Odbijanie si? od dna – Paraszat Waetchanan

f110724yz07-_90Chazal tak zaaran?owali kalendarz, ?e Parszat Devarim zawsze przychodzi przed Tisza BeAV. Zrobili to celowo, aby przygotowa? nas mentalnie na churban – dewastacj? ?wi?tyni. Przypominaj? nam, jak wiele nieszcz??? sami na siebie sprowadzili?my ????????? ????? – ze wzgl?du na ilo?? naszych grzech?w. W wersecie wype?nionym patosem czytamy o tym, jak Mosze, nasz wielki obro?ca i wstawiciel przed Bogiem, za?amuje si?. W tym duchu te? jest Haftara z Jeremiasza, przygotowujemy si?, na op?akiwanie naszego w?asnego upadku.

Chazal tak zorganizowali kalendarz, ?e po Tisza be-Av zawsze nadchodzi parszat Waetchanan. Celowo uczynili to, aby pokaza? nam jak z wytrwa?o?ci? Mosze i dzieci Izraela zareagowali na przeciwno?ci losu i kl?ski. Owszem p?acimy za nasze grzechy i jeste?my na wygnaniu, ale parszat Waetchanan prezentuje antidotum: “A teraz, Izraelu, ???, s?uchaj i przestrzegaj micwot i zasad ?ycia ?ydowskiego, kt?rych Moj?esz ci? naucza. S?uchaj ich, aby? ?y? i powr?ci? na ziemi?, kt?r? B?g Ci obieca?”.

W tej jednej parszy pojawiaj? si? trzy wa?ne parsze: pierwsz? jest micwa i obietnica teszuwa – ?alu za grzechy i powrotu do Boga: ???? ?? ? “??????. Drug? jest dziesi?? przykaza?, a trzeci? Szma. Stanowi? one formu?? na ?ycie w ?wiecie po upadku ?wi?tyni. Dotkn??o Ci? nieszcz??cie? Prze?ywasz tragedi?? Uznaj, wi?c ?e wci?? jeste? cz??ci? przymierza, znajd? drog?, dostosuj si? do fundamentalnych zasad relacji Boga z Jego narodem. Uczy? to a nie zginiesz.

?ydzi podczas swojej wielowiekowej historii ci?gle byli zmuszeni do zmierzania si? z przeciwno?ciami losu, reagowania na kl?ski. Podczas gdy niekt?re narody mog? pogr??y? si? w przygn?bieniu, ?ydzi zawsze znale?li spos?b, aby odbi? si? od dna. Prze?ladowani? Tak. Na wygnaniu przez tysi?ce lat? Tak. Ale zawsze nar?d Izraela wraca, zdaj?c sobie spraw? z tego, ?e mo?emy odbudowa? nasze ?ycie emocjonalne, religijn? duchowo??, a nawet odzyska? nasz utracony ukochany kraj.

Parszat Waetchanan nas pociesza i dodaje nam si? by wr?ci? do siebie, naszej Tory, naszego narodu i naszej Ziemi Obiecanej.