Czy cuda s? nadprzyrodzone?

Jedna z fascynuj?cych rzeczy w Ksi?dze Bereszit (Rodzaju) s? anio?owie. Fascynuj?ce, dlatego ?e Tora o nich wspomina, ale zupe?nie nic o nich nie t?umaczy! Anio?owie odwiedzili Abrahama zaraz po jego Brit Mila i anio?owie przyszli nawet do bratanka Abrahama (Lot) w mie?cie Sodom. U Jaakowa anio?owie jeszcze cz??ciej go odwiedzaj?. Jaakow ich widzi, kiedy on opuszcza Ziemi? Izraela uciekaj?c od swojego brata Eisaw (Bereszit 28;12). Dwadzie?cia lat p??niej bogaty Jaakow wraca do Ziemi Izraela. R?wnie? bogactwo naby? dzi?ki anio?owi (Bereszit 31; 10), kt?ry mu podpowiedzia? jak zrobi?, ?eby owce rodzili potomk?w z plamistym futrem. Jaakow pracowa? przez 20 lat u swojego te?cia Lot i jako zap?at? Lot obieca? mu da? owce z plamistym futrem. Po powrocie do Ziemi Izraela i anio?owie go witaj? (Bereszit 31;2). Przed spotkaniem si? ze swoim bratem, Jaakow wysy?a anio??w do Eisawa z prezentami pr?buj?c wkupi? si? w ?aski Eisawa, kupi? jego wybaczenie (Bereszit 31;4). Tu? przed konfrontacj? z jego bratem, Tora opowiada jak Jaakow si? bije z anio?em przez ca?? noc, po czym anio? deklaruje, ?e Jaakow b?dzie teraz nazwany Israel. Tradycja opowiada, ?e ot?? anio? by? anio?em przedstawiaj?cym nar?d Eisawa, brata Jaakowa. Uczymy si?, przy okazji, ?e ka?dy nar?d ma swojego anio?a, swojego przedstawiciela duchowego. Przy okazji nale?y doda?, ?e anio? Michael jest anio?em narodu Izraela.

Co to wszystko znaczy? W uszach wsp??czesnego racjonalnego cz?owieka, opowie?ci o anio?ach brzmi? jak bajki! Czy Tora nie mog?aby omin?? anio??w i po prostu opisa? komunikacj? pomi?dzy Haszem i wybranymi lud?mi, tak jak np. w przypadku Moj?esza? Najcz?stsze wyra?enie odno?nie Moj?esza jest ?I Haszem rzek? do Moj?esza?, dlaczego nie mo?e by? tak samo z Abrahamem, Icchakiem i Jaakowem?

S?owo anio?, po hebrajsku malach (????) oznacza r?wnie? wys?aniec. Owa dwuznaczno?? tworzy niejasno?? w przypadku Jaakowa i Eisawa. Kiedy Jaakow wraca do Ziemi Izraela on jest witany przez malachej Elohim, anio??w Boga (Bereszit 31;2). Dwa wersety p??niej Jaakow wysy?a malachim do swojego niegodziwego brata Eisawa. Czy Jaakow wys?a? owych anio??w do swojego niegodziwego brata, czy wys?a? po prostu normalnych ludzkich wys?a?c?w?
O tym Rabini mieli sprzeczne interpretacje, co jest wspominane ju? u talmudycznych Rabin?w w Midraszu, jak r?wnie? w?r?d ?redniowiecznych Rabin?w interpretator?w Tory. Raszi przyjmuje interpretacj?, ?e Jaakow wys?a? prawdziwych anio??w do Eisawa. To pasuje kontekstowo, jak wy?ej pokazane. Natomiast racjonali?ci i na czele z Rabi Mosze ben Majmon (Rambam / Majmonides) twierdzili, ?e owi malachim wys?ani do Eisawa byli normalnymi lud?mi.

Chcia?bym rozwin?? pozycj? Majmonidesa i spr?bowa? na?wietli? jego ?wiatopogl?d w sprawie nadprzyrodzono?ci, cuda.

Majmonides by?, jak wiadomo, najwi?kszym filozofem narodu ?ydowskiego. On by? jednak przede wszystkim jednym z najwi?kszych Rabin?w i m?drc?w narodu ?ydowskiego kiedykolwiek. Jego bogobojno?? i przestrzeganie wszystkich micwot jest bez ?adnej w?tpliwo?ci. Natomiast jego do?? ?nowoczesne? interpretacje, kt?re w jego czasach by?y do?? kontrowersyjne, s? dzisiaj bardzo cenione za swoje racjonalne podej?cia.
W jego pierwszym wielkim dziele, Komentarz do Miszny, Majmonides twierdzi?, ?e cuda nie s? nadprzyrodzone, ale raczej, ?e s? cz??ci? prawa natury. Kiedy Haszem uruchomi? prawa natury to obj?? w nich unikalne wyj?tki do tych praw. Dlatego cuda nie s?, ?ci?le m?wi?c, czym? nadprzyrodzonym.
Majmonides ma swoje ?r?d?o w Misznie w traktacie Pirkej Awot, rozdzia? 5, Miszna 8. Owa Miszna naucza (patrz dalej dla t?umaczenia ka?dej rzeczy):
Dziesi?? rzeczy by?o stworzonych w Erew Szabat [w sz?stym dniu tworzenia ?wiata], a s? to: usta ziemi, usta studni, usta o?licy, t?cza, manna, laska [Moszego], szamir, pismo, napis [na Tablicach Przykaza?], Tablice Przykaza?.

Owe dziesi?? rzeczy s?, na pierwszy rzut oka, nadprzyrodzone.
1. ?Usta ziemi? odnosz? si? do opowie?ci o Koracha w Ksi?dze Bamidbar (16; 31), kiedy ziemia otworzy?a si? i po?kn??a Koracha i wszystkich jego sp??-buntownik?w, kt?rzy buntowali si? przeciwko Mosze.
2. ?Usta studni? odnosi si? do ?nadprzyrodzonej? studni, kt?ra da?a narodowi ?ydowskiemu wod? na pustyni.
3. ?Usta o?licy? odnosi si? do opowie?ci w Ksi?dze Bamidbar (22; 28), w kt?rej o?lica posiadana przez niegodziwego Bilaam jego napomina.
4. ?T?cza? ? samo t?umaczalne.
5. ?Manna? ? jedzenie padaj?ce z nieba.
6. ?Laska Moszego? jest ta laska, kt?ra m.in. zmieni?a si? na w??a i potem z powrotem na lask?, dzieli?a Morze Czerwone, itd.
7. ?Szamir? to ten robak, kt?ry m?g? przebi? ?elazo, u?ywany w Biblii w konstrukcji pewnych rzeczy.
8. ?Pismo? hebrajskie jest uwa?ane za co? nadprzyrodzone. W Torze Haszem u?ywa hebrajski dla stworzenia wszech?wiata.
9. Napis na Tablicach Przykaza? jest opisany w Ksi?dze Szemot (31; 15) jako co? nadprzyrodzone. S?owa by?y wyryte przez ca?? grubo?? kamienia, a tekst by? jednak czytelny z obu stron kamienia.

W swoich komentarzach do wy?ej wymienionej Miszny, Majmonides t?umaczy, ?e owe wspominane rzeczy s? tylko przyk?adami do szerszej zasady. Ta szersza zasada m?wi, ?e wszystko niby nadprzyrodzone jest wprogramowane w prawach natury. Majmonides podaje par? przyk?ad?w. Kiedy Haszem stworzy? morza w drugim dniu tworzenia, to ?wprogramowa?? dzielenie si? Morza Czerwonego przez Moj?esza. Kiedy Haszem stworzy? s?o?ce w czwartym dniu tworzenia, to ?wprogramowa??, ?e s?o?ce zatrzyma si? na niebie na pro?b? Jehoszua.

Owe interpretacje Majmonidesa nie oznaczaj? jednak, ?e Majmonides odrzuci? istnienia czegokolwiek nadprzyrodzonego. Taka pozycja by?aby przecie? niezgodna z przekonaniem judaizmu, co Majmonides na pewno mia?. ?eby unikn?? jakiekolwiek w?tpliwo?ci, to Majmonides napisa? ?Pismo t?umacz?ce zmartwychwstania?, po hebrajsku Igeret Techijat Ha-Metim. Jak wszystkim wiadomo, 13-a zasada wiary jak wy?o?ona przez Majmonidesa, jest to wiara w zmartwychwstania sprawiedliwych. Majmonides nie uwa?a to za co? ?wprogramowanego? w prawach natury. On t?umaczy, ?e co? jest cudem nadprzyrodzonym, je?li nie ma ?adnego innego mo?liwego wyt?umaczenia. Tak jak na przyk?ad z dawaniem Tory przez Haszem przy G?rze Synaj, co oczywi?cie jest zupe?nie nadprzyrodzonym wydarzeniem.

Wi?kszo?? innych ?redniowiecznych Rabin?w interpretator?w Tory nie zgadzali si? z Majmonidesem. Natomiast Majmonides, zgodnie ze swoim zrozumieniem o nadprzyrodzono?ci wydarze? Tory, t?umaczy?, ?e malachim wys?ani przez Jaakowa do jego brata Eisawa byli normalnymi lud?mi, a nie anio?y. Ponadto Majmonides twierdzi?, ?e bitwa Jaakowa z anio?em wydarzy?a si? w ?nie Jaakowa. Dla Jaakowa to by?o prawdziwym wydarzeniem, ale nie by?o to wydarzenie mo?liwe do zaobserwowania przez innego cz?owieka. Majmonides opiera si? m.in. nad faktem, ?e w przesz?ym rozdziale, kiedy anio? opowiada Jaakowu o sposobie, w kt?rym Jaakow mo?e spowodowa?, ?e owce b?d? mieli potomk?w z plamistym futrem, Tora m?wi, wprost, ?e anio? m?wi? do Jaakowa we ?nie.

Pewnym osobom odpowiada bardziej idea, ?e du?o nadprzyrodzonych rzeczy si? wydarza. Inni preferuj?, ?eby ilo?? nadprzyrodzonych wydarze? by?a jak najmniejsza. Niech ka?dy wybierze swoj? drog?.
Pozdrowienia z Jerozolimy,
Rabin Icchak RapoportJedna z fascynuj?cych rzeczy w Ksi?dze Bereszit (Rodzaju) s? anio?owie. Fascynuj?ce, dlatego ?e Tora o nich wspomina, ale zupe?nie nic o nich nie t?umaczy! Anio?owie odwiedzili Abrahama zaraz po jego Brit Mila i anio?owie przyszli nawet do bratanka Abrahama (Lot) w mie?cie Sodom. U Jaakowa anio?owie jeszcze cz??ciej go odwiedzaj?. Jaakow ich widzi, kiedy on opuszcza Ziemi? Izraela uciekaj?c od swojego brata Eisaw (Bereszit 28;12). Dwadzie?cia lat p??niej bogaty Jaakow wraca do Ziemi Izraela. R?wnie? bogactwo naby? dzi?ki anio?owi (Bereszit 31; 10), kt?ry mu podpowiedzia? jak zrobi?, ?eby owce rodzili potomk?w z plamistym futrem. Jaakow pracowa? przez 20 lat u swojego te?cia Lot i jako zap?at? Lot obieca? mu da? owce z plamistym futrem. Po powrocie do Ziemi Izraela i anio?owie go witaj? (Bereszit 31;2). Przed spotkaniem si? ze swoim bratem, Jaakow wysy?a anio??w do Eisawa z prezentami pr?buj?c wkupi? si? w ?aski Eisawa, kupi? jego wybaczenie (Bereszit 31;4). Tu? przed konfrontacj? z jego bratem, Tora opowiada jak Jaakow si? bije z anio?em przez ca?? noc, po czym anio? deklaruje, ?e Jaakow b?dzie teraz nazwany Israel. Tradycja opowiada, ?e ot?? anio? by? anio?em przedstawiaj?cym nar?d Eisawa, brata Jaakowa. Uczymy si?, przy okazji, ?e ka?dy nar?d ma swojego anio?a, swojego przedstawiciela duchowego. Przy okazji nale?y doda?, ?e anio? Michael jest anio?em narodu Izraela.

Co to wszystko znaczy? W uszach wsp??czesnego racjonalnego cz?owieka, opowie?ci o anio?ach brzmi? jak bajki! Czy Tora nie mog?aby omin?? anio??w i po prostu opisa? komunikacj? pomi?dzy Haszem i wybranymi lud?mi, tak jak np. w przypadku Moj?esza? Najcz?stsze wyra?enie odno?nie Moj?esza jest ?I Haszem rzek? do Moj?esza?, dlaczego nie mo?e by? tak samo z Abrahamem, Icchakiem i Jaakowem?

S?owo anio?, po hebrajsku malach (????) oznacza r?wnie? wys?aniec. Owa dwuznaczno?? tworzy niejasno?? w przypadku Jaakowa i Eisawa. Kiedy Jaakow wraca do Ziemi Izraela on jest witany przez malachej Elohim, anio??w Boga (Bereszit 31;2). Dwa wersety p??niej Jaakow wysy?a malachim do swojego niegodziwego brata Eisawa. Czy Jaakow wys?a? owych anio??w do swojego niegodziwego brata, czy wys?a? po prostu normalnych ludzkich wys?a?c?w?
O tym Rabini mieli sprzeczne interpretacje, co jest wspominane ju? u talmudycznych Rabin?w w Midraszu, jak r?wnie? w?r?d ?redniowiecznych Rabin?w interpretator?w Tory. Raszi przyjmuje interpretacj?, ?e Jaakow wys?a? prawdziwych anio??w do Eisawa. To pasuje kontekstowo, jak wy?ej pokazane. Natomiast racjonali?ci i na czele z Rabi Mosze ben Majmon (Rambam / Majmonides) twierdzili, ?e owi malachim wys?ani do Eisawa byli normalnymi lud?mi.

Chcia?bym rozwin?? pozycj? Majmonidesa i spr?bowa? na?wietli? jego ?wiatopogl?d w sprawie nadprzyrodzono?ci, cuda.

Majmonides by?, jak wiadomo, najwi?kszym filozofem narodu ?ydowskiego. On by? jednak przede wszystkim jednym z najwi?kszych Rabin?w i m?drc?w narodu ?ydowskiego kiedykolwiek. Jego bogobojno?? i przestrzeganie wszystkich micwot jest bez ?adnej w?tpliwo?ci. Natomiast jego do?? ?nowoczesne? interpretacje, kt?re w jego czasach by?y do?? kontrowersyjne, s? dzisiaj bardzo cenione za swoje racjonalne podej?cia.
W jego pierwszym wielkim dziele, Komentarz do Miszny, Majmonides twierdzi?, ?e cuda nie s? nadprzyrodzone, ale raczej, ?e s? cz??ci? prawa natury. Kiedy Haszem uruchomi? prawa natury to obj?? w nich unikalne wyj?tki do tych praw. Dlatego cuda nie s?, ?ci?le m?wi?c, czym? nadprzyrodzonym.
Majmonides ma swoje ?r?d?o w Misznie w traktacie Pirkej Awot, rozdzia? 5, Miszna 8. Owa Miszna naucza (patrz dalej dla t?umaczenia ka?dej rzeczy):
Dziesi?? rzeczy by?o stworzonych w Erew Szabat [w sz?stym dniu tworzenia ?wiata], a s? to: usta ziemi, usta studni, usta o?licy, t?cza, manna, laska [Moszego], szamir, pismo, napis [na Tablicach Przykaza?], Tablice Przykaza?.

Owe dziesi?? rzeczy s?, na pierwszy rzut oka, nadprzyrodzone.
1. ?Usta ziemi? odnosz? si? do opowie?ci o Koracha w Ksi?dze Bamidbar (16; 31), kiedy ziemia otworzy?a si? i po?kn??a Koracha i wszystkich jego sp??-buntownik?w, kt?rzy buntowali si? przeciwko Mosze.
2. ?Usta studni? odnosi si? do ?nadprzyrodzonej? studni, kt?ra da?a narodowi ?ydowskiemu wod? na pustyni.
3. ?Usta o?licy? odnosi si? do opowie?ci w Ksi?dze Bamidbar (22; 28), w kt?rej o?lica posiadana przez niegodziwego Bilaam jego napomina.
4. ?T?cza? ? samo t?umaczalne.
5. ?Manna? ? jedzenie padaj?ce z nieba.
6. ?Laska Moszego? jest ta laska, kt?ra m.in. zmieni?a si? na w??a i potem z powrotem na lask?, dzieli?a Morze Czerwone, itd.
7. ?Szamir? to ten robak, kt?ry m?g? przebi? ?elazo, u?ywany w Biblii w konstrukcji pewnych rzeczy.
8. ?Pismo? hebrajskie jest uwa?ane za co? nadprzyrodzone. W Torze Haszem u?ywa hebrajski dla stworzenia wszech?wiata.
9. Napis na Tablicach Przykaza? jest opisany w Ksi?dze Szemot (31; 15) jako co? nadprzyrodzone. S?owa by?y wyryte przez ca?? grubo?? kamienia, a tekst by? jednak czytelny z obu stron kamienia.

W swoich komentarzach do wy?ej wymienionej Miszny, Majmonides t?umaczy, ?e owe wspominane rzeczy s? tylko przyk?adami do szerszej zasady. Ta szersza zasada m?wi, ?e wszystko niby nadprzyrodzone jest wprogramowane w prawach natury. Majmonides podaje par? przyk?ad?w. Kiedy Haszem stworzy? morza w drugim dniu tworzenia, to ?wprogramowa?? dzielenie si? Morza Czerwonego przez Moj?esza. Kiedy Haszem stworzy? s?o?ce w czwartym dniu tworzenia, to ?wprogramowa??, ?e s?o?ce zatrzyma si? na niebie na pro?b? Jehoszua.

Owe interpretacje Majmonidesa nie oznaczaj? jednak, ?e Majmonides odrzuci? istnienia czegokolwiek nadprzyrodzonego. Taka pozycja by?aby przecie? niezgodna z przekonaniem judaizmu, co Majmonides na pewno mia?. ?eby unikn?? jakiekolwiek w?tpliwo?ci, to Majmonides napisa? ?Pismo t?umacz?ce zmartwychwstania?, po hebrajsku Igeret Techijat Ha-Metim. Jak wszystkim wiadomo, 13-a zasada wiary jak wy?o?ona przez Majmonidesa, jest to wiara w zmartwychwstania sprawiedliwych. Majmonides nie uwa?a to za co? ?wprogramowanego? w prawach natury. On t?umaczy, ?e co? jest cudem nadprzyrodzonym, je?li nie ma ?adnego innego mo?liwego wyt?umaczenia. Tak jak na przyk?ad z dawaniem Tory przez Haszem przy G?rze Synaj, co oczywi?cie jest zupe?nie nadprzyrodzonym wydarzeniem.

Wi?kszo?? innych ?redniowiecznych Rabin?w interpretator?w Tory nie zgadzali si? z Majmonidesem. Natomiast Majmonides, zgodnie ze swoim zrozumieniem o nadprzyrodzono?ci wydarze? Tory, t?umaczy?, ?e malachim wys?ani przez Jaakowa do jego brata Eisawa byli normalnymi lud?mi, a nie anio?y. Ponadto Majmonides twierdzi?, ?e bitwa Jaakowa z anio?em wydarzy?a si? w ?nie Jaakowa. Dla Jaakowa to by?o prawdziwym wydarzeniem, ale nie by?o to wydarzenie mo?liwe do zaobserwowania przez innego cz?owieka. Majmonides opiera si? m.in. nad faktem, ?e w przesz?ym rozdziale, kiedy anio? opowiada Jaakowu o sposobie, w kt?rym Jaakow mo?e spowodowa?, ?e owce b?d? mieli potomk?w z plamistym futrem, Tora m?wi, wprost, ?e anio? m?wi? do Jaakowa we ?nie.

Pewnym osobom odpowiada bardziej idea, ?e du?o nadprzyrodzonych rzeczy si? wydarza. Inni preferuj?, ?eby ilo?? nadprzyrodzonych wydarze? by?a jak najmniejsza. Niech ka?dy wybierze swoj? drog?.
Pozdrowienia z Jerozolimy,
Rabin Icchak RapoportJedna z fascynuj?cych rzeczy w Ksi?dze Bereszit (Rodzaju) s? anio?owie. Fascynuj?ce, dlatego ?e Tora o nich wspomina, ale zupe?nie nic o nich nie t?umaczy! Anio?owie odwiedzili Abrahama zaraz po jego Brit Mila i anio?owie przyszli nawet do bratanka Abrahama (Lot) w mie?cie Sodom. U Jaakowa anio?owie jeszcze cz??ciej go odwiedzaj?. Jaakow ich widzi, kiedy on opuszcza Ziemi? Izraela uciekaj?c od swojego brata Eisaw (Bereszit 28;12). Dwadzie?cia lat p??niej bogaty Jaakow wraca do Ziemi Izraela. R?wnie? bogactwo naby? dzi?ki anio?owi (Bereszit 31; 10), kt?ry mu podpowiedzia? jak zrobi?, ?eby owce rodzili potomk?w z plamistym futrem. Jaakow pracowa? przez 20 lat u swojego te?cia Lot i jako zap?at? Lot obieca? mu da? owce z plamistym futrem. Po powrocie do Ziemi Izraela i anio?owie go witaj? (Bereszit 31;2). Przed spotkaniem si? ze swoim bratem, Jaakow wysy?a anio??w do Eisawa z prezentami pr?buj?c wkupi? si? w ?aski Eisawa, kupi? jego wybaczenie (Bereszit 31;4). Tu? przed konfrontacj? z jego bratem, Tora opowiada jak Jaakow si? bije z anio?em przez ca?? noc, po czym anio? deklaruje, ?e Jaakow b?dzie teraz nazwany Israel. Tradycja opowiada, ?e ot?? anio? by? anio?em przedstawiaj?cym nar?d Eisawa, brata Jaakowa. Uczymy si?, przy okazji, ?e ka?dy nar?d ma swojego anio?a, swojego przedstawiciela duchowego. Przy okazji nale?y doda?, ?e anio? Michael jest anio?em narodu Izraela.

Co to wszystko znaczy? W uszach wsp??czesnego racjonalnego cz?owieka, opowie?ci o anio?ach brzmi? jak bajki! Czy Tora nie mog?aby omin?? anio??w i po prostu opisa? komunikacj? pomi?dzy Haszem i wybranymi lud?mi, tak jak np. w przypadku Moj?esza? Najcz?stsze wyra?enie odno?nie Moj?esza jest ?I Haszem rzek? do Moj?esza?, dlaczego nie mo?e by? tak samo z Abrahamem, Icchakiem i Jaakowem?

S?owo anio?, po hebrajsku malach (????) oznacza r?wnie? wys?aniec. Owa dwuznaczno?? tworzy niejasno?? w przypadku Jaakowa i Eisawa. Kiedy Jaakow wraca do Ziemi Izraela on jest witany przez malachej Elohim, anio??w Boga (Bereszit 31;2). Dwa wersety p??niej Jaakow wysy?a malachim do swojego niegodziwego brata Eisawa. Czy Jaakow wys?a? owych anio??w do swojego niegodziwego brata, czy wys?a? po prostu normalnych ludzkich wys?a?c?w?
O tym Rabini mieli sprzeczne interpretacje, co jest wspominane ju? u talmudycznych Rabin?w w Midraszu, jak r?wnie? w?r?d ?redniowiecznych Rabin?w interpretator?w Tory. Raszi przyjmuje interpretacj?, ?e Jaakow wys?a? prawdziwych anio??w do Eisawa. To pasuje kontekstowo, jak wy?ej pokazane. Natomiast racjonali?ci i na czele z Rabi Mosze ben Majmon (Rambam / Majmonides) twierdzili, ?e owi malachim wys?ani do Eisawa byli normalnymi lud?mi.

Chcia?bym rozwin?? pozycj? Majmonidesa i spr?bowa? na?wietli? jego ?wiatopogl?d w sprawie nadprzyrodzono?ci, cuda.

Majmonides by?, jak wiadomo, najwi?kszym filozofem narodu ?ydowskiego. On by? jednak przede wszystkim jednym z najwi?kszych Rabin?w i m?drc?w narodu ?ydowskiego kiedykolwiek. Jego bogobojno?? i przestrzeganie wszystkich micwot jest bez ?adnej w?tpliwo?ci. Natomiast jego do?? ?nowoczesne? interpretacje, kt?re w jego czasach by?y do?? kontrowersyjne, s? dzisiaj bardzo cenione za swoje racjonalne podej?cia.
W jego pierwszym wielkim dziele, Komentarz do Miszny, Majmonides twierdzi?, ?e cuda nie s? nadprzyrodzone, ale raczej, ?e s? cz??ci? prawa natury. Kiedy Haszem uruchomi? prawa natury to obj?? w nich unikalne wyj?tki do tych praw. Dlatego cuda nie s?, ?ci?le m?wi?c, czym? nadprzyrodzonym.
Majmonides ma swoje ?r?d?o w Misznie w traktacie Pirkej Awot, rozdzia? 5, Miszna 8. Owa Miszna naucza (patrz dalej dla t?umaczenia ka?dej rzeczy):
Dziesi?? rzeczy by?o stworzonych w Erew Szabat [w sz?stym dniu tworzenia ?wiata], a s? to: usta ziemi, usta studni, usta o?licy, t?cza, manna, laska [Moszego], szamir, pismo, napis [na Tablicach Przykaza?], Tablice Przykaza?.

Owe dziesi?? rzeczy s?, na pierwszy rzut oka, nadprzyrodzone.
1. ?Usta ziemi? odnosz? si? do opowie?ci o Koracha w Ksi?dze Bamidbar (16; 31), kiedy ziemia otworzy?a si? i po?kn??a Koracha i wszystkich jego sp??-buntownik?w, kt?rzy buntowali si? przeciwko Mosze.
2. ?Usta studni? odnosi si? do ?nadprzyrodzonej? studni, kt?ra da?a narodowi ?ydowskiemu wod? na pustyni.
3. ?Usta o?licy? odnosi si? do opowie?ci w Ksi?dze Bamidbar (22; 28), w kt?rej o?lica posiadana przez niegodziwego Bilaam jego napomina.
4. ?T?cza? ? samo t?umaczalne.
5. ?Manna? ? jedzenie padaj?ce z nieba.
6. ?Laska Moszego? jest ta laska, kt?ra m.in. zmieni?a si? na w??a i potem z powrotem na lask?, dzieli?a Morze Czerwone, itd.
7. ?Szamir? to ten robak, kt?ry m?g? przebi? ?elazo, u?ywany w Biblii w konstrukcji pewnych rzeczy.
8. ?Pismo? hebrajskie jest uwa?ane za co? nadprzyrodzone. W Torze Haszem u?ywa hebrajski dla stworzenia wszech?wiata.
9. Napis na Tablicach Przykaza? jest opisany w Ksi?dze Szemot (31; 15) jako co? nadprzyrodzone. S?owa by?y wyryte przez ca?? grubo?? kamienia, a tekst by? jednak czytelny z obu stron kamienia.

W swoich komentarzach do wy?ej wymienionej Miszny, Majmonides t?umaczy, ?e owe wspominane rzeczy s? tylko przyk?adami do szerszej zasady. Ta szersza zasada m?wi, ?e wszystko niby nadprzyrodzone jest wprogramowane w prawach natury. Majmonides podaje par? przyk?ad?w. Kiedy Haszem stworzy? morza w drugim dniu tworzenia, to ?wprogramowa?? dzielenie si? Morza Czerwonego przez Moj?esza. Kiedy Haszem stworzy? s?o?ce w czwartym dniu tworzenia, to ?wprogramowa??, ?e s?o?ce zatrzyma si? na niebie na pro?b? Jehoszua.

Owe interpretacje Majmonidesa nie oznaczaj? jednak, ?e Majmonides odrzuci? istnienia czegokolwiek nadprzyrodzonego. Taka pozycja by?aby przecie? niezgodna z przekonaniem judaizmu, co Majmonides na pewno mia?. ?eby unikn?? jakiekolwiek w?tpliwo?ci, to Majmonides napisa? ?Pismo t?umacz?ce zmartwychwstania?, po hebrajsku Igeret Techijat Ha-Metim. Jak wszystkim wiadomo, 13-a zasada wiary jak wy?o?ona przez Majmonidesa, jest to wiara w zmartwychwstania sprawiedliwych. Majmonides nie uwa?a to za co? ?wprogramowanego? w prawach natury. On t?umaczy, ?e co? jest cudem nadprzyrodzonym, je?li nie ma ?adnego innego mo?liwego wyt?umaczenia. Tak jak na przyk?ad z dawaniem Tory przez Haszem przy G?rze Synaj, co oczywi?cie jest zupe?nie nadprzyrodzonym wydarzeniem.

Wi?kszo?? innych ?redniowiecznych Rabin?w interpretator?w Tory nie zgadzali si? z Majmonidesem. Natomiast Majmonides, zgodnie ze swoim zrozumieniem o nadprzyrodzono?ci wydarze? Tory, t?umaczy?, ?e malachim wys?ani przez Jaakowa do jego brata Eisawa byli normalnymi lud?mi, a nie anio?y. Ponadto Majmonides twierdzi?, ?e bitwa Jaakowa z anio?em wydarzy?a si? w ?nie Jaakowa. Dla Jaakowa to by?o prawdziwym wydarzeniem, ale nie by?o to wydarzenie mo?liwe do zaobserwowania przez innego cz?owieka. Majmonides opiera si? m.in. nad faktem, ?e w przesz?ym rozdziale, kiedy anio? opowiada Jaakowu o sposobie, w kt?rym Jaakow mo?e spowodowa?, ?e owce b?d? mieli potomk?w z plamistym futrem, Tora m?wi, wprost, ?e anio? m?wi? do Jaakowa we ?nie.

Pewnym osobom odpowiada bardziej idea, ?e du?o nadprzyrodzonych rzeczy si? wydarza. Inni preferuj?, ?eby ilo?? nadprzyrodzonych wydarze? by?a jak najmniejsza. Niech ka?dy wybierze swoj? drog?.
Pozdrowienia z Jerozolimy,
Rabin Icchak Rapoport