Broszura z okazji Dnia Niepodleg?o?ci Izraela opublikowana po raz pierwszy w j?zyku polskim

Ok?adka broszury wydanej po polsku z okazji Dnia Niepodleg?o?ci
Ok?adka broszury wydanej po polsku z okazji Dnia Niepodleg?o?ci

W tym roku, ?ydzi w Polsce maj? jeszcze jeden pow?d do ?wi?towania Dnia Niepodleg?o?ci Izraela: pierwsza w historii broszura w j?zyku polskim z okazji ?wi?ta Jom Ha’atzmaut zosta?a wydana przez Shavei Israel. Powstanie ksi??eczki jest wynikiem prawdziwej pracy zespo?owej. Pomys?odawc? jest wys?annik Shavei israel do Krakowa rabin Avi Baumol. Zauwa?y?, ?e cho? polska spo?eczno?? ?ydowska odnosi si? entuzjastycznie do pa?stwa Izrael nie mia?a nigdy w?asnego przewodnika po zwyczajach i modlitwach zwi?zanych z tym dniem. Rabin Baumola napisa? i przygotowa? teksty, Olga, m?oda dziewczyna, kt?ra dzi?ki seminarium Shavei Israel odwiedzi?a w 2014 Izrael przet?umaczy?a je na polski, a pracownice Shavei Israel Tzivia Kusminksy i Esther Surikova stworzy?y grafik?. Rabin Baumola i jego zesp?? pracowali bardzo szybko – w nieca?e trzy tygodnie stworzyli 60-stronicow? ksi??k?, kt?ra zawiera artyku?y na temat Jom Ha’atzmaut napisane przez rabina Baumola, naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha oraz dyrektora Shavei Israel Michaela Freunda. Booklet zawiera pe?ny tekst (w j?zyku polskim i hebrajskim z transliteracj?) modlitw recytowanych podczas wieczornego nabo?e?stwa w Dniu Niepodleg?o?ci, klasyczne utwory z Erec Israel ?piewane podczas tradycyjnego ?wi?tecznego posi?ku, a nawet kilka izraelskich przepis?w na falafel i sa?atk? z og?rkiem i pomidorem.

Pi??dziesi?t egzemplarzy broszury na temat Dnia Niepodleg?o?ci zosta?o wydrukowanych i rozdystrybuowanych w Krakowie. Wszyscy b?d? mieli mo?liwo?? pobrania bezp?atnej broszury na iPhone’a i iPada.

Je?eli jeste? polskoj?zyczn? osoba i chcesz przeczyta? nasz? broszur? naci?nij poni?szy link, a b?dzie ona w drodze do Ciebie!

Polska broszura na ?wi?to Jom Ha’atzmaut

Szcz??liwych 67-tych urodzin pa?stwa Izrael ?yczy Shavei Israel – niezale?nie gdzie si? znajdujesz ? w Polsce czy w Peru, a mo?e gdzie? pomi?dzy.

Ok?adka broszury wydanej po polsku z okazji Dnia Niepodleg?o?ci