Paraszat Devarim

????Mosze stoi przed narodem, kt?ry prowadzi? przez ostatnie czterdzie?ci lat i o kt?rego potrzeby zawsze dba?. Teraz tu? przed przej?ciem przez Jordan jedyn? rzecz jak? nam przekazuje to nagana. Od czterdziestu lat Mosze otacza? opiek? wszystkie potrzeby naszego narodu, wiele razy broni? nas przed gniewem B-ga! A teraz pod koniec swojego ?ycia, nie mo?e nam doda? cho? troch? otuchy? Nawet Haftarah z tego tygodnia kontynuuje w tym samym duchu i czytamy nagany od Izajasza. C?? takiego uczynili?my, aby na to zas?u?y??

Jeste?my obecnie w okresie ?a?oby, kt?ry poprzedza dzie? Tisza be-Aw upami?tniaj?cy zniszczenie obu ?wi?ty?. To ostatni Szabat przed Tisza be-Aw. To jest Szabat Hazon, czyli Szabat Wizji. Rabin Icchak z Berdyczowa Levi uczy, ?e w?a?nie w Szabat Hazon je?li kto? na to zas?uguje otrzyma wizj? Trzeciej ?wi?tyni.

Zniszczenie ?wi?tyni to strata, kt?ra wci?? nas dotyczy. Op?akujemy j? codziennie i prosimy o jej odbudow? z ka?d? nasz? modlitw?. Niezale?nie od tego jak tragiczna jest dla nas utrata ?wi?tyni, nasz nar?d nie podda? si? i nie wyrzek? si? swojego celu ukazania ?wiat?a B-?ego na tym ?wiecie.

Sytuacja kryzysowa cz?sto motywuje do rozwoju i wzrostu. Gdy spotyka nas wielka strata mamy tendencj? do zamkni?cia si? w sobie. Je?li jednak uda nam si? uwolni? si? od takiej rozpaczy, to sama strata mo?e sta? si? czynnikiem popychaj?cym nas do wi?kszego sukcesu. Zniszczenie ?wi?tyni i p??niejsze wygnanie narodu Izraela zaowocowa?o rozprzestrzenieniem etycznego monoteizmu do najdalszych zak?tk?w ?wiata.

Tylko dzi?ki temu, ?e ca?y nar?d ma wsp?ln? wizj? odnowy ?wi?tyni oraz dzi?ki temu, ?e zrozumieli?my przyczyny jej zniszczenia, jeste?my w stanie przetrwa? to okrutne wygnanie. Obie ?wi?tynie zosta?y nam odebrane, bo nie chcieli?my wype?ni? naszego ?ycia, takim stopniem ?wi?to?ci, jakiego wymaga obecno?? B-ga! Wielokrotnie nasi kolejni prorocy i m?drcy ostrzegli nas i gromili bez skutku, a? w ko?cu B-g da? nam to na co sobie sami zas?u?yli?my.

Zniszczenie ?wi?tyni i wygnanie nie s? kar? za nasze czyny, ale s? one naturaln? ich konsekwencj?. B-g pragnie by? blisko nas, ale musimy zrobi? dla niego miejsce. B-ga pragnienie, aby by? ze swoim narodem jest tak wielkie, ?e nawet histori? ukszta?towa? w taki spos?b, ?e gdy raz po raz oddalamy si? od niego, nast?puj? w?wczas takie wydarzenia, kt?re przypominaj? nam o naszej prawdziwej drodze.

Teksty liturgiczne przeznaczone na ten tydzie?, przekazuj? nagan?, poniewa? teraz mamy Szabat Wizji. Szabat, w kt?rym musimy widzie? wyra?nie. Nie zrozumiemy, jak ma wygl?da? nasze odkupienie i odnowa, je?li nie dostrze?emy sk?d ono ma nadej?? i co musimy w sobie poprawi?, aby urzeczywistni? t? wizj?. Nagany, kt?rym poddaj? nas prorocy wynikaj? z ich g??bokiej wiary w zaszczepion? si?? i potencja? naszego narodu. Jeste?my os?dzani dlatego, ?e jeste?my kochani, mo?e i trudno, to ud?wign??, ale w ten spos?b otrzymujemy wskaz?wki i drog? do naszego prawdziwego celu – ?wiata pe?nego ?wiat?a i mi?o?ci. Miejmy wi?c wiar? w zaufanie, kt?rym B-g nas obdarza.

Szabat Szalom!
Serdecznie,
Yehoshua