Tajemnica za?o?yciela naszego narodu – Paraszat Lech Lecha

W21232Jakie by?o zadanie Abrahama? B?g wybra? go jako ojca narodu, pob?ogos?awi? go, wspar? go i od tej pory sta? si? on bohaterem a nawet ikon? naszej religii i innych religii.?

Znalaz?em tylko trzy miejsca, gdzie B?g nakaza? Abrahamowi, aby ten co? uczyni?.

Za pierwszym razem B-g m?wi do Abrahama “id?”, za drugim razem nakazuje mu aby obrzeza? m??czyzn, a za trzecim razem by poszed? na Har Moria.

Z jednej strony to nie bardzo zrozumia?e, dlaczego B?g nie oczekuje niczego od Abrahama, z drugiej strony odpowied? jest prosta, Abraham ju? by? taki, jakiego chcia? B-g i przecie? dlatego go wybra?! To ciekawe, ?e nic nie jest wspomniane o pocz?tkach ?ycia Abrahama i co go zbli?y?o do B-ga, kim by?, jakie mia? aspiracje i co sobie stawia? za cel. By? mo?e B?g wybra? Abrama dopiero, gdy ten zas?u?y? sobie na miano cz?owieka prawego i dobrego, dbaj?cego o innych.

B?g widzia?, ?e Abraham by? uosobieniem dobroci i prawo?ci, czyli wszystkiego tego co jest potrzebne do budowania rodziny, wsp?lnoty, do przekazania boskiego przes?ania ?wiatu.

Abraham mia? za zadanie:
1. Wyj?? ze swojej ziemi – czyli przekre?li? przesz?o??.
2. Obrzeza? m??czyzn – czyli zaznaczy? tera?niejszo??.
3. Wej?? na wzg?rze Moria…- czyli mia? pokaza?, ?e jest gotowy zrezygnowa? ze swojej przysz?o?ci.
Jakie by?o zadanie Abrahama? B?g wybra? go jako ojca narodu, pob?ogos?awi? go, wspar? go i od tej pory sta? si? on bohaterem a nawet ikon? naszej religii i innych religii.

Znalaz?em tylko trzy miejsca, gdzie B?g nakaza? Abrahamowi, aby ten co? uczyni?.

Za pierwszym razem B-g m?wi do Abrahama “id?”, za drugim razem nakazuje mu aby obrzeza? m??czyzn, a za trzecim razem by poszed? na Har Moria.

Z jednej strony to nie bardzo zrozumia?e, dlaczego B?g nie oczekuje niczego od Abrahama, z drugiej strony odpowied? jest prosta, Abraham ju? by? taki, jakiego chcia? B-g i przecie? dlatego go wybra?! To ciekawe, ?e nic nie jest wspomniane o pocz?tkach ?ycia Abrahama i co go zbli?y?o do B-ga, kim by?, jakie mia? aspiracje i co sobie stawia? za cel. By? mo?e B?g wybra? Abrama dopiero, gdy ten zas?u?y? sobie na miano cz?owieka prawego i dobrego, dbaj?cego o innych.

B?g widzia?, ?e Abraham by? uosobieniem dobroci i prawo?ci, czyli wszystkiego tego co jest potrzebne do budowania rodziny, wsp?lnoty, do przekazania boskiego przes?ania ?wiatu.

Abraham mia? za zadanie:
1. Wyj?? ze swojej ziemi – czyli przekre?li? przesz?o??.
2. Obrzeza? m??czyzn – czyli zaznaczy? tera?niejszo??.
3. Wej?? na wzg?rze Moria…- czyli mia? pokaza?, ?e jest gotowy zrezygnowa? ze swojej przysz?o?ci.
Jakie by?o zadanie Abrahama? B?g wybra? go jako ojca narodu, pob?ogos?awi? go, wspar? go i od tej pory sta? si? on bohaterem a nawet ikon? naszej religii i innych religii.

Znalaz?em tylko trzy miejsca, gdzie B?g nakaza? Abrahamowi, aby ten co? uczyni?.

Za pierwszym razem B-g m?wi do Abrahama “id?”, za drugim razem nakazuje mu aby obrzeza? m??czyzn, a za trzecim razem by poszed? na Har Moria.

Z jednej strony to nie bardzo zrozumia?e, dlaczego B?g nie oczekuje niczego od Abrahama, z drugiej strony odpowied? jest prosta, Abraham ju? by? taki, jakiego chcia? B-g i przecie? dlatego go wybra?! To ciekawe, ?e nic nie jest wspomniane o pocz?tkach ?ycia Abrahama i co go zbli?y?o do B-ga, kim by?, jakie mia? aspiracje i co sobie stawia? za cel. By? mo?e B?g wybra? Abrama dopiero, gdy ten zas?u?y? sobie na miano cz?owieka prawego i dobrego, dbaj?cego o innych.

B?g widzia?, ?e Abraham by? uosobieniem dobroci i prawo?ci, czyli wszystkiego tego co jest potrzebne do budowania rodziny, wsp?lnoty, do przekazania boskiego przes?ania ?wiatu.

Abraham mia? za zadanie:
1. Wyj?? ze swojej ziemi – czyli przekre?li? przesz?o??.
2. Obrzeza? m??czyzn – czyli zaznaczy? tera?niejszo??.
3. Wej?? na wzg?rze Moria…- czyli mia? pokaza?, ?e jest gotowy zrezygnowa? ze swojej przysz?o?ci.

Rozkaz jaki otrzymuje Abraham w tej parszy to ni mniej ni wi?cej konieczno?? spalenia most?w z ojczyzn? swojego ojca. Pomimo, ?e ojciec ju? nie ?y?, jednak Abraham nadal odziedziczy? jego to?samo??, pozycj? oraz opini? kt?r? sam sobie wyrobi? do tej pory. Teraz musi z tego zrezygnowa? i zacz?? wszystko od pocz?tku by stworzy? nar?d Izraela.

Czyli nie tylko musi zmieni? swoj? przesz?o?? ale r?wnie? swoj? natur?. Bo czym innym jest obrzezanie, jak nie podkre?leniem, ?e bycie ?ydem, to bycie kim? innym, kim? kto kontroluje swoje nami?tno?ci. Obrzezanie stanowi ogromne zmiany w sposobie ?ycia syn?w Abrama. Oddt?d to my kontrolujemy swoje s?abo?ci, a nie s?abo?ci kontroluj? nas.

Ka?dy ?yd musi zmieni? swoj? natur?. Obrzezanie zosta?o nam nakazane jako komunikat kontroli emocji, nami?tno?ci, natury i to jest w?a?nie definicja ?yda w oczach ?wiata.

Ka?dy ?yd, kt?ry emigruje do Izraela z galutu (diaspory) czy to z Babilonu, Afryki, Hiszpanii, Niemczech, Stan?w Zjednoczonych idzie ?ladami Abrahama, naszego praojca.

Ale jest jeszcze co? dodatkowego czego B-g za??da? od Abrama. Jest to te? co? co wyr??nia intelektualist?w, bohater?w i przyw?dc?w ot?? B-g chce te? ich przysz?o??.

Niez?omna wiara oznacza pod??anie za B-giem po pozbawionej plon?w pustyni. Dzia?anie nawet czasem wbrew logice by przekaza? ?wiadectwo s?owa B-?ego w ?wiecie. To zadanie pozostawiamy Abrahamowi.

Oczywi?cie mo?emy r?wnie? po?wi?ci? cz??? naszej przysz?o?ci w imi? Boga i dla Jego ludu, Izraela i kraju. I przecie? odczuwamy to po?wi?cenie, gdy jeste?my prze?ladowani nawet w naszej ?wi?tej ziemi. Trwaj?c mocni w wierze, walcz?c z naszymi wrogami i obdarzaj?c dobrem tych kt?rzy nas kochaj? – w ten spos?b zas?ugujemy sobie na miano potomk?w Abrahama w ca?ej jego okaza?o?ci i chwale.

Szabat Szalom,
Rabin Avi Baumol