Sukot

Sukot to wyj?tkowo wspania?e ?wi?to; tak wiele micw i tradycji spotyka si? w jednym miejscu i czasie. Wreszcie po ponad miesi?cu pracy nad sob? i sprostowaniem naszych czyn?w i wykrocze? oraz po dniu postu wychodzimy na zewn?trz siebie i swoich dom?w, by rozpocz?? budow?. Jeszcze przed rozpocz?ciem si? Sukot do?wiadczamy nauki – dowiadujemy si?, ?e po osi?gni?ciu czegos duchowego potrzebujemy ugruntowac w ?wiecie fizycznym nasze duchowe osi?gniecia. Tak wi?c zaraz po Jom Kipur, najbardziej duchowym dniu w roku, zaczynamy od razu przygotowania do Sukot, najbardziej materialnego ?wi?ta w roku.

Sukot to jedyne ?wi?to, podczas kt?rego Tora wyra?nie nam nakazuje, aby by? szcz??liwym. Co jest ?r?d?em tego szcz??cia? Z pewno?ci? cz??ciowo bierze si? ono z pewnej dziwaczno?ci tego ?wi?ta. Wyobra? sobie, ?e pr?bujesz przekona? grono zazwyczaj racjonalnych ludzi do opuszczenia swoich mieszka? i dom?w na tydzie?, aby mogli sp?dzi? siedem dni nauki jedzenia i spania w s?abo zadaszonej chacie. Potem, gdy ju? tam zamieszkaj?, trzeba im jeszcze nakaza? wymachiwanie dooko?a siebie patykami i pozbawion? sok?w cytryn?. Gdyby nie nasza licz?ca sobie ponad trzy tysi?ce lat tradycja, czy ktokolwiek z nas moglby sobie wyobrazi? co? podobnego? A jednak trwamy i jeste?my w ca?ej Polsce i na ca?ym ?wiecie niezale?nie od wiatru, deszczu i zimna.

To wszystko razem sprawia, ?e po prostu przekaz szcz??cia do nas dociera. Jakie jest rzeczywiste ?r?d?o tego szcz??cia? Nasza pewno?? ze wzrastamy i zbli?amy si? do odkupienia ca?ego ?wiata. Wiemy, ?e przyjd? dni, kiedy arogancja, duma i uprzedzenia b?d? wykorzenione z narodu Izraela i wszystkich narod?w; kiedy to wszyscy ?ydzi b?d? modli? si? i pracowa? dla sukcesu i szcz??cia wszystkich narod?w, nie obawiaj?c si?, ich sukcesow i nie w?tpi?c w ich intencje.

Miszna Pirkei Awot uczy nas, ?e ?wiat opiera si? na trzech rzeczach: Torze, Awoda – ofiarach i modlitwach oraz na Gemilut Chasadim – aktach mi?osierdzia. ?ydowski rok opiera si? na trzech nogach inaczej: Regalim – na ?wi?tach, podczas kt?rych odbywa si? pielgrzymke do Beit HaMigdasz. Te trzy ?wi?ta to Pesach, Szawuot i Sukot. Istnieje bezpo?redni zwi?zek mi?dzy t? Miszn? a trzema ?wi?tami, podczas ktorych pielgrzymujemy. Pesach jest odpowiednikiem Gemilut Chasidim – nar?d Izraela nie zas?ugiwal na wykupienie z niewoli, to by? czysty akt mi?osierdzia ze strony B-ga. Szawuot jest odpowiednikiem Tory – to ?wi?to dotyczy otrzymania Tory. Tak wi?c Sukot odpowiada Awoda – podczas Sukot nar?d sk?ada? ofiary i pracowa? w Beit HaMigdasz przez ca?y dzie?. W godzinach porannych by?y Haszanot a ca?? noc ludzie byli zaj?ci ta?cem na Simchat Beit Haszoewa.

Na innym poziomie te trzy ?wi?ta stanowi? przesz?o??, tera?niejszo?? i przysz?o??. Pesach to przesz?o?? – to narodziny naszego narodu, Szawuot to tera?niejszo?? – jest to jeden dzie? , kt?ry reprezentuje nasze obecne wznoszenie si? do B-ga, a Sukot to przysz?o??! Co Sukot ma wsp?lnego z przysz?o?ci?? Podczas Sukot siedzimy w Sukach, kt?re nie zapewniaj? nam ochrony przed ?ywio?ami, bo wiemy, ?e w przysz?o?ci b?dziemy ?y? w ?wiecie, w kt?rym w og?le nie bedziemy potrzebowa? ochrony fizycznej. Oferujemy ofiary za siedemdziesi?t pierwotnie g??wnych narod?w ?wiata, poniewa? w przysz?o?ci b?dziemy prowadzi? ?wiat w taki spos?b, kt?ry tworzy harmoni? mi?dzy wszystkimi lud?mi i narodami. ??czymy cztery r??ne gatunki ro?lin z lulawem i etrogiem poniewa? w przysz?o?ci b?dzie jedno?? pomi?dzy czterema cz??ciami ka?dej osoby oraz czterema rodzajami ?yd?w. To odpowiada na aspekt Awoda, o kt?rej jest mowa w Misznie, poniewa? kluczowym punktem wszystkich modlitw i ofiar jest dostosowanie si? do woli B-ga, tak aby?my chceli tego co i On chce.

Badania wykaza?y, ?e ludziom sprawia wi?ksz? przyjemno?? planowanie wakacji ni? sam wyjazd na wakacje. Najwi?kszym ?r?d?em szcz??cia jest nasza wiara w przysz?o??. Najlepszy spos?b na uzyskanie dost?pu do tego szcz??cia jest to, aby ?y? w d??eniu do przysz?o?ci, kt?r? mo?emy sobie wyobrazi?. Sukkot jest ?wi?tem podczas, kt?rego realizujemy nasze d??enie do lepszej przysz?o?ci w obecnej, aktualnej chwili.

Hag Sameach!

Serdecznie,
Yehoshua Ellis