Paraszat Chukat

FP-jPomi?dzy fragmentem Tory z ubieg?ego tygodnia, a parsz? z tego tygodnia, przemija nagle trzydzie?ci osiem lat. Prawie po?owa tekstu Tory jest po?wi?cona opisom pierwszych dw?ch lat Izraelit?w w ich drodze z Egiptu do Izraela. Tora tak?e szczeg??owo opisuje nam ofiary z?o?one w Miszkan przez ka?dego z dwunastu przyw?dc?w plemion, mimo ?e jedena?cie z tych ofiar by?o identycznych. Dlaczego wi?c nie zu?y? odrobin? wi?cej atramentu na opis tych trzydziestu o?miu lat?

Chefec Chaim w swoim kompendium na temat prawa ?ydowskiego uczy, ?e przepisuj?c zw?j Tory wa?ne jest nie tylko by wszystkie litery by?y w ca?o?ci i bez skazy, ale tak?e, je?li kt?rakolwiek z bia?ej przestrzeni otaczaj?cej litery jest niepe?na, to ca?y pergamin jest nieprawid?owy. R?wnie wa?ne jak kszta?t i wielko?? ka?dej litery s? przestrzenie pomi?dzy nimi. Podobnie Midrasz stwierdza, ?e tekst Tory jest jak czarny ogie? na bia?ym ogniu. W tek?cie Tory ma znacznie zar?wno to, o czym si? wspomina jak i to, co zosta?o pomini?te. Dlaczego wobec tego, o latach pomi?dzy narracj? obu parsz nie ma wzmianki?

Chronologicznie wed?ug Ibn Ezra ostatnie zdarzenie, kt?re zosta?o opisane tu? przed ?mierci? Miriam, to oszczerczy raport wys?annik?w, kt?rzy powr?cili z Ziemi Izraela. Kiedy synowie Izraela us?yszeli taki lekcewa??cy raport, za?amali si?. Zamiast podej?? i podbi? ziemi? Izraela ludzie porzucili swoje przeznaczenie i skazali si? na ?mier? na pustyni. Pierwsze dwa lata przed raportem szpieg?w to historia Izraela wznosz?cego si? w kierunku swojego przeznaczenia, a co si? dzieje w czasie tych kolejnych trzydziestu o?miu lat?

Talmud naucza, ?e gdy kto? ?a?uje za swoje przewinienia ze strachu przed B-giem, to ten grzech zostaje potraktowany tylko jako grzech pope?niony przypadkiem a nie celowo. Natomiast, gdy kto? nawraca si? z mi?o?ci do Boga, wtedy ka?dy poprzedni grzech podliczony zostaje jako zas?uga. D??eniem ka?dego cz?owieka powinien by? powr?t do Boga w mi?o?ci! Gdy w ko?cu cz?owiek osi?ga sw?j cel, ka?dy jego poprzedni krok, nawet gdy by? w przeciwnym kierunki liczy si? jako ten, kt?ry doprowadzi? go do w?a?ciwego punktu.

S?owo Tora oznacza nauk?. To co znajdujemy w Torze, to nie jest opowie?? o idealnej drodze bezgrzesznych ludzi, ale raczej zmagania ludzi, kt?rzy pr?buj? umie?ci? Boga w centrum swojego ?ycia. P?ki co? jest wyzwaniem i prowadzi do rozwoju, nawet gdy towarzyszy temu grzech, to jest to warte nauki. Kiedy synowie Izraela porzucili zamiar wej?cia do ziemi Izraela odrzucili swoja drog? i cel ?yciowy. Gdy przestali posuwa? si? do przodu, nie byli w stanie ju? niczego nas nauczy?.

Bezpo?rednio przed powrotem narracji otrzymujemy prawa pouczaj?ce nas o czysto?ci i nieczysto?ci zwi?zanej z cia?em zmar?ego. Zostaj? one wprowadzone jako “hok/chukim”, ustawa, kt?ra wydaje si? nie mie? sensu. Umieszczenie tych przepis?w dotycz?cych ?mierci, szczeg?lnie tutaj, w tek?cie jest wskaz?wk?, m?wi?c? nam, co si? wydarzy?o. Te trzydzie?ci osiem lat, to czas na wymarcie pokolenia, kt?re opu?ci?o Egipt. Natychmiast po opisie praw tekst obwieszcza nam, ?e Miriam zmar?a.

Te dwie s? sobie przeciwstawne: ?mier? sprawiedliwej Miriam wobec ?ycia sze?ciuset tysi?cy ludzi, kt?rzy zgin?li na pustyni. Pokolenie pustyni odrzuci?o ziemi? Izraela i cel, dla kt?rych zosta?o wyprowadzone z Egiptu. ?ycie w opozycji do celu nadanego przez B-ga nie jest warte opisu. Miriam tu jest wspomniana jako kontrast wobec pokolenia pustyni. Jej ?ycie by?o tak przepe?nione celem, ?e nawet jej ?mier? ma znaczenie dla narodu i ?wiata.
“Jedyn? pewn? rzecz? w ?yciu jest ?mier? i podatki” – powiedzia? Benjamin Franklin. ?mier? jest “Chukim/hok”, ostateczn? regu?? ?ycia, kt?rej nie jeste?my w stanie zrozumie?. ?ycie jest niesamowit? i pi?kn? rzecz?, B-g chce by?my je kochali i trzymali si? tego. Wszystko, co przeciwstawia si? ?yciu jest dla nas na poziomie emocjonalnym niepoj?te. Parshat Chukat przychodzi, aby nas pouczy?, ?e mo?emy nada? znaczenie ka?demu z aspekt?w naszego ?ycia tak, aby ono nada?o sens nawet ?mierci, ale bro? B-?e nie odwrotnie!

Szabat Szalom!
Serdecznie,
Yehoszua