inaguracja Miszkan), osobistym (Brit mila) jak i religijnym (Shmini Aceret). Tak wi?c, jest to wszczepione we wszystkie aspekty naszego funkcjonowania jako ?yd?w.

Jest pi?kny moment w naszej Parszy, gdy Moj?esz upomina syn?w Aarona, za nieprawid?owe dzia?anie, a p??niej Aron podaje usprawiedliwienie ich dzia?a?. Tora m?wi, ?e Moj?esz pr?bowa? udowodni?, ?e mia? racj? lub szuka? usprawiedliwienia dla swojej pomy?ki, lecz zwyczajnie si? uradowa?. Raszi wyja?nia, ?e nie to ?e Moj?esz wstydzi? si? przyzna?, ?e nie zna? tej Halachy. Moj?esz, ten wz?r Tory i nauczania, by? szcz??liwy, ?e dowiedzia? si?, czego nie wie. Odnajduj?c ograniczenie swojego rozumienia Tory ucieszy? si?, bo przez to odkrycie, m?g? przezwyci??y? t? niewiedz?, uzupe?ni? j? i pokona?. Przyznaj?c si? do ograniczenia, umo?liwi? sobie rozw?j.

Zdolno?? B-ga do spocz?cia i zamieszkania w dowolnym miejscu, a w szczeg?lno?ci w Miszkanie – w strukturze z metalu, drewna i tkaniny, jest prawdziwie nadprzyrodzona. Podobnie, jak to, ?e B-g wybiera swoj? obecno?? w narodzie, a zw?aszcza w tak ma?ym i trudnym do pokierowania, jak Izrael, przewy?sza wszelkie cuda. Wydaje si? jednak, ?e w?asnie ta ograniczono?? charakterystyczna dla tych rzeczy jest, tym czego pragnie B-g! Przecie? nie mo?emy przekroczy? swoich granic, je?li nie wiemy, gdzie one s? i gdzie mamy rozpocz?? sw?j rozw?j. W tym tygodniu uczymy si?, ?e mamy si? cieszy?, gdy odkrywamy swoje ograniczenia, bo w?a?nie one umo?liwiaj? nam wzrost.

Szabat Szalom,
Z mi?o?ci?, Jehoszua