Hebron i muzu?ma?ska nie-akceptacja ?ydowskiej suwerenno?ci

hebron_tour2Hebron i muzu?ma?ska nie-akceptacja ?ydowskiej suwerenno?ciWiele ludzi i w?r?d nich ja r?wnie?, twierdz?, ?e konflikt w Izraelu jest konfliktem religijnym, a nie geograficzno-politycznym. Od wielu lat przed powstaniem pa?stwa ju? odbywa?y si? straszne pogromy nad ?ydami mieszkaj?cymi w Ziemi Izraela, zw?aszcza w Hebronie w 1920-tych latach ? jedna ca?a generacja przed powstaniem pa?stwa Izrael. R?wnie? dzisiaj widzimy, ?e muzu?ma?skie akty terrorystyczne s? cz?sto wykonywane w albo ko?o Hebronu. Co jest tak specjalne z Hebronem?

Po pierwsze nale?y zwr?ci? uwag?, ?e Hebron jest miejscem kupionym przez praojca narodu ?ydowskiego, przez Abrahama. Abraham kupi? to miejsce, ?eby tam pochowa? swoj? ?on? Sar?. P??niej zosta? Abraham r?wnie? tam pochowany, jak r?wnie? Icchak i Rivka, i Jaakow i Lea.

Nale?y zwr?ci? uwag?, ?e Tora po?wi?ca wi?cej werset?w do opisania zakupu dzia?ki poch?wku dla Sary, ni? ca?? reszt? jej ?ycia 127 lat! Dlaczego zakup jakiego? kawa?ka ziemi jest a? tak wa?ny?

Prorok Izajasz pisa? o przysz?o?ci m?wi?c, ?Wiele narod?w przyjd? i powiedz?: ?Chod?my do g?ry Bo?ej, do domu Boga Jaakowa!? (Izajasz 2;3). Dlaczego narody ?wiata b?d? szuka?y w?a?nie Boga Jaakowa, a nie Boga Abrahama albo Boga Icchaka?

W Talmudzie Rabbi Elazar t?umaczy, ?e w przysz?o?ci narody ?wiata b?d? chcia?y przyw?aszcza? sobie relacj? z Haszem podobn? do tej, kt?r? Jaakow mia? z Haszem. A dlaczego chc? kopiowa? w?a?nie relacj? Jaakowa z Haszem, a nie relacj? Abrahama albo Icchaka?
Talmud rozr??nia pomi?dzy relacjami ka?dego z naszych praojc?w z Haszem:
a. Relacj? Abrahama z Haszem jest opisana s?owem ?g?ra?, jak jest napisane, ??na g?rze Haszem? (Bereszit 22;14).
b. Relacj? Icchaka z Haszem jest opisana s?owem ?pole?, jak jest napisane, ?I wyszed? Icchak, aby si? pomodli? pod wiecz?r na polu? (Bereszit 24;63).
c. Natomiast relacj? Jaakowa z Haszem jest opisana s?owem ?dom?, jak jest napisane, ?I on nazwa? imi? tego miejsca Beit El? (Bereszit 28;19). Beit El oznacza Dom Boga.
Dlaczego b?d? narody ?wiata preferowali relacj? z Haszem z rodzaju ?dom?, przed relacjami z Haszem z rodzaju ?g?ra? albo ?pole??

?G?ra? symbolizuje co? podnios?e, wysokie, ale ci??kie do osi?gni?cia. Taka by?a relacja Abrahama z Haszem ? bardzo podnios?a, ale dla przeci?tnego cz?owieka ci??ko osi?galna.
?Pole? nie jest ci??kie do osi?gni?cia, ale trzeba jednak zrobi? wysi?ek, ?eby do pola si? dosta?. Trzeba wyj?? z domu i znie?? wszelkie r??ne rodzaje pogody, kt?re mog? si? pokaza?. Od ostrej zimy do gor?cego lata. Mo?e r?wnie? by? daleko od domu do pola. Taki charakter mia?a relacja Icchaka z Haszem. Ona nie mia?a charakteru wspinania si? do g?ry, co wymaga intensywny, ale odno?nie kr?tki wysi?ek, ale ona mia?a charakter w?dr?wki do pola, czyli wymaga?a wysi?ek nie intensywny, ale d?ugi i przewlek?y.
Natomiast ?dom? nie wyra?a ?aden wysi?ek zewn?trzy, bo cz?owiek ju? si? znajduje w swoim domu. Jedyne wymaganie jest wysi?ek wewn?trzny, sprz?ta?, uporz?dkowa? i gotowa?, ?eby w domu mo?na by?o przyjemnie ?y?. ?Dom? symbolizuje r?wnie? wi?ksze bezpiecze?stwo i spok?j ni? ?g?ra? albo ?pole?. Taki charakter mia?a relacja Jaakowa z Haszem. Ona mia?a charakter bardziej sta?y i spokojny ni? u jego ojca i dziadka.

Istnieje r?wnie? inna interpretacja wy?ej wymienionego fragmentu Talmudu, interpretacja Rabbiego Abraham Icchak HaKohen Kook, pierwszy Naczelny Rabin Izraela w 20-ym wieku.
On t?umaczy?, ?e celem ?ycia Abrahama by?o naprawienie grzechu Adama, co spowodowa?o, ?e Abraham otrzyma? b?ogos?awie?stwo Bo?e bycia ?ojcem wielu narod?w? (Bereszit 17;5). Icchak kontynuowa? t? uniwersaln? drog? Abrahama, pokazuj?c ca?ej ludzko?ci, jak cz?owiek powinien by? got?w odda? swoje ?ycie dla wykonania woli Boga, jak przy Akeidat Icchak (Bereszit, rozdzia? 22, gdzie doros?y Icchak jest got?w ofiarowa? swoje ?ycie na rozkaz Boga).
Natomiast Jaakow by? inny. Cel jego ?ycia nie mia? charakteru uniwersalnego, jak u jego ojca i dziadka. Jaakow zaj?? si? swoj? w?asn? rodzin?, zaj?? si? budowaniem w?asnego narodu, kt?ry nosi jego imi? do dzi?. My, potomkowie Jaakowa, jeste?my w Tanachu nazwani ?dzieci Izraela? (bnei Israel) oraz ?dom Jaakowa? (beit Jaakow), bez referencji do Icchaka albo Abrahama. Mury domu chroni? przeciwko z?ym wp?ywom od zewn?trz, jak jest napisane, ?Zatem Izrael b?dzie mieszka? bezpiecznie, sam? (Dewarim 33;28). Oto przes?anie Jaakowa, kt?re Jaakow otrzyma? od swojej babci Sary.

Nasza pramatka Sara, kt?ra rozpocz??a sta?? obecno?? ?ydowskiego narodu w Hebronie nauczy?a nas, ?e trzeba oddali? si? od z?a, ?eby osi?gn?? ?wi?to??. To ona powiedzia?a Abrahamowi, ?eby oddali? Iszmaela i Hagar od rodziny, aby zapewni?, ?e Iszmael nie wp?ynie ?le na Icchaka. Abraham nie chcia? tego robi?, i sam Haszem musia? mu powiedzie?, ?eby pos?ucha? Sar? (Bereszit 21;12)! W przysz?o?ci (albo sukcesywnie) narody ?wiata zrozumiej?, ?e musz? si? r?wnie? oddala? od wszelkiego z?a, zw?aszcza od tego z?a, kt?re znajduje si? w ich w?asnych tradycjach. Oto jest metaforycznie uj?te w wy?ej wymienionym wersecie, gdzie narody ?wiata w przysz?o?ci powiedz? ?Chod?my do domu Jaakowa?. Do ?domu Jaakowa?, bo dom mo?e dba? o to, co dobre i chroni? tego dobra przed wszystkim ewentualnym z?em, co le?y poza domem.

Dzisiaj wida? na za??czonym obrazku, ?e islam, czyli religia potomk?w Iszmaela, zawiera w sobie wiele wyraz?w z?a. Widzimy wiele wyznawc?w islamu, kt?rzy wykonaj? wielkie z?o w imieniu islamu. Od ISIS do Hamas, Hizballa, Al-Qaida, Fatah i Autonomia Palesty?ska. I wi?c nie jest dziwne, ?e obecno?? i suwerenno?? ?yd?w w?a?nie w Hebronie razi muzu?ma?skich terroryst?w.

Pozdrowienia z Jerozolimy,
Rabin Icchak Rapoport