Aszrei joszwei beitecha ? ???? ????? ???? (Psalmy 84;1)

Najbardziej popularny Psalm w liturgii ?ydowskiej to Psalm 145. On jest odmawiany 3 razy dziennie, dwa razy w czasie nabo?e?stwa porannego (Szacharit) i raz w czasie popo?udniowego nabo?e?stwa (Mincha). Ka?dy raz, przed odmawianiem Psalmu 145, odmawiamy jeden werset z Psalm?w 84, a mianowicie werset 5. Dlaczego? Dlaczego mamy taki rodzaj ?wst?pu? do Psalmu 145?

?w werset m?wi: ?Godni pochwa?y s? ci, kt?rzy przebywaj? w Twoim domu, b?d? chwali? Twoje imi?, Sela!? ? Aszrei joszwei beitecha, od jehalelucha, Sela!
Jakie jest przes?anie tego wersetu?

Znany m?drzec Talmudu Rabi Jehoszua ben Lewi zwr?ci? nasz? uwag? na dziwn? formu?? gramatycznej tego wersetu. Pierwsza cz??? wersetu jest w czasie tera?niejszym: ?Godni pochwa?y s? ci, kt?rzy przebywaj? w Twoim domu?. Natomiast druga cz??? wersetu jest w czasie przysz?ym: ?b?d? chwali? Twoje imi??.
Dlaczego takie sprzeczne zdanie? Do czego kr?l Dawid wskazuje?

Rabi Jehoszua ben Lewi (Talmud, traktat Sanhedrin, folio 91b) naucza, ?e ?w werset daje wskaz?wk? do zmartwychwstania sprawiedliwych, co jest jedn? z podstaw wiary judaizmu. ?Przebywaj?cy w domu Haszem? wskazuje do tych sprawiedliwych, kt?rzy w przysz?o?ci ? tzn. po ich zmartwychwstaniu ? ?b?d? chwali? Haszem?.
Rabi Jehoszua ben Lewi r?wnie? zwraca nasz? uwag?, ?e werset m?wi o ludziach, kt?rzy przebywaj? w synagogach i w domach studi?w Tory (Beit Midrasz), a nie po prostu o ludziach, kt?rzy modl? si? i studiuj? Tor? gdzie? indziej. Dlaczego? Przecie? mo?na studiowa? Tor? samemu w domu i r?wnie? modli? si? samemu w domu! I s? pewni ludzie, kt?rzy twierdz?, ?e w taki spos?b ich modlitwa/studiowanie jest lepsze.

Zwr??my uwag? nad jedn? Miszna w Pirkei Awot, rozdzia? 3, Miszna 2:
Rabi Chanina ben Teradjon uczy?:
Je?li dw?ch siedzi, a nie dziel? si? s?owami Tory, to jest to zgromadzenie szyderc?w, jak jest napisane: ?W zgromadzeniu szyderc?w nie zasiada? (Psalmy 1;1). Ale je?li dw?ch siedzi i dziel? si? s?owami Tory, to Obecno?? Boga (Szechina) przebywa pomi?dzy nimi, jak jest napisane: ?Wtedy boj?cy si? Boga m?wili jeden do drugiego, a B?g us?ysza? i wys?ucha?, i Ksi?ga Pami?ci by?a przed Nim zapisana dla boj?cych si? Haszem i rozmy?laj?cych o Jego Imieniu? (Malachi 3;16). To dotyczy tylko dw?ch; sk?d wiadomo, ?e nawet dla jednego, kt?ry siedzi i zajmuje si? Tor?, ?wi?ty B?ogos?awiony wyznaczy? nagrod?? Bo jest napisane: ?Siedzi samotnie i milczy, gdy On na?o?y? to na niego? (Eicha 3:28).

Widzimy w Miszna przeciwstawienie i por?wnanie sytuacji, w kt?rej dw?ch studiuje Tor? razem ze sytuacj?, w kt?rej cz?owiek studiuje sam. W pierwszej sytuacji to a? sama Obecno?? Boga (Szechina) im towarzyszy, a w drugiej sytuacji, kiedy cz?owiek studiuje sam, to tylko otrzymuje wyznaczon? nagrod?, a Szechina nie jest przy nim obecna.

Teraz rozumiemy wy?ej wymienione s?owa Rabiego Jehoszua ben Lewi. Nawet samo przebywanie w synagogach i w domach dla studi?w Tory (Batei Midrasz) powoduje, ?e jestem w obecno?ci Szechina (Obecno?? Boga).
Ponadto widzimy r?wnie? aspekt psychologiczny. Cz?owiek b?dzie si? lepiej zachowywa? w synagodze i w Beit Midrasz ni? na zewn?trz. Cz?ste przebywanie w tych miejscach spowoduje, wi?c, ?e og?lne zachowanie cz?owieka si? polepszy, co r?wnie? polepsza jego szans? do bycia w?r?d tych, kt?rzy w przysz?o?ci zas?u?? na zmartwychwstanie. Oby?my wszyscy byli w?r?d nich.

Pozdrowienia z Jerozolimy,
Rabin Icchak RapoportNajbardziej popularny Psalm w liturgii ?ydowskiej to Psalm 145. On jest odmawiany 3 razy dziennie, dwa razy w czasie nabo?e?stwa porannego (Szacharit) i raz w czasie popo?udniowego nabo?e?stwa (Mincha). Ka?dy raz, przed odmawianiem Psalmu 145, odmawiamy jeden werset z Psalm?w 84, a mianowicie werset 5. Dlaczego? Dlaczego mamy taki rodzaj ?wst?pu? do Psalmu 145?

?w werset m?wi: ?Godni pochwa?y s? ci, kt?rzy przebywaj? w Twoim domu, b?d? chwali? Twoje imi?, Sela!? ? Aszrei joszwei beitecha, od jehalelucha, Sela!
Jakie jest przes?anie tego wersetu?

Znany m?drzec Talmudu Rabi Jehoszua ben Lewi zwr?ci? nasz? uwag? na dziwn? formu?? gramatycznej tego wersetu. Pierwsza cz??? wersetu jest w czasie tera?niejszym: ?Godni pochwa?y s? ci, kt?rzy przebywaj? w Twoim domu?. Natomiast druga cz??? wersetu jest w czasie przysz?ym: ?b?d? chwali? Twoje imi??.
Dlaczego takie sprzeczne zdanie? Do czego kr?l Dawid wskazuje?

Rabi Jehoszua ben Lewi (Talmud, traktat Sanhedrin, folio 91b) naucza, ?e ?w werset daje wskaz?wk? do zmartwychwstania sprawiedliwych, co jest jedn? z podstaw wiary judaizmu. ?Przebywaj?cy w domu Haszem? wskazuje do tych sprawiedliwych, kt?rzy w przysz?o?ci ? tzn. po ich zmartwychwstaniu ? ?b?d? chwali? Haszem?.
Rabi Jehoszua ben Lewi r?wnie? zwraca nasz? uwag?, ?e werset m?wi o ludziach, kt?rzy przebywaj? w synagogach i w domach studi?w Tory (Beit Midrasz), a nie po prostu o ludziach, kt?rzy modl? si? i studiuj? Tor? gdzie? indziej. Dlaczego? Przecie? mo?na studiowa? Tor? samemu w domu i r?wnie? modli? si? samemu w domu! I s? pewni ludzie, kt?rzy twierdz?, ?e w taki spos?b ich modlitwa/studiowanie jest lepsze.

Zwr??my uwag? nad jedn? Miszna w Pirkei Awot, rozdzia? 3, Miszna 2:
Rabi Chanina ben Teradjon uczy?:
Je?li dw?ch siedzi, a nie dziel? si? s?owami Tory, to jest to zgromadzenie szyderc?w, jak jest napisane: ?W zgromadzeniu szyderc?w nie zasiada? (Psalmy 1;1). Ale je?li dw?ch siedzi i dziel? si? s?owami Tory, to Obecno?? Boga (Szechina) przebywa pomi?dzy nimi, jak jest napisane: ?Wtedy boj?cy si? Boga m?wili jeden do drugiego, a B?g us?ysza? i wys?ucha?, i Ksi?ga Pami?ci by?a przed Nim zapisana dla boj?cych si? Haszem i rozmy?laj?cych o Jego Imieniu? (Malachi 3;16). To dotyczy tylko dw?ch; sk?d wiadomo, ?e nawet dla jednego, kt?ry siedzi i zajmuje si? Tor?, ?wi?ty B?ogos?awiony wyznaczy? nagrod?? Bo jest napisane: ?Siedzi samotnie i milczy, gdy On na?o?y? to na niego? (Eicha 3:28).

Widzimy w Miszna przeciwstawienie i por?wnanie sytuacji, w kt?rej dw?ch studiuje Tor? razem ze sytuacj?, w kt?rej cz?owiek studiuje sam. W pierwszej sytuacji to a? sama Obecno?? Boga (Szechina) im towarzyszy, a w drugiej sytuacji, kiedy cz?owiek studiuje sam, to tylko otrzymuje wyznaczon? nagrod?, a Szechina nie jest przy nim obecna.

Teraz rozumiemy wy?ej wymienione s?owa Rabiego Jehoszua ben Lewi. Nawet samo przebywanie w synagogach i w domach dla studi?w Tory (Batei Midrasz) powoduje, ?e jestem w obecno?ci Szechina (Obecno?? Boga).
Ponadto widzimy r?wnie? aspekt psychologiczny. Cz?owiek b?dzie si? lepiej zachowywa? w synagodze i w Beit Midrasz ni? na zewn?trz. Cz?ste przebywanie w tych miejscach spowoduje, wi?c, ?e og?lne zachowanie cz?owieka si? polepszy, co r?wnie? polepsza jego szans? do bycia w?r?d tych, kt?rzy w przysz?o?ci zas?u?? na zmartwychwstanie. Oby?my wszyscy byli w?r?d nich.

Pozdrowienia z Jerozolimy,
Rabin Icchak RapoportNajbardziej popularny Psalm w liturgii ?ydowskiej to Psalm 145. On jest odmawiany 3 razy dziennie, dwa razy w czasie nabo?e?stwa porannego (Szacharit) i raz w czasie popo?udniowego nabo?e?stwa (Mincha). Ka?dy raz, przed odmawianiem Psalmu 145, odmawiamy jeden werset z Psalm?w 84, a mianowicie werset 5. Dlaczego? Dlaczego mamy taki rodzaj ?wst?pu? do Psalmu 145?

?w werset m?wi: ?Godni pochwa?y s? ci, kt?rzy przebywaj? w Twoim domu, b?d? chwali? Twoje imi?, Sela!? ? Aszrei joszwei beitecha, od jehalelucha, Sela!
Jakie jest przes?anie tego wersetu?

Znany m?drzec Talmudu Rabi Jehoszua ben Lewi zwr?ci? nasz? uwag? na dziwn? formu?? gramatycznej tego wersetu. Pierwsza cz??? wersetu jest w czasie tera?niejszym: ?Godni pochwa?y s? ci, kt?rzy przebywaj? w Twoim domu?. Natomiast druga cz??? wersetu jest w czasie przysz?ym: ?b?d? chwali? Twoje imi??.
Dlaczego takie sprzeczne zdanie? Do czego kr?l Dawid wskazuje?

Rabi Jehoszua ben Lewi (Talmud, traktat Sanhedrin, folio 91b) naucza, ?e ?w werset daje wskaz?wk? do zmartwychwstania sprawiedliwych, co jest jedn? z podstaw wiary judaizmu. ?Przebywaj?cy w domu Haszem? wskazuje do tych sprawiedliwych, kt?rzy w przysz?o?ci ? tzn. po ich zmartwychwstaniu ? ?b?d? chwali? Haszem?.
Rabi Jehoszua ben Lewi r?wnie? zwraca nasz? uwag?, ?e werset m?wi o ludziach, kt?rzy przebywaj? w synagogach i w domach studi?w Tory (Beit Midrasz), a nie po prostu o ludziach, kt?rzy modl? si? i studiuj? Tor? gdzie? indziej. Dlaczego? Przecie? mo?na studiowa? Tor? samemu w domu i r?wnie? modli? si? samemu w domu! I s? pewni ludzie, kt?rzy twierdz?, ?e w taki spos?b ich modlitwa/studiowanie jest lepsze.

Zwr??my uwag? nad jedn? Miszna w Pirkei Awot, rozdzia? 3, Miszna 2:
Rabi Chanina ben Teradjon uczy?:
Je?li dw?ch siedzi, a nie dziel? si? s?owami Tory, to jest to zgromadzenie szyderc?w, jak jest napisane: ?W zgromadzeniu szyderc?w nie zasiada? (Psalmy 1;1). Ale je?li dw?ch siedzi i dziel? si? s?owami Tory, to Obecno?? Boga (Szechina) przebywa pomi?dzy nimi, jak jest napisane: ?Wtedy boj?cy si? Boga m?wili jeden do drugiego, a B?g us?ysza? i wys?ucha?, i Ksi?ga Pami?ci by?a przed Nim zapisana dla boj?cych si? Haszem i rozmy?laj?cych o Jego Imieniu? (Malachi 3;16). To dotyczy tylko dw?ch; sk?d wiadomo, ?e nawet dla jednego, kt?ry siedzi i zajmuje si? Tor?, ?wi?ty B?ogos?awiony wyznaczy? nagrod?? Bo jest napisane: ?Siedzi samotnie i milczy, gdy On na?o?y? to na niego? (Eicha 3:28).

Widzimy w Miszna przeciwstawienie i por?wnanie sytuacji, w kt?rej dw?ch studiuje Tor? razem ze sytuacj?, w kt?rej cz?owiek studiuje sam. W pierwszej sytuacji to a? sama Obecno?? Boga (Szechina) im towarzyszy, a w drugiej sytuacji, kiedy cz?owiek studiuje sam, to tylko otrzymuje wyznaczon? nagrod?, a Szechina nie jest przy nim obecna.

Teraz rozumiemy wy?ej wymienione s?owa Rabiego Jehoszua ben Lewi. Nawet samo przebywanie w synagogach i w domach dla studi?w Tory (Batei Midrasz) powoduje, ?e jestem w obecno?ci Szechina (Obecno?? Boga).
Ponadto widzimy r?wnie? aspekt psychologiczny. Cz?owiek b?dzie si? lepiej zachowywa? w synagodze i w Beit Midrasz ni? na zewn?trz. Cz?ste przebywanie w tych miejscach spowoduje, wi?c, ?e og?lne zachowanie cz?owieka si? polepszy, co r?wnie? polepsza jego szans? do bycia w?r?d tych, kt?rzy w przysz?o?ci zas?u?? na zmartwychwstanie. Oby?my wszyscy byli w?r?d nich.

Pozdrowienia z Jerozolimy,
Rabin Icchak Rapoport