“Jest taka sprawa…” – Paraszat Matot Masei”

imagesMoj?esz gromadzi przyw?dc?w Izraela podczas specjalnego posiedzenia. To jest jego ostatnia szansa na przekazanie swojej filozoficznej wizji przyw?dctwa. Przemawia do ???? ?????- przyw?dc?w plemion, czyli przysz?ych przyw?dc?w narodu, kt?rzy zaraz po wej?ciu do Kanaanu rozejd? si? ze swoimi plemionami do przydzielonych ziem. Plemi? Aszer b?dzie na p??nocy, Beniamin w centrum a na po?udniu Juda, ka?de plemi? b?dzie dzia?a?o odr?bnie w ramach konfederacji ziem obj?tych przez nar?d.

Co Moj?esz uwa?a za istot?, per?? m?dro?ci przyw?dcy, wobec kt?rej reszt? uwa?a jedynie za komentarz? To “nedarim” – obietnice, przysi?gi. Nedarim? Czy naprawd? nie ma on wa?niejszych spraw i praw do przekazania?
Nie.
Si?a przyw?dztwa mo?e wzrosn?? lub zmale? w zale?no?ci od tego jaka jest twoja prawdziwa odpowied? na kilka prostych pyta?: Czy umiesz dochowa? swoich obietnic? Czy nie dajesz z?udnych nadzieji? Czy umiesz dotrzyma? s?owa? Je?li sk?adasz fa?szywe obietnice, mo?esz straci? szacunek, pos?usze?stwo podw?adnych, i sta? si? w ich oczach “kolejnym politykiem”.

Tora pos?uguje si? bardzo mocnym j?zykiem opisuj?c znaczenie i ?wi?to?? danego “s?owa”: ?? ??? ????, niech twoje s?owa nie b?d? sprofanowane. S?owo ??? odnosi si? do (hol) ???, kt?re oznacza zwyk?y dzie? tygodnia lub ?wiecko??, ale tak?e odnosi si? do ????? ???- bezczeszczenia imienia B-ga. ????? ??? (Hilul Ha-Szem) to dla nas antyteza ?ydowskiej ideologii, ale je?li chodzi o (bezczeszczenie s??w) ????? ??? jeste?my o wiele bardziej tolerancyjni.

Kr?l Dawid w XV Psalmie wylicza cnoty tego, kt?ry zas?uguje, aby zamieszka? w namiocie Boga: ???? ???? ????? ??? ????? ??? ????? – Chodzi z prostot?, dzia?a sprawiedliwie oraz m?wi prawd? w swoim sercu. Nast?pnie wymienia moralne przymioty tej uczciwej osoby i dodaje ???? ???? ??? ???, pr?dzej zaprzysi_?gnie si? z?u ni? nie dotrzyma danego s?owa.

M?wi? prawd? w swoim sercu, jest kluczem tej ca?ej postawy. Mo?emy ok?amywa? innych wok?? nas, ale nie mo?emy oszuka? samego siebie. W g??bi serca wiemy, kim jeste?my i co prezentujemy na zewn?trz. Najpierw musimy m?wi? prawd? w naszych sercach, w naszym wn?trzu. Musimy te? przyswoi? sobie dog??bnie: ?? ??? ????, ??? ????? ???? ???? – nie sprofanuje swoich s??w i wszystko co wypowiedz? jego usta uczyni. Zanim staniemy si? liderami musimy zada? sobie pytanie, czy jeste?my godni cudzego zaufania. To przymioty prawdziwego lidera.