Kislew, miesi?c z przes?aniem

messageZa kilka dni zaczyna si? miesi?c Kislew. W ko?cu miesi?ca Kislew wypada ?wi?to Chanuka. Miesi?c Kislew jest trzecim miesi?cem roku wed?ug liczenia rabinackiego, kt?ry zaczyna si? od 1-ego Tiszrei (Rosz HaSzana). Natomiast Kislew jest dziewi?tym miesi?cem roku wed?ug oblicze? Tory, kt?ry zaczyna rok od miesi?ca Nissan.

Chcia?bym najpierw kr?tko wyt?umaczy?, dlaczego Tora liczy miesi?c Nissan za pierwszy miesi?c roku, a Rabini stworzyli inne liczenie miesi?cy roku, a mianowicie od miesi?ca Tiszrei (Rosz HaSzana).

Wola Haszem, jak widzimy w Torze, jest, ?eby Jego nar?d, nar?d Izraela, by? najbardziej centralnym punktem Tory. Dlatego Tora liczy miesi?ce roku od miesi?ca, w kt?rym nar?d Izraela wyszed? z Egiptu. Natomiast nasi Rabini chcieli inaczej. Oni chcieli aby?my uwa?ali Haszem za najbardziej centralnym ?punktem? Tory, a nie sami siebie! Dlatego Rabini zdecydowali, ?e dzie?, w kt?rym Haszem stworzy? wszech?wiat, czyli pierwszy dzie? miesi?ca Tiszrei (Rosz HaSzana), ma by? pierwszym dniem roku. Z tego powodu miesi?c Kislew jest trzecim miesi?cem w liczeniu rabinackim, ale dziewi?tym miesi?cem w liczeniu Tory.

Chcia?bym nast?pnie wyt?umaczy? troch? odno?nie charakteru nadchodz?cego miesi?ca Kislew. Nale?y zwr?ci? uwag?, ?e nazwania miesi?cy pochodzi od wygnania babilo?skiego w 6-ym wieku przed er? gregoria?sk?. Tora daje miesi?com wy??cznie liczb?, a Rabini stworzyli dla nich nazwy w trakcie wygnania babilo?skiego. Pow?d jest oczywi?cie, ze Rabini chcieli aby?my zrozumieli przes?anie danego miesi?ca poprzez zrozumienie jego nazwy. Skupmy si?, dlatego, nad zrozumieniem nazw? Kislew.

S?owo Kislew ma sw?j odno?nik w j?zyku Babilo?czyk?w jak r?wnie? w j?zyku hebrajskim. W j?zyku babilo?skim oznacza to s?owo mniej wi?cej ?pochmurnie? i odnosi si? do pogody tej pory roku. Natomiast w hebrajskim j?zyku t?umaczenie s?owa kesel, co jest korzeniem s?owa Kislew, oznacza ?nadziej??. Na przyk?ad w Ksi?dze Hioba (31; 24), m?wi werset, Im samti zahav kisli, ?je?li zrobi?em ze z?ota moj? nadziej???. S?owo kisli, czyli ?m?j kesel? oznacza ?moja nadzieja?.

Wydaje mi si?, ?e Rabini wybieraj?cy nazw? Kislew dla tego miesi?ca mieli na my?li pewne przes?anie. Sprawy ?ycia s? czasami ?pochmurne?, czyli ci??kie. Cz?owiek z wiar? musi pami?ta?, ?e owe ?chmury? s? mu dane przez Haszem w celu wyzwania i ta perspektywa daje mu nadziej?.

Miesi?c Kislew pokazuje si? w Tanachu dwa razy, w pierwszym wersecie Ksi?gi Nechemia i w ?rodku Ksi?gi Zecharia. Oba razy widzimy go w tym samym kontek?cie, a mianowicie, ?e sprawy, kt?re wygl?daj? bardzo ciemne robi? si? zaraz lepsze. Widzimy to zw?aszcza w Ksi?dze Nechemii, kt?ra rozpoczyna si? wspominaj?c miesi?c Kislew. Nechemia by? tym przyw?dc?, kt?ry wr?ci? z Babilonii do Ziemi Izraela i odbudowa? Jerozolim?.

Owe przes?anie pasuje r?wnie? do tego miesi?ca z innej perspektywy historii narodu ?ydowskiego. Oko?o 2200 lat temu kr?l Antioch Epifanes podbi? Izrael, wprowadzi? ba?wochwalstwo do ?wi?tyni w Jerozolimie i spr?bowa? wykorzeni? judaizm. Sytuacja wygl?da?a ?pochmurnie?. Jednak?e, malutka grupa ludzi, prowadzona pod dow?dztwem jednej rodziny kohen?w (Haszmonaim) podj??a decyzj? prowadzenia walk? partyzanck?. Walka partyzancka nie mia?a ?adnych mo?liwo?ci do zwyci?stwa przeciwko hellenist?w i wydawa?a si? bezsensowna. Ale Machabeuszowie widzieli nadziej?, gdzie inni widzieli ?pochmurno??? i jednak podj?li decyzj? walki, za co ?ydowski nar?d jest im bardzo wdzi?czny. Nigdy nie wolno podda? si? i przesta? walczy? dla polepszenia swojej sytuacji ?yciowej. Jednak czasami jest trudno widzie? dok?adne gdzie i jak walczy?.

Pozdrowienia z Jerozolimy,

Rabin Icchak Rapoport