Paraszat Szoftim

BDHalichotDuchowe dobro narodu zale?y od jako?ci spo?ecze?stwa. Gdy sprawiedliwo?? jest wypaczona to i duchowy wzrost jest nieosi?galny. W zwi?zku z tym Paraszat Szoftim jest jedn? z najbardziej istotnych Paraszy. S?u?enie B-gu poprzez d??enie do sprawiedliwo?ci i akt?w mi?uj?cej dobroci jest du?o wa?niejsze ni? s?u?enie Bogu poprzez rytua?. Jest to wyra?nie podkre?lone na pocz?tku naszej Paraszy. Zanimj nast?puje wyliczanie szczeg???w na temat o?tarza, warunk?w jakie musz? spe?nia? ofiary w ?wi?tyni oraz zanim pojawiaj? si? pouczenia o karach dla wielbi?cych bo?ki, B-g poucza nas wyra?nie jak sprawiedliwie ocenia? bli?niego.

Judaizm uwa?a utworzenie s?d?w jako jeden z najwa?niejszych projekt?w realizowanych przez wszelk? cywilizacj?. Spo?ecze?stwo obywatelskie jest niemo?liwe, gdy nie istnieje prawo oraz w?adza, kt?ra je egzekwuje. Jedno z siedmiu praw udzielonych wszystkim narodom, to przykazanie, aby ustanowi? system sprawiedliwo?ci. Ponadto Miszna m?wi: “M?dlcie si? o dobro dla rz?dz?cej w?adzy, bo bez niej cz?owiek ?ywcem po?kn??by swojego s?siada” (Awot 3:2)

Wi?ksza cz??? paraszy z tego tygodnia zajmuje si? wymiarem sprawiedliwo?ci. Po udzieleniu instrukcji dla poszczeg?lnych s?dzi?w, podane s? zasady, kt?re okre?laj?, kto mo?e by? ?wiadkiem. Nast?pnie wyja?nia si? struktur? s?downictwa i s?d?w, kompetencje kr?la s? tu tak?e wyszczeg?lnione i tak dalej. Z wyj?tkiem dziewi?ciu zda? ca?a parasza szczeg??owo porusza zasady funkcjonowania wymiaru sprawiedliwo?ci. Nakazy s?dowe, przeciwko sadzeniu drzew w pobli?u o?tarza, przeciwko ofiarom sk?adanym z niezdatnych do tego zwierz?t, oraz przeciwko czczeniu bo?k?w- idoli, wyr??niaj? si? umiejscowieniem w tej paraszy.

Na pocz?tku paraszy wymienione zosta?y trzy zakazy dla s?dzi?w. Maja oni: “Nie nagina? wyrok?w, nie by? stronniczy i nie przyjmowa? ?ap?wki” (Dwarim 16:19). Gdy te trzy warunki nie s? spe?nione podczas procesu, wtedy wymiar sprawiedliwo?ci staje si? parodi?. Nawet s?dzia o dobrych zamiarach, gdyby opiera? swoje s?dy na swoim wyobra?eniu a nie na tym co jest zgodne z nakazami Halachy, mo?e doprowadzi? do stronniczo?ci i korupcji s?du.

Wyst?puj? tu te? trzy r?wnolegle zakazy. Zakaz stawiania drzewa przy o?tarzu, jak jest w zwyczaju u pogan i wydaje si? ca?kiem niewinnym i dobrym pomys?em, jednak odwraca uwag? od prawdziwej s?u?by na o?tarzu. Nast?pnym krokiem by?oby przyj?cie ofiary ze skaz?, bo przecie? wierzymy, ?e B-gu bardziej zale?y na duchowym a nie fizycznym aspekcie ofiary. Ostatecznie prowadzi?oby to do ca?kowitego zepsucia kultu jedynego prawdziwego B-ga, a wr?cz do ba?wochwalstwa.

Drzewo obok o?tarza stanowi przeszkod? mi?dzy nami i naszej s?u?bie B-gu. Podobnie mo?na by r?wnie? nagina? system sprawiedliwo?ci, aby wydawa? nam si? bardziej odpowiedni. Oferuj?c nieprawid?ow? ofiar? ignorujemy niby drobne szczeg??y na rzecz atrakcyjno?ci ca?ego pakietu. Podobnie jak postrzegamy jak?? osob? ze wzgl?du na jej pozycj? w spo?ecze?stwie, a nie z uwagi dla jej dokona?. A na ko?cu mamy te? paralel? w kt?rej ba?wochwalstwo jest czym? co nas odgradza od B-ga, podobnie jak ?ap?wkarstwo odgradza nas od sprawiedliwo?ci.

Wypaczenie systemu sprawiedliwo?ci to wielka zniewaga wobec B-ga i jest to wr?cz r?wnoznaczne z ba?wochwalstwem. Ten tydzie? rozpoczyna okres czterdziestu dni przed Jom Kipur. Te dni le?? na szali naszego ?ycia. Aby zagwarantowa? nam b?ogos?awie?stwo i ?ycie, musimy teraz po?wi?ci? si? prawo?ci i dba? o sprawiedliwo?? we wszystkich naszych kontaktach z bli?nim. W przeciwnym razie ryzykujemy, ?e nasza s?u?ba na rzecz bli?niego, nie wiele r??ni si? od czczenia obcych bo?k?w.

Szabat Szalom!
Serdeczno?ci,
Jehoszua