Stosunek Narodu Izraela wobec Haszem kontra stosunek Narodu Izraela wobec innych Narod?w

Prorok Izajasz napisa?, ?e Nar?d Izraela ma by? ??wiat?em dla narod?w ?wiata?. Wydawa?oby si?, ?e Izajasz nakazuje nam pokazywa? innym narodom ?wiata jak s?u?y? Haszem. Je?li zobaczymy w Ksi?dze Psalm?w to wydawa?oby si? jednak, ?e otrzymujemy inny obraz. Na pocz?tku rozdzia?u 96 czytamy najpierw o stosunku narodu Izraela wobec Haszem a potem o stosunku narodu Izraela wobec innych narod?w. Wobec Haszem jest napisane: ??piewajcie do Haszem now? pie??, ?piewajcie do Haszem ca?a ziemio. ?piewajcie do Haszem itd…?. Widzimy, ?e stosunek narodu Izraela wobec Haszem jest nazwany ?piewem. G??bsze znaczenie hebrajskiego s?owo ?piew ? czyli szir ? jest faktycznie bardzo inspiruj?ce. S?owo szir (???) sk?ada si? z tych samych literek, co s?owo jaszar (???), co oznacza ?prosto?. ?piew jest wyra?eniem najg??bszych uczu?. W Torze widzimy dodatkowo, ?e ?piew jest wyra?eniem uczu? bez przemy?lenia; jak napisane: ?Wtedy za?piewa? Moj?esz i dzieci Izraela..? (Szemot, rozdzia? 15). Za?piewali bez zastanowienia si?, bez planowania. ?piew ??czy bezpo?rednie g??bia i korzenie naszej duszy do ich odpowiednych jakby ?miejsc? w sferze duchowej. Dlatego ?piew jest ogromnie warto?ciowy, ale tylko i wy??cznie, je?li wywodzi si? z dobrego miejsca. Szir (?piew) idzie jaszar (prosto) do swojego miejsca w sferze duchowej i dlatego b?dzie wszystko zale?e? od jego punktu wyj?cia. Tylko, je?li punkt wyj?cia jest dobry to r?wnie? punkt doj?cia b?dzie dobry. Szir mo?e opisywa? stosunek narodu Izraela do Haszem tylko, dlatego ?e nar?d Izraela posiada tradycj? Abrahama, Icchaka, Jaakowa, Moj?esza, Aharona, Dawida i Salomona. Punkt wyj?cia jest dobry i dlatego punkt doj?cia b?dzie te? dobry.

Stosunek narodu Izraela wobec innych narod?w jest opisany inaczej. W kontynuacji ww. psalmu czytamy: ?Opowiadajcie w?r?d narod?w Jego chwa?? i Jego cuda po?r?d wszystkich lud?w.? Zwr??my uwag?, ?e nakazano nam opowiada? innym narodom o chwale Haszem i Jego cud?w, ale nie nakazano nam pokazywa? im nasz? w?asn? s?u?b? do Haszem.

Nale?y r?wnie? zrozumie? g??bsze znaczenie hebrajskiego s?owa lesaper, czyli ?opowiada??.

S?owo lesaper/opowiada? ma ten sam korze? jak s?owo lispor, co oznacza liczy?. Jaki jest ??cznik mi?dzy ?opowiada?? i ?liczy??? Rabbi Szimszon Rafael Hirsch (19-y wiek; Frankfurt nad Menem) t?umaczy?, ?e korze? s?p?r? (???) oznacza ???czenie oddzielnych przedmiot?w do ca?ej jednostki?. Tak funkcjonuje np. opowie??. Opowie?? ma powiedzmy 100 zda?. Ka?de odr?bne zdanie nie tworzy ?adn? opowie??, ale je?li po??czymy wszystkie zdania razem to mamy nagle jedn? ca?? opowie??. Tak samo w liczeniu. Przyk?adowo liczba 100 oznacza, ?e patrzymy na sto indywidualnych jednostek jako jedn? wielk? jednostk? pomimo, ?e w tym samym czasie uznajemy r?wnie? indywidualno?ci ka?dej z ma?ych jednostek.

Wobec innych narod?w ?wiata, kt?rzy nie posiadaj? tradycj? naszych przodk?w, nale?y lesaper, czyli opowiada? ?ub ??czy? razem r??ne jednostki duchowe spo?r?d ca?ej szeroko?ci naszej Tory. Jednemu narodowi b?dzie inspirowa?a np. Ksi?ga Bereszit; drugiemu Ksi?ga Szemot; trzeciemu Ksi?ga Wajikra, itd. Ka?dy nar?d znajdzie to, co jemu bli?ej do serca; a nar?d Izraela ma by? zwi?zany z ca?o?ci? Tory.

Teraz potrafimy te? zrozumie?, dlaczego Izajasz nazwa? nas w?a?nie ??wiat?em? dla narod?w ?wiata. Czy byli?cie kiedy? w ciemnym pomieszczeniu i zapalono nagle jedn? mocn? lamp?, kt?ra si? wam ?wieci?a w oczy? Trwa?o jakie? 10 sekund a? oczy si? przyzwyczai?y, ale nawet potem nie potrafili?cie widzie? wygl?d samej lampy, bo ona by?a w ciemno?ci z ty?u silnego ?wiat?a. Inaczej jest np. ze ?wiat?em ognia. Ogie? jest ?wiat?em sam w sobie i dlatego wida? sam ogie?, a nie tylko jego ?wiat?o jak w przypadku lampy. Zwr??my uwag?, ?e mamy by? ?wiat?em dla narod?w ?wiata, a nie ogniem dla narod?w ?wiata. Rozpowszechniamy wiedz? o Niesko?czonym Haszem, ale nie z intencj?, ?eby inni stali si? tacy sami jak my.

Pozdrowienia z Jerozolimy,
Rabin Icchak Rapoport