Shavei Israel pomaga ?ydom na ca?ym ?wiecie

matanel

Wspiera te? wszelkiego rodzaju projekty w Polsce. Dzi?ki finansowemu wparciu powstaj? modlitewniki i booklety na ka?de ?wi?to, organizowane s? seminaria, szabatony, wyjazdy, wyk?ady i cotygodniowe spotkania w wi?kszo?ci Polskich miast. Emisariusze Shaveia nie tylko w Warszawie, Krakowie, Katowicach czy ?odzi staraj? si? odpowiada? na potrzeby polskich ?yd?w. Do tej pory Shavei wspiera? przede wszystkim osoby doros?e. Do?o?y? pieni?dze do mieszkania trzech studentek w Katowicach, do wyprawy senior?w z Krakowa do Izraela czy intensywnego weekendu nastolatk?w z Warszawy. Tym razem jednak Shavei pomo?e dzieciom! W jaki spos?b? Dzi?ki pieni?dzom podarowanym przez organizacj? Shavei Israel zosta?y pokryte koszty wysy?ki z Izraela do Polski materia??w edukacyjnych. W ?odzi powstaje pierwsze od lat ?ydowskie przedszkole. Przy ul. Pomorskiej 18, w budynku Gminy Wyznaniowej maluchy b?d? mog?y sp?dza? codziennie czas ucz?c si? alfabetu hebrajskiego, historii Izraela, kultury ?ydowskiej i przede wszystkim podstaw judaizmu. ?eby jednak by?o to mo?liwe najpierw trzeba by?o kupi? odpowiednie do tego materia?y, a potem je wys?a?. Dzi?ki Shavei Israel sta?o si? to mo?liwe! W Izraelu zosta?y kupione liczne puzzle z wizerunkami Arki Noego, walki Goliata z Dawidem i przygotowa? szabatowych. Dzieci b?d? mog?y pogra? w memory z obrazkami szofaru, cha?ki, cicitu i etroga. Przy okazji ka?dego ?wi?ta tak jak dzieci w Izraelu przedszkolaki w ?odzi b?d? kolorowa?y specjalnie dla nich sprowadzone kolorowanki, z r??nego rodzaju materia??w zbudowa? Bet haMigdasz czy zrobi? ozdoby do suki. Na ?cianach zawisn? rysunki ?ydowskich u?miechni?tych dzieci, tablica z hebrajskimi literkami oraz teksty b?ogos?awie?stw. W k?cie b?d? sta?y zabawki w kszta?cie kielicha kiduszowego czy pluszowa Tora. Do Polski z Izraela przylecia?o r?wnie? sporo ksi??ek i p?yt dla dzieci w ka?dym wieku. Opowie?ci biblijne, popularne w Izraelu historyjki, bajki i najnowsze pozycje w wersji papierowej z pi?knymi obrazkami oraz ?ydowskie piosenki znane na ca?ym ?wiecie.
Dzi?ki wsparciu Shavei Israel ju? w sierpniu sala gminy zape?ni si? zabawkami dost?pnymi w ka?dym przedszkolu w Izraelu. A od wrze?nia dzieci b?d? mog?y korzysta? z nich codziennie.