Pasterz i ?wiat?o dla Narod?w ?wiata

1897353-5Psalm 95 rozpoczyna si? z wersetami, kt?re wyra?aj? dualistyczn? struktur? w definicji sposobu zwracania si? do Haszem. Ka?dy z pierwszych trzech werset?w sk?ada si? z dw?ch cz??ci. Z tego mo?emy wnioskowa?, ?e te wersety s? paralelne wobec siebie; pierwsza cz??? ka?dego z nich jest paralelna z pierwsz? cz??ci? ka?dego innego z nich i tak dalej. Aby ?atwiej zrozumie? zrobi?em malutk? tabelk?:

Werset nr Cz??? nr 1 Cz??? nr 2
1 Za?piewajmy do Haszem zakrzyknijmy dla Opoki naszego zbawienia.
2 P?jd?my przed Jego oblicze z wdzi?czno?ci? i pieszni? zakrzyknijmy do Niego.
3 Bo wielkim Bogiem Jest Haszem i wielkim Kr?lem nad wszystkimi si?ami.

Zwr??my uwag? nad specyficzn? paralelno?ci? dw?ch pierwszych werset?w, kt?re oba maj? czasownik zakrzyknijmy w swoich drugich cz??ciach. Rabini t?umaczyli, ?e pierwsze dwa wersety opisuj? spos?b, w kt?rym Nar?d Izraela zwraca si? do Haszem; natomiast trzeci werset opisuje spos?b innych narod?w. My zwracamy si? od razu do Haszem imiennie ? ?Za?piewajmy dla Haszem!? Natomiast inne narody musz? najpierw uzna? Boga – czyli uzna? Tw?rc? wszech?wiata; a tylko potem potrafi? Go nazwa? Jego imieniem ? ?wielkim Bogiem Jest Haszem?. Podstaw? stosunku Narodu Izraela do Haszem pochodzi od osobistego do?wiadczenia naszych przodk?w przy g?rze Synaj 3300 lat temu. Na podstawie tego do?wiadczenia mo?emy zwraca? si? do Haszem od razu po Jego Imieniu. Inne narody z drugiej strony, musz? najpierw sami zrozumie?, ?e istnieje Tw?rca wszech?wiata i tylko potem mog? zapyta? nar?d Izraela, aby on ich nauczy? drogi do Haszem.

Nar?d Izraela ma by? ??wiat?em dla narod?w ?wiata?, ale nie mo?na by? ?wiat?em, je?li ten, kt?remu si? ma by? ?wiat?em odmawia ?w??czenia lampy?. Co ma nar?d Izraela zrobi?, ?eby inne narody chcia?y go s?ucha?? Jest wiele odpowiedzi na to pytanie; chcia?bym si? skupi? wy??cznie nad jednym. Skoro:

  1. dwa pierwsze wersety opisuj? nasze zwracania si? do Haszem;
  2. i skoro ka?dy z nich ma 2 cz??ci;
  3. i skoro czasownik drugiej cz??ci ka?dego z tych dw?ch werset?w jest zakrzyknijmy;
  4. i skoro trzeci werset ju? opisuje jak inne narody zwracaj? si? do Haszem;

wnioskujemy, ?e zakrzyknijmy opisuje spos?b, w kt?rym nar?d Izraela rozg?asza istnienie Haszem w?r?d narod?w ?wiata. Zanalizujmy czasownik zakrzyknijmy, po hebrajsku naria (????). Czasownik naria oznacza w zasadzie rzeczy ?zaalarmowa?? i od niego pochodzi np. s?owo ?terua?, czyli ten d?wi?k z szofaru, kt?ry nas budzi, alarmuje i straszy. Korze? tego czasownika sk?ada si? z liter rejsz, ajin, ajin (???) i jest etymologicznie bardzo podobny do czasownika ?zaspakaja? potrzeby? lub ?prowadzi? do pastwiska?, kt?ry sk?ada si? z liter rejsz, ajin, hej (???). Widzimy z tego, ?e s?owo naria opisuje alarm, kt?ry d?wi?czy dla dobra tych ludzi, kt?rzy maj? go s?ysze?. I tutaj jest sedno sprawy. Nar?d Izraela ma by? jak pasterz wobec innych narod?w; pasterz, kt?ry gwi?d?e gwizdkiem, aby uratowa? owce od wilka. Przez ponad 2000 lat inne narody t?pili nar?d Izraela i nie mogli?my wykonywa? funkcj? pasterza. Od stworzenia pa?stwo Izrael zacz??o si? zmienia? i pa?stwo Izrael robi wszystko, ?eby pom?c ludziom we wszystkich kra?cach ?wiata. Ludno?? Izraela stanowi mniej ni? 1% ludno?ci ?wiata, ale oko?o 30% ratownik?w w Nepalu s? z Izraela. Liczby m?wi? same za siebie.

Pozdrowienia z Jerozolimy,

Rabin Icchak Rapoport